De bestuursorganen

In deze subparagraaf komen achtereenvolgens aan de orde de bestuursorganen, de functionarissen en commissies die deze organen ondersteunen, de bevoegdheden van de bestuursorganen en het financiële beleid. Bestuursorganen Volgens art. 6 Gemw is er in iedere gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders, en flexplek huren haarlem een burgemeester. Raadsleden en raad De […]

Het ministerie van Algemene Zaken

Minister-president Voorzitter van de ministerraad is de minister-president. Ook deze geeft leiding aan een ministerie, het ministerie van Algemene Zaken. Deze minister, die apart in art. 45 Gw wordt genoemd, heeft zich ontwikkeld tot ‘eerste’ minister: doorgaans treedt de minister-president op àls woordvoerder van de regering en wordt hij beschouwd als eerstverantwoordelijke voor het regeringsbeleid […]

Privaatrecht

Privaatrecht regelt de verhouding tussen de burgers. Een ‘burger’ kan ook een particuliere organisatie zijn, bijvoorbeeld een bv of een stichting. Ook de overheid neemt soms dezelfde positie in als een burger. Wanneer iemand een stuk grond koopt van flexplek huren haarlem de gemeente om er een gebouw op te bouwen, dan is op de […]

Riskante keuzen

We zullen een benadering van riskante keuzen schetsen die veel hypotheses ontleent aan een psychofysische analyse van reacties op geld en waarschijnlijkheid. De psychofysische benadering van besluitvorming kan worden teruggevoerd op een opmerkelijk opstel van Daniel Bernoulli uit 1738 (Bernoulli, 1954). Daarin probeerde hij te verklaren waarom mensen flexplek huren haarlem doorgaans een afkeer van […]

Ongevoeligheid voor de a-priorikansen

Ongevoeligheid voor de a-priorikansen. Een factor die geen invloed heeft op representativiteit, maar die wel veel invloed zou moeten hebben op de kansinschatting, is de a-priorikans of de base rate van de uitkomst. In het geval van Steve zou het feit dat er flexplek huren haarlem veel meer boeren dan bibliothecarissen zijn tot een redelijke […]

De kokerillusie

De kokerillusie Uit de snelheid waarmee mensen vragen over hun leven beantwoorden en uit het effect van de stemming van het moment op hun antwoorden kunnen we afleiden dat ze niet zorgvuldig te werk gaan wanneer ze hun leven beoordelen. Ze moeten dus wel heuristieken gebruiken, die voorbeelden zijn van substitutie en WYSIATI. Hoewel hun […]

Het minder-is-meer-effect

De voorkeuren die we in dit experiment vaststelden, zijn opnieuw een voorbeeld van het minder-is-meer-effect dat we bij vorige gelegenheden zijn tegengekomen. Een van de eerdere voorbeelden was ontleend aan het onderzoek van Christopher Hsee, waarin het toevoegen van schalen aan een verzameling van 24 schalen de totale waarde verminderde omdat kantoor huren haarlem enkele […]

Een afzonderlijke beoordeling

De helft van de deelnemers beoordeelde als eerste geval r (met een afzonderlijke beoordeling) voordat ze de twee gevallen voor een gecombineerde beoordeling vergeleken. Bij de andere helft van de deelnemers was de volgorde omgekeerd. Bij een afzonderlijke kantoor huren haarlem beoordeling kenden de juryleden een hogere schadevergoeding toe aan de benadeelde bank dan aan […]

De stand bijhouden

Behalve bij de allerarmsten, voor wie inkomen gelijkstaat met overleven, zijn de voornaamste motieven voor geldelijk gewin niet noodzakelijk economisch. Voor de miljardair die op zoek is naar een extra miljard en voor de deelnemer aan een economisch experiment die op zoek is naar een extra dollar, staat geld model voor punten op een schaal […]

De dreiging

Systeem 2 mag dan ‘weten’ dat de dreiging niet waarschijnlijk is, maar deze kennis doet niets af aan het ongemak dat je bij jezelf hebt opgeroepen en aan het verlangen om dit ongemak te vermijden. r Systeem r kan niet worden uitgeschakeld. De emotie kantoor huren haarlem staat niet alleen buiten verhouding met de waarschijnlijkheid, […]