De systematiek van het Bouwbesluit

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de systematiek van het Bouwbesluit. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen gemeenten geldelijke steun verlenen voor het treffen van voorzieningen aan woningen. Het gaat hier om bouwkundige of woontechnische ingrepen die de ergonomische beperkingen van een bewoner met een fysieke kantoor huren oss functiebeperking wegnemen of […]

Gemeentelijke of provinciale verordening

De regels in de gemeentelijke of provinciale verordening (of de regeling van de minister van VROM) ten aanzien van de adviseur hebben in ieder geval betrekking op: a de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; b de gevallen waarin een commissie als kantoor huren oss adviseur wordt ingeschakeld; c het tijdstip waarop de adviseur wordt […]

Rijksinpassingsplan en projectbesluit

Rijksinpassingsplan en projectbesluit Indien sprake is van nationale belangen kan de minister van VROM, nadat hij de gemeenteraad en Provinciale Staten heeft gehoord, voor een gebied een inpassingsplan vaststellen met uitsluiting van de bevoegdheid van de kantoor huren oss gemeenteraad en van Provinciale Staten om voor die gronden een bestemmingsplan onderscheidenlijk een inpassingsplan vast te […]

Bestemmings- en inpassingsplan

Het opnemen van deze bepaling in het bestemmingsplan is niet verplicht. De mogelijkheid om deze hardheidclausule op te nemen, kan gemeenten helpen gewenste bestemmingsplanwijzigingen door te voeren – bijvoorbeeld ‘wegbestemmen’ – waartoe anders kantoor huren oss vanwege de bijzondere situatie van natuurlijke personen niet toe zou zijn overgegaan. Met name moet hierbij gedacht worden aan […]

Ruimtelijke ordening

Een belangrijk deel van ruimtelijke ordening gebeurt door het geven van bestemmingen aan gronden en het regelen van het gebruik van gronden en opstallen. In de Woningwet 1901 waren al enkele bepalingen opgenomen die betrekking hadden op de ordening kantoor huren oss van de bebouwing. Ruimtelijke ordening was toen nog een uitvloeisel van de zorg […]

De Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de functie van hogerberoepsrechter, ‘appèlrechter’, behalve wanneer het gaat om geschillen die moeten worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep. Een andere uitzondering is te vinden in de Wet Milieubeheer. Art. 20.1 bepaalt dat tegen een besluit op grond van deze wet een belanghebbende beroep […]

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan mag een adviseur niet een onredelijk korte termijn gunnen voor zijn advies. De adviseur moet de benodigde gegevens verkrijgen van het bestuursorgaan. In of bij het besluit wordt vermeld wie het advies heeft gegeven. Een bestuursorgaan flexplek huren haarlem mag zich niet ‘verschuilen’ achter een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand is […]

Doelstellingen van de wet

Doelstellingen van de wet De Awb kent, blijkens zijn toelichting, drie doelstellingen en een specifiek kenmerk. De Awb: bevordert de eenheid van bestuursrechtelijke flexplek huren haarlem wetgeving; systematiseert en vereenvoudigt; codificeert; is algemeen van aard. Eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving De wetgeving die voor de inwerkingtreding van de Awb gold, kende een grote verscheidenheid aan bezwaar- […]