Lay-out en routing

Gerelateerde afbeelding

Lay-out en routing: productieproces in kaart brengen Om de gunstigste productieweg en -methode te vinden verdient het aanbeveling eerst het gehele productieproces in kaart te brengen. Doel hiervan is een handig overzicht te geven van de opbouw ‘van het proces’. Het maken van de ‘lay-out’ (ruimtelijke indeling) en van de ‘routing’ (weg- of routebepaling) is erop gericht de productiemiddelen en voorraden hulpmiddelen (inclusief halfproducten) zo op te stellen (vergelijk paragraaf 7.2 en 7 .3 voor de zogenoemde lijn-, functionele en groepsgewijze opstelling) dat: productiemiddelen gemakkelijk te gebruiken zijn bij uitvoering van de bewerkingen; schoonmaken, reparatie en onderhoud kunnen plaatsvinden; korte, brede, rechte aanvoer- en afvoerpaden ontstaan, waarbij interne transportmiddelen kunnen worden gebruikt; geen onnodig heen-en-weergeloop en onnodig transport hoeven plaats te vinden; voorraden binnen bereik zijn van de bewerkingsplaatsen; zo weinig mogelijk wachttijden ontstaan.
In een handelsonderneming is dit evenzeer geldend, maar dan in het bijzonder gericht op de magazijnindeling. Deze ‘basisgedachten’ gelden verder ook voor de indeling van kantoren, reparatiewerkplaatsen, enzovoort. Bij het bepalen van de ‘lay-out’ en de ‘routing’ kan bijvoorbeeld een plattegrond worden getekend van de ruimte met daarin aangegeven de plaats van de productiemiddelen, transportmiddelen, tussenvoorraden en magazijnruimten. Daarmee kan men nagaan of de gekozen opstelling ook de meest efficiënte productieroute toelaat. Zo dit niet het geval is, verdient het aanbeveling een gunstiger opstelling te kiezen.
Werkvoorbereiding, voort9an9s- en kwaliteitscontrole werkvoorbereiding Teneinde de daadwerkelijke productie efficiënt en tijdig te laten verlopen, zal werkvoorbereiding moeten plaatsvinden. In industriële bedrijven wordt dit vanuit het bedrijfsbureau opgezet op basis van ervaringsgegevens en normstudies. Door middel van werkvoorbereiding worden verwachte of reeds geplaatste bedrijfsruimte rotterdam orders voor een bepaald product(o ntwerp) omgezet in aanwijzingen voor de daadwerkelijke productie. Door werkvoorbereiding komen de richtlijnen en taakstellingen voor de verschillende werkuitgifte afdelingen en uitvoerende medewerkers tot stand. Daarna wordt via werkuitgifte, dat wil zeggen: door het verstrekken van taakopdrachten en instructies en van materialen en gereedschappen, het werk echt in gang gezet. Werkvoorbereiding komt dus na het maken van een productontwerp en gaat aan de werkuitgifte vooraf. Werkvoorbereiding omvat dan onder meer het vaststellen van de productiemethoden, de materiaalvoorbereiding en -voorziening. Denk aan het bestellen van grondstoffen, het aanmaken van onderdelen of halffabrikaten en dergelijke. Er wordt op die manier voor gezorgd dat deze ook tijdig op de bewerkingsplaats aangeleverd kunnen worden vanuit de hoofdmagazijnen en de hulp- en tussenmagazijnen. Om de gevraagde producten in de vastgestelde tijd te kunnen afleveren moet ook berekend worden hoeveel productie-uren van mensen en machines hiervoor nodig zijn. Het gaat dan om het stellen van tijdnormen voor te verwachten bewerkingen en het bepalen van de kostprijs (ten behoeve van voor- en nacalculatie) van kosten (en tijd). Ook zullen de beschikbare capaciteiten op elkaar moeten worden afgestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *