Van controle naar ‘control’

Gerelateerde afbeelding

Controle is beperkt tot het toetsen van de werkelijkheid aan de gestelde normen. ‘(ontrol’ omvat naast het stellen van normen en het maken van plannen voor de uitvoering tevens het kunnen bijsturen/ corrigeren van de uitvoering en het kunnen bijstellen van de planning. ‘(ontrol’ is dus een ruimer begrip dan controle. ‘(ontrol’ betekent beheersen of in de greep houden. Beslissingsbevoegdheden tot aanpassing of bijsturing in de uitvoering kunnen in veel gevallen aan uitvoerende medewerkers zelf worden overgelaten, zolang de afwijkingen tenminste binnen bepaalde regelgrenzen of tolerantiezones (zie paragraaf 10.3) blijven. Dit is zeker bij eenvoudige taakopdrachten het geval, aangezien dan slechts het resultaat wordt aangegeven dat van de uitvoering wordt verwacht, bijvoorbeeld door middel van een taakstellende begroting budget). Zodra deze grenzen echter worden overschreden, is het noodzakelijk dat de bijsturing van afwijkingen ten opzichte van gestelde normen in overleg tussen leidinggevende en uitvoerende medewerkers plaatsvindt. Een wijziging in een plan of in een uitvoeringsnorm mag slechts door een daartoe bevoegde (hogere) manager of in laatste instantie door de directie worden aangebracht.
Controle, ‘controller’ en hoofd bedrijfsbureau In middelgrote en grote bedrijven laat de directie zich voor de bedrijfseconomische aangelegenheden bijstaan door een functionaris die ‘controller’ wordt genoemd. In kleine organisaties heet deze functionaris meestal ‘hoofd administratie en boekhouding’. Als naaste medewerker en adviseur van de directie houdt een controller zich dan onder meer bezig met planning en budgettering, het verrichten van controles, het interpreteren en analyseren van afwijkingen tussen behaalde resultaten en gestelde normen in de planning, het doen van aanbevelingen en het uitbrengen van adviezen aan de directie. Daarnaast heeft de controller veelal de leiding van de bedrijfsruimte rotterdam financieel-administratieve afdeling in de organisatie. De controller is zo bij wijze van spreken het bedrijfseconomische geweten van de organisatie. Het ‘productie-technische’ geweten wordt gevormd door het hoofd van het bedrijfsbureau of productiebureau. Deze functionaris houdt zich ook bezig met planning, het verrichten van controles, het interpreteren en analyseren van afwijkingen en het doen van aanbevelingen. In de hiĆ«rarchie is deze functionaris de naaste medewerker van het hoofd van de afdeling Productie. In het kader van bedrijfssignalering (zie subparagraaf 1 1.1.2 ) komen ook via het bedrijfsbureau vele belangrijke gegevens beschikbaar. In een aantal gevallen laat de directie zich ook direct door het hoofd van het bedrijfsbureau informeren. Als het bijvoorbeeld gaat om bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van producten of diensten, kan de directie zich hieromtrent op de hoogte laten stellen door middel van een periodiek verslag of rapport. Zo kan de directie dan een eigen oordeel vormen over de prestaties van de afdeling Productie, bijvoorbeeld uitgedrukt in kwaliteit, hoeveelheid in tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *