Inkomsten als gevolg van desinvesteringen

Onder deze categorie vallen alle inkomsten die niet onder huurinkomsten vallen. Inkomsten als gevolg van desinvesteringen zoals de opbrengsten van gehele of gedeeltelijke verkoop vallen niet onder deze categorie. We noemen in vogelvlucht een aantal inkomsten die onder deze categorie vallen. – Inkomsten bijvoorbeeld uit het plaatsen van een zendmast of van reclame-uitingen; – Inkomsten uit huurgaranties en afkoop van huurcontracten. Projectontwikkelaars geven bij de verkoop van door hen ontwikkelde objecten prikkels aan een belegger in de vorm van huurgaranties of afkoop van huurcontracten. – Inkomsten uit subsidies. De ROZ-IPD vermeldt deze post expliciet. Om objecten vergelijkbaar te maken moeten inkomsten uit subsidies bij het waarderen van objecten in een aparte kasstroom worden uitgewerkt. 54 Inkomsten uit subsidies moeten apart behandeld worden om waarderingen en rendementsberekeningen van objecten vergelijkbaar te maken. INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN 3.7 Kasstromen van een belegging: de exploitatiekosten Onder exploitatiekosten verstaan we de kosten die periodiek gemaakt worden voor goedkoop kantoor huren haarlem de exploitatie van een vastgoedobject. Deze kosten worden niet geactiveerd. Uitgaven die wel geactiveerd worden vallen onder investeringen. We noemen in het kort de belangrijkste posten. – Onroerende Zaken Belasting van toepassing op het object. De OZB is gekoppeld aan de WOZ-waarde van een object; – Overige belastingen die worden geheven op het object zoals waterschaps- en waterzuiveringslasten, rioolrechten. Deze lasten zijn vaak gekoppeld aan de WOZ-waarde van een object; – Erfpachtcanons. Deze post is goedkoop kantoor huren tilburg opgenomen in het schema van de ROZ/IPD maar moet buiten de waardering gehouden worden en apart inzichtelijk gemaakt worden. Voor het maken van een juiste, met andere objecten te vergelijken, waardering moet een object gewaardeerd worden alsof het eigen grond betreft. Op het resultaat van die waardering moeten de effecten van erfpacht (de contante waarde van toekomstige erfpachtverplichtingen) in mindering worden gebracht. Dit geldt ook voor de BAR en NAR benadering. In hoofdstuk 6 gaan we dieper op het onderwerp waarderen en erfpacht in. – Verzekeringen: kosten die betrekking hebben op verzekeringspremies voor het object. Deze kosten zijn gekoppeld aan de (her)bouwwaarde van de opstal; – Kosten voor beheer en administratie. Het beheer goedkoop kantoor huren breda van een object kan een complexe activiteit zijn. Deze kosten zijn gekoppeld aan de huuropbrengsten en worden vaak uitgedrukt als een percentage van de huuropbrengsten; – Dagelijks onderhoud: de kosten die gemaakt worden voor het handhaven van een object in de huidige staat, ook wel instandhoudingskosten genoemd. Deze kosten hebben een relatie met de bouwkosten. Ze worden vaak uitgedrukt als een bedrag per jaar per vierkante meter BVO; – Mutatiekosten: dit zijn de kosten die gepaard gaan met een verandering goedkoop kantoor huren groningen van huurder en met de herinrichting van ruimtes. Deze kosten hebben zowel een relatie met de mutatiegraad en mutatieleegstand als met de bouwkosten; – Verhuurcourtages en kosten promotie: kosten zowel intern als extern gemaakt voor de verhuur van een object – Niet verhaalbare servicekosten. Servicekosten zijn normaliter voor rekening van de huurder. Bij leegstand kunnen servicekosten ten laste komen van de belegger; – Niet verrekenbare BTW: als een object verhuurd wordt aan een partij die geen BTWbelaste prestaties levert, anders gezegd BTW-vrijgesteld is, dan kan de BTW op BTW-belaste exploitatiekosten en investeringen niet worden teruggevorderd. Als het contractueel niet geregeld is dat de BTW-vrijgestelde huurder de BTW-schade betaalt, dan komt deze niet verrekenbare BTW ten laste van de belegger en zal deze een opslag op de huur in rekening brengen; – Oninbare huren; – Overige exploitatiekosten: alle overige niet op de huurder verhaalbare kosten die gerelateerd zijn aan het object.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *