Privaatrechtelijke rechtspersonen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn slechts aan te merken als bestuursorganen in de zin van art. 1 :1 van dit voorstel in de gevallen waarin zij hun publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Zij zijn derhalve slechts voor een deel van hun kantoorruimte huren haarlem werkzaamheden aan de Awb onderworpen. Voorbeelden van deze categorie zijn: de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer en de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandse Internationale Wegvervoerorganisatie. De president is van oordeel dat er geen aanknopingspunten zijn dat verweerder tot de eerste of tot de derde categorie behoort. Verweerder is immers een privaatrechtelijke rechtspersoon en niet krachtens enig wettelijk voorschrift ingesteld. Evenmin kan worden gezegd dat de kantoorruimte huren tilburg stichting publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend tot het bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten. Dan resteert de vraag of de stichting tot de tweede categorie behoort en tot de overheid moet worden gerekend omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende invloed uitoefenen op het beheer van de stichting. Uit de statuten blijkt dat alle bestuursleden krachtens de statuten worden aangewezen door overheidsorganen, enerzijds door de Provinciale Staten van Noord-Holland en anderzijds door de gemeenteraden van de zeven bij de stichting betrokken gemeentes en dat alle financiĆ«le middelen door Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten worden gefourneerd. Alle algemene bestuursleden zijn blijkens de statuten gehouden verantwoording af te leggen over het beleid, verplicht desgevraagd inlichtingen te kantoorruimte huren breda verstrekken en voor wat het dagelijks bestuur betreft voor het gevoerde bestuur. Verslaglegging dient per jaar te geschieden en daarnaast is de toezending van een tweejaarlijkse nieuwsbrief de verplichting waaraan verweerder moet voldoen. In die nieuwsbrief moeten de genomen besluiten worden vermeld. Ook de jaarbegroting, een zogenaamde meerjarenbegroting en een beleidsplan dienen vooraf aan de Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden. De vraag of moet worden kantoorruimte huren groningen gezegd dat de Stichting Gooisch Natuurreservaat een rechtspersoon is met enig openbaar gezag bekleed beantwoordt de president in het licht van de hiervoor uit de memorie van toelichting aangehaalde driedeling bevestigend.’ (Rb. Amsterdam 13 maart 1994, nr. Awb 94/847/ V)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *