Goede oordeelsvorming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er zijn echter andere procedures mogelijk, zoals onderhandelen, in een situatie waarin alternatieve oplossingen de belangen van de betrokkenen verschillend beïnvloeden. Nadat een keuze is gemaakt voor een oplossing van het probleem volgt als laatste stap nog het autoriseren of formaliseren van het besluit. Hiermee is dan in feite het model doorlopen.
In deze fase zijn een goede oordeelsvorming, een zo helder mogelijk beeld van de gevolgen en het inderdaad ook willen bereiken van overeenstemming van belang om tot een verantwoorde beslissing te komen. Het zorgvuldig afwegen, het nog eens doordenken van kantoorruimte huren haarlem de beschikbare informatie en het opnieuw nalopen van de fasen in het proces van besluitvorming kunnen hierbij als hulpmiddel dienen. uitvoering Nu het op de uitvoering aankomt, moet er natuurlijk wel iemand zijn die ook de verantwoordelijkheid durft te nemen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering moet niet te gemakkelijk afgeschoven worden op één functionaris. Het is met andere woorden van het grootste belang dat de beslissing gedragen wordt door de organisatieleden, die er vervolgens ook naar streven om de genomen beslissing zo goed mogelijk te realiseren. In dit opzicht is het nuttig na te gaan in hoeverre individuele doelstellingen kantoorruimte huren tilburg overeenstemmen met de doelstellingen van het bedrijf als geheel. Indien dit nogal afwijkend is, zal een groepslid proberen zijn eigen doelstellingen te laten overheersen door mogelijk bij de uitvoering van een beslissing het een en ander te laten mislukken. Het oog hebben voor de beweegredenen beweegredenen (motivatie) – waarom mensen iets doen of juist niet doen is daarbij dus van belang.
Als na het zetten van deze stappen in het proces van besluitvorming dan een oplossing wordt gekozen door het nemen van een beslissing, moet daarna een planning worden gemaakt om dit genomen besluit ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. maatregelen Wat nu dus nog rest is het introduceren van de uil de oplossing voortvloeiende maat
Deel 2 KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE
regelen. Aan de hand van de effecten van de genomen maatregelen kan men besluiten nogmaals een gedeelte van de procedure te doorlopen. Het is daarbij kantoorruimte huren breda vereist de te verwachten gevolgen en moeilijkheden van de gemaakte keuze nog eens na te gaan en te bezien of via deze keuze het gestelde doel ook inderdaad wordt bereikt. Bij het plannen van de uitvoering wordt de genomen beslissing dus nogmaals doordacht (terugkoppelingsfeedback-e/ement of ‘feedback’ -element). Soms blijkt het dan toch beter te zijn om één van de voorafgaande stappen nog eens over te doen. Als er in de fase van planning van de uitvoering toch erg veel praktische uitvoeringsproblemen blijken kantoorruimte huren groningen te zijn of als er ongewenste effecten aan het licht komen, is het verstandig de vraag onder ogen te zien of wel op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan. Wellicht moet dan alsnog de koers worden gewijzigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *