De verantwoordelijkheid voor handhaving

De verantwoordelijkheid voor de handhaving berust bij het bestuursorgaan dat bevoegd is de milieuvergunning te verlenen of waaraan de melding bij niet-vergunningplichtige inrichtingen moet worden gericht dan wel, in andere gevallen, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen. Het bestuursorgaan moet daartoe kantoorruimte huren […]

Preventie en nuttige toepassing

minder afval storten (daardoor wordt ook minder broeikasgas (methaan) uitgestoten, is er minder ruimte nodig en wordt de langdurige nazorg die nodig is voor gesloten stortplaatsen beperkt); verdere liberalisering van de afvalmarkt waardoor de kosten kunnen dalen. Met betrekking tot de voorbereiding van kantoor huren haarlem het afvalbeheersplan is afdeling 3.4 van de Awb van […]

Coördinatie met WVO-vergunning

De milieuvergunning is de vervanger van de vroegere vergunningen op grond van de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen, alsmede van ontheffingen op grond van de Wet chemische afvalstoffen en de Wet bodembescherming. De vergunning op grond van de Wet verontreiniging kantoor huren haarlem oppervlaktewateren […]

MER-coördinatie

Wel is vereist dat het bevoegd gezag (het overheidsorgaan dat het plan moet vaststellen en dus het plan voorbereidt) de andere bestuursorganen die bij de voorbereiding van het plan moeten worden betrokken, raadpleegt over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan en die in […]

Een grenswaarde

Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip ten minste moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste in stand moet worden gehouden. Een richtwaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip zo veel mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar […]

Schadevergoeding in de Ontgrondingenwet

Schadevergoeding In de Ontgrondingenwet is in art. 26 een soortgelijke schadevergoedingsregeling opgenomen als in art. 49 WRO. Deze regeling komt erop neer dat als een belanghebbende ten gevolge van de ontgronding schade lijdt die redelijkerwijs niet te zijnen laste behoort te blijven, hij recht heeft op schadevergoeding. Bij ontgrondingen beslist niet de gemeenteraad over een […]