Discounted Cash Flow

Aan de Discounted Cash Flow methode kleven enige beperkingen. De belangrijkste is dat DCF een project statisch benaderd en geen rekening houdt met bijstellingen gedurende de loop van het project. DCF is gebaseerd op een inschatting van kasstromen en gaat er kantoor huren per uur haarlem vanuit dat de investeringen altijd gedaan worden. DCF houdt geen rekening met de mogelijkheid om bij te sturen, zoals de optie om te wachten of de optie om te stoppen en een project tegen de restwaarde te verkopen. Zulke opties voegen meestal waa!”de toe aan een project, waarde die met een DCF benadering niet wordt berekend. Methoden om deze opties wel te waarderen zijn Decision Tree Analysis (DTA) en Real Option Analysis (ROA). Hoewel deze methoden veel gelijkenis vertonen zijn er essentiële verschillen in de kantoor huren per uur tilburg benadering. Zo is DTA gebaseerd op een inschatting van subjectieve kansen en wordt er gerekend met een discontovoet waarin risico is verdisconteerd (risk-adjusted rate). ROA rekent met zogenaamde risico-neutrale kansen (risk-neutra! probabilities) en met de risicovrije rentevoet. ROA passen we toe op systematische risico’s: risico’s die niet aan het project zelf maar aan de markt gekoppeld zijn. DTA wordt toegepast op specifieke risico’s: risico’s specifiek verbonden aan een project zoals procedurele risico’s en risico’s in de uitvoering van een project. Komen beide risico’s voor, dan wordt een mengvorm van deze twee methoden toegepast. In hoofdstuk 6 gaan we uitgebreid op dit onderwerp in. Situatie Een ontwikkelaar heeft een boerderij met grond gekocht. Op kantoor huren per uur breda de grond kan de ontwikkelaar woningen ontwikkelen. De totale kosten van de ontwikkeling (grondkosten en bouwkosten inclusief alle opslagen) worden op dit moment geschat op € 10 miljoen. De opbrengsten van de woningen worden geschat op € 12,5 miljoen. Alle bedragen zijn contante waardes. De volatiliteit van de woningprijzen is echter zeer hoog omdat zich mogelijk hightech bedrijven zullen gaan vestigen in de directe omgeving. In gunstige omstandigheden kunnen de prijzen 50% per jaar stijgen, in ongunstige omstandigheden dalen de prijzen met 33,3% per jaar. De kans dat de gunstige omstandigheden optreden wordt geschat kantoor huren per uur groningen op 60%. Daarnaast stijgen de kosten van de ontwikkeling elk jaar met 10%. Om de grond aan te houden moet jaarlijks € 500.000 (niet geïndexeerd) aan kosten betaald worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *