Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast het hiervoor beschreven belang van inspraak bij een besluit, heeft het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure nog een gevolg. In art. 7:1 lid 1 onder d Awb is namelijk bepaald dat de normale Awbrechtsbeschermingsprocedure – inhoudende dat vóór het instellen van beroep bij de administratieve rechter eerst een bezwaarschrift moet worden kantoorruimte huren haarlem ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen (waarover later meer) -niet geldt voor besluiten die met toepassing van afdeling 3.4 Awb tot stand zijn gekomen. In deze ge.vallen kan het maken van bezwaar tegen het genomen besluit achterwege blijven en staat rechtstreeks beroep open bij de administratieve rechter. De wetgever heeft het overbodig geacht om via een bezwaarschriftenprocedure een bestuursorgaan te dwingen haar besluit te heroverwegen, nu tijdens de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren tilburg belanghebbenden al uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om hun bedenkingen tegen een voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Bekendmaking en mededeling Art. 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan voordat het is bekendgemaakt. Deze bepaling zegt niets over de mogelijkheid om aan een besluit terugwerkende kracht te verlenen. Een besluit dat wordt bekendgemaakt, kan een bepaling bevatten waarin is geregeld dat het besluit tot een bepaalde datum terugwerkt. Indien het gaat om een voor een belanghebbende negatief besluit, kan het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen kantoorruimte huren breda verzetten dat zo’n besluit terugwerkende kracht heeft. Een gunstig besluit kan zonder bezwaar terugwerken. Ook is het mogelijk dat sommige rechtsgevolgen van een besluit op een later tijdstip dan de bekendmaking intreden (besluiten onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarden).
Art. 3:41 Awb handelt over de inwerkingtreding van besluiten die tot een gesloten groep zijn gericht. De bekendmaking van besluiten die rechtstreeks tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan deze belanghebbenden, ‘onder wie begrepen de aanvrager’, voegt art. 3:41 Awb daaraan toe. De aangehaalde toevoeging duidt op een situatie dat de aanvrager iemand anders is dan degene tot wie de beschikking is gericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *