Hoogte van de schadeloosstelling

Het vonnis vervalt indien niet binnen drie maanden nadat het kracht van gewijsde heeft gekregen, de schadeloosstelling is betaald (art. 55 lid 1 OW). Weigert degene aan wie de schadeloosstelling is toegekend deze in ontvangst te nemen en is hij bij winkel huren haarlem deurwaardersexploot in gebreke gesteld, dan kan de onteigenaar overgaan tot consignatie: […]

Vergunningen

Volgens art. 11 Monw is het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. Daarnaast is het zonder of in afwijking van een winkel huren haarlem vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen, noch te herstellen, te gebruiken of te […]

Een bouwvergunning

Art. lb lid 1 Wonw verbiedt, tenzij een bouwvergunning het uitdrukkelijk toestaat, een gebouw, een bouwwerk, niet zijnde een gebouw of een standplaats winkel huren haarlem te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2003. Lid 3 van art. 1b Wonw verbiedt tenzij een bouwvergunning het uitdrukkelijk toestaat, een gebouw, bouwwerk, niet […]

Een bouwvergunning

De termijn geldt echter niet voor een bouwwerk waarvoor slechts een bouwvergunning kan worden verleend nadat 1 een ontheffing is verleend als bedoeld in a art. 3.6 lid 1 onder c Wro (de binnenplanse ontheffing), b art. 3.22 Wro (de tijdelijke ontheffing), c art. 3.23 Wro (de kruimel-ontheffing vermeld in art. 4.3.1 Bro), d of […]

Het Bouwbesluit

Het eerste artikel van elke paragraaf van een afdeling van het Bouwbesluit 2003 bevat het beoordelingsaspect en geeft het kader aan voor de andere voorschriften van de paragraaf. Het eerste lid bevat de functionele eis. In het tweede lid staat dat aan het eerste lid (de functionele eis) is voldaan indien er aan de (prestatie)eisen […]

Een bouwvergunning

Stel dat men wil weten of, en zo ja wat voor, een bouwvergunning nodig is voor het bouwen van een vrijstaande garage van één bouwlaag op het achtererf – waar geen ander bouwwerk staat -van een bestaande woning. De geplande garage bevindt zich op 2 m van openbaar groen en op 2 m van het […]