Müller-Lyer-illusie

Als u dit plaatje nog niet eerder hebt gezien, lijkt er niets aan de hand: twee horizontale lijnen van verschillende lengten, met enkele diagonalen die verschillende richtingen oplopen. De onderste lijn is duidelijk langer dan de bovenste. Dit is wat u ziet en kantoorruimte huren haarlem uiteraard gelooft u uw eigen ogen. Maar als u […]

De administratieve rechter

Wijze van toetsen In deze subparagraaf komt de volgende stap in de procedure aan bod: de toetsing. De administratieve rechter of een beroepsorgaan oordeelt op een bepaalde manier over een besluit en hij gebruikt bepaalde argumenten bij de beoordeling. Interessant is of er wat dit betreft verschillen bestaan tussen administratief beroep en administratieve kantoorruimte huren […]

Bestuursrecht algemeen

Naast het hiervoor beschreven belang van inspraak bij een besluit, heeft het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure nog een gevolg. In art. 7:1 lid 1 onder d Awb is namelijk bepaald dat de normale Awbrechtsbeschermingsprocedure – inhoudende dat vóór het instellen van beroep bij de administratieve rechter eerst een bezwaarschrift moet worden kantoorruimte huren […]

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Organen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn slechts aan te merken als bestuursorganen in de zin van art. 1 :1 van dit voorstel in de gevallen waarin zij hun publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Zij zijn derhalve slechts voor een deel van hun kantoorruimte huren haarlem werkzaamheden aan de Awb onderworpen. Voorbeelden van deze categorie zijn: de Stichting […]

Een degelijk saneringsplan

Indien de melding een geval van ernstige verontreiniging betreft, moet een dergelijk saneringsplan worden gemaakt dat in ieder geval inhoudt (art. 39 WEB): a een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd; b een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een kantoorruimte […]