Uitstroom

Gerelateerde afbeelding

Uitstroom: activiteiten bij het dienstverband Bij de planning op middellange en lange termijn zal men wat betreft de samenstelling van het personeelsbestand niet alleen rekening moeten houden met de te vervullen functies, maar ook met de voor de uitoefening van die functies beschikbare personen qua leeftijd en opleiding. De samenstelling zal per periode steeds opnieuw bekeken moeten worden. ontslag Er kunnen onder meer vacarnres ontstaan door pensionering, ontslag. overplaatsing of overlijden. Soms kunnen vacatures worden vervuld door (versnelde) interne promotie. In andere gevallen moet werving van nieuwe personeelsleden plaatsvinden.
Indien te verwachten vacatures vroegtijdig worden aangegeven en tijdig nieuwe functieeisen zijn geformuleerd, kan hierin worden voorzien door gerichte opleiding van al aanwezige personeelsleden. Soms kan echter inkrimping van het personeelsbestand noodzakelijk zijn. Dit kan het gevolg zijn van een conjuncturele vraagvermindering of structurele oorzaken, bijvoorbeeld voortvloeiend uit mechanisering of automatisering, hebben. Veelal wordt er dan naar gestreefd om dit op te vangen door natuurlijk verloop of vervroegde uittreding werktijdverkorting, maar soms ook door vervroegde uittreding of pensionering. Hierbij penswnenng wordt dan rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het personeel. Een goede begeleiding van vrijwillige vervroegde uittreding en een voorbereiding op het moment van pensionering en op de bedrijfsruimte rotterdam periode van rust na een veelal lang, werkzaam leven is daarbij van belang te achten.
outplacement Outplacement is het geheel van activiteiten/ diensten. zowel bedrijfsintern als daarbuiten, om degene(n) die degradatie of zelfs ontslag is aangezegd weer aan een andere functie buiten het bedrijf te helpen, liefst direct aansluitend aan het vorige dienstverband. De aanleiding hiertoe wordt soms ook in de werking van het zogenoemde ‘Peter principle’ Peter principle gevonden. Het ‘Peter principle’ is gebaseerd op de ervaring dat een medewerker keer op keer wordt gepromoveerd naar hogere en zwaardere functies op basis van goede prestaties
in een vorige functie en dan vervolgens niet goed blijkt te voldoen omdat hij zijn competentieniveau en prestatietop al had bereikt in zijn vorige functie. Zo bestaat er in organisaties een natuurlijke neiging medewerkers te laten doorgroeien naar hun niveau van incompetentie.
Outplacementbureaus nemen de taak op zich de betreffende mensen op te vangen en te begeleiden op weg naar een nieuwe baan. Vaak betreft dat medewerkers uit het hogere en middenkader. Naast de baan zelf staan voor hen status, aanzien bij vrienden en vriendinnen, en familie en huisgenoten onder druk. Outplacement behelst dan het in opdracht van een organisatie opvangen en begeleiden van mensen die om welke reden dan ook genoodzaakt zijn hun werkkring te beëindigen en een nieuwe werkkring te vinden of een nieuwe toekomstbestemming te ontdekken. Outplacement begint als het goed is doorgaans al voordat betrokkene zelf ‘Neet dat hem ontslag boven het hoofd hangt. In de eerste contacten tussen een organisatie en een outplacementbureau worden dan afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken medewerker begeleid gaat worden, hoe de betaling wordt geregeld, enzovoort. Dan volgt het moment waarop het ontslag of de degradatie wordt aangekondigd. Direct daarna kan met de outplacementbegeleiding worden begonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *