Maken van een keuze

Het bestuderen van de gevolgen kan ertoe leiden dat bepaalde alternatieven al zonder meer niet voor uitvoering vatbaar zijn, vanwege grote problemen op bijvoorbeeld het terrein van accepteerbaarheid of kostenniveau. Na de evaluatie wordt het uiteindelijke alternatief gekozen. Dit gebeurt door de verschillende alternatieven te toetsen aan de vastgestelde criteria. Bij het toetsen van de […]

Stressmanagementtechnieken

De individueel-probleemoplossende wijze van aanpak individueel-probleemoplossende Bij deze benadering ligt de nadruk op de persoon en hebben pro- aanpak gramma’s het doel het probleemoplossend vermogen en de belastbaar- probleemoplossend vermogen heid van de mensen te vergroten. De aanpak impliceert met name trainingsprogramma’s die gericht zijn op: • doelgericht handelen • assertiviteit • samenwerking • time […]

Autoritair leiderschap

Autoritair leiderschap Bij deze leiderschapsstijl geeft de leider ‘bevelen’ aan medewerkers over het te verrichten werk en de wijze waarop zij zich dienen te gedragen. Macht wordt als middel gebruikt om gezag uit te oe fenen. Er is sprake van een strikt hiërarchische verhouding tussen de leidinggevende en zijn ondergeschikten. Ruimte voor inspraak en discussie […]

Management Development

Ten slotte zal kort aandacht worden besteed aan opleidingsprogramma’s voor (aankomende) managers. In het voorgaande werd reeds opgemerkt dat er in de toekomst een tekort gaat ontstaan aan gekwalificeerde medewerkers. Aan bekwame managers blijkt nu al een tekort. Dit is één argument voor grotere ondernemingen om zelf met ‘een kweekvijver’ te starten. Organisaties schenken aandacht […]

Mensen en organisatie

Onder Human Resource Management wordt verstaan: het geheel van Human Resource Management normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen. 1 Belangrijke aspecten van Human Resource Management zijn:2 • onderkenning door het […]

De periode voor de industriële revolutie

De periode voor de industriële revolutie (400 v. Chr.-1900 na Chr.) Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangegeven is het denken over leiding geven, management en de inrichting van de organisatie in feite zo oud als de mensheid. Geordende verhandelingen op dit gebied zijn voor de twintigste eeuw echter zeldzaam. Toch troffen we deze […]