Maken van een keuze

Gerelateerde afbeelding

Het bestuderen van de gevolgen kan ertoe leiden dat bepaalde alternatieven al zonder meer niet voor uitvoering vatbaar zijn, vanwege grote problemen op bijvoorbeeld het terrein van accepteerbaarheid of kostenniveau.
Na de evaluatie wordt het uiteindelijke alternatief gekozen. Dit gebeurt door de verschillende alternatieven te toetsen aan de vastgestelde criteria. Bij het toetsen van de verschillende alternatieven aan de criteria is een aantal resultaten mogelijk: • Wanneer een van de alternatieven het best aan de criteria voldoet, wordt dit alternatiefuitgevoerd. • Wanneer geen enkel alternatief aan de gestelde criteria voldoet ontstaat een situatie waarin of nieuwe alternatieven opgesteld worden of de kantoor huren haarlem criteria bijgesteld worden. • Wanneer twee of meer alternatieven tot een zelfde resultaat leiden dient een verder onderzoek van de alternatieven plaats te vinden. Een mogelijke oplossing in deze situatie is niet alleen stil te staan bij het uiteindelijke resultaat van de alternatieven, maar ook bij de weg naar het eindresultaat. Het gaat hierbij om het vaststellen van randvoorwaarden. Te denken valt aan de termijn waarop het resultaat wordt bereikt, de middelen die daarvoor benodigd zijn en het risico dat daarmee samenhangt.
Een factor die meegenomen moet worden bij de keuze tussen alternatieven is de mate van onvoorspelbaarheid bij de uitkomst. Bij het vaststellen van de uitkomst van alternatieven kan er, zoals reeds eerder aange- onvoorspelbaarheid geven, niet worden beschikt over alle benodigde informatie en is het vaak maar in beperkte mate mogelijk de toekomst te voorspellen.
Nadat er gekozen is voor een bepaald alternatief zal de beslissing omgezet moeten worden in plannen en acties. Van groot belang hierbij is dat de beslissingen worden ‘gedragen’ in de organisatie. In organisaties kan een grote weerstand bestaan tegen beslissingen die kantoor huren breda veranderingen met zich meebrengen. De oorzaak hiervan kan van een verschillend karakter zijn namelijk: • perceptueel: men kan zich niet vérplaatsen in iets nieuws; • emotioneel: men is angstig en onzeker voor het onbekende; • cultureel: men wil vasthouden aan bestaande normen, waarden en overtuigingen; • omgeving: men is bang voor een gebrek aan informatie en ondersteuning door het management.
Indien hiermee onvoldoende rekening is gehouden bij de keuze van het alternatief kan naderhand blijken dat het gekozen alternatief niet doeltreffend was. Ten behoeve van het kunnen volgen van het proces zal aangegeven moeten worden op welke wijze de voortgang zal worden bewaakt en wanneer er gerapporteerd wordt over de voortgang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *