Organisatieschema

Gerelateerde afbeelding

Als een organisatie groter wordt dient de organisatiestructuur te worden aangepast. Vanzelf gaat dit echter niet. We schetsen de ontwikkeling van een organisatie via veranderingen in vorm en functioneren: van pioniersbedrijf. via afdelingsgewijze opbouw naar een volgroeide organisatie.
De activiteiten die in een bedrijf of instelling moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust te kiezen vorm van organisatie. De vorm bepaalt het functioneren, zo is de basisgedachte. Het dynamisch functioneren mag echter niet onnodig worden kantoorruimte huren haarlem belemmerd. Als belemmeringen in het functioneren eventueel aan de vorm van organisatie liggen, dan zal de vorm (organisatiestructuur) moeten worden aangepast. Zo heeft elk bedrijf een bepaalde organisatiestructuur waarbinnen zich verschillende bedrijfsprocessen afspelen. De structuur van organisatie staat niet op voorhand vast. Het is geen natuurgegeven. Integendeel, deze zal bewust moeten worden ontworpen of kantoorruimte huren tilburg worden herzien.
Als een organisatie als samenwerkingsverband van mensen en middelen doeltreffend en doelmatig (effectief en efficiënt) wil zijn, is het dus noodzakelijk goed na te denken over de wijze waarop de organisatie opgebouwd moet worden. Een bedrijf of instelling moet een passtructuur op maat sende structuur krijgen. Er moet een ‘structuur op maat’ worden gemaakt. Activiteiten organisatiestructuur moeten in goede banen worden geleid om ze soepel te laten verlopen. De organisatiestructuur moet altijd zodanig worden gekozen dat de activiteiten in een bedrijf of instelling zo goed mogelijk voortgang kunnen vinden. Ze mogen niet willekeurig of onnodig worden onderbroken. De onderlinge samenhang tussen de verschillende activiteiten moet dus steeds goed in de gaten worden gehouden. 11.I.MHH•i Een organisatie is te vergelijken kantoorruimte huren breda met een levend organisme. Aan een ‘los’ orgaan als losstaand deel hebben we eigenlijk niet zoveel. Alleen dankzij het totale samenstel van werkende organen, die op grond van arbeidsverdeling ieder hun eigen functie vervullen, en dankzij de ingebouwde relaties tussen de organen en de goede werking van het zenuwstelsel (coördinatie), kan een menselijk wezen als geheel functioneren. Dit gaat ook op voor een organisatie.
Het gaat bij het maken van een structuur om een zo goed mogelijke arbeidsverdeling en tegelijkertijd ook om het treffen van de nodige coördinatievoorzieningen. Dit laatste om de bedrijfsactiviteiten op elkaar afgestemd te houden. Er moet bijvoorbeeld een auto van de productieband afrollen en niet een stel losse onderdelen. In een bedrijf zijn eigenlijk altijd hoofdafdelingen, afdelingen, kantoorruimte huren groningen onderafdelingen en individuele functionarissen te onderscheiden, die elk binnen een groter geheel een eigen functie hebben. Het geheel wordt bij elkaar gehouden, in werking gezet en op elkaar afgestemd door het aangaan van relaties, door de delen van de nodige informatie te voorzien en door het gericht geven van leiding. Zo wordt een organisatie (zie figuur 6.1) een geheel dat meer is dan de optelsom van een aantal losse delen. Alleen dan kan effectief (doeltreffend) en efficiënt (doelmatig) gewerkt worden om producten of diensten tot stand te brengen.

Beslissingsmatrix

Gerelateerde afbeelding

Meestal hebben keuzemogelijkheden gevolgen op verschillende vlakken. Soms zijn die gevolgen zelfs tegenstrijdig. Toch zal er een beslissing moeten worden genomen. De beslissingsmatrix stelt ons in staat de gevolgen in kaart te brengen en alternatieven tegen elkaar af te wegen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel dat de directie van en bedrijf een beslissing moet nemen over de locatie van een nieuw te bouwen fabriek. Van elk alternatief is een berekening gemaakt van het te kantoorruimte huren haarlem verwachten rendement (in termen van ROI). Naast deze belangrijke maatstaf moet echter rekening worden gehouden met een aantal kwalitatieve gevolgen, zoals: de bereikbaarheid van de potentiële klanten; de bereikbaarheid door de belangrijkste leveranciers; de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel; subsidies en belastingen.
Van elk aspect kan nu worden vastgesteld hoe belangrijk het gevonden wordt, hetgeen resulteert in een toe te kennen weegfactor (hier van 1 tot en met 5) die het kantoorruimte huren tilburg relatieve belang van het betreffende aspect aangeeft. Bovendien kan worden geschat hoe hoog elke alternatieve locatie scoort op de onderscheiden aspecten (eveneens van 1 tot en met 5). Het product van de score en de weegfactor geeft aan wat de totaalscore is van het betreffende aspect. Optelling van deze totaalscores resulteert in een totaalscore per afzonderlijke locatie. Een en ander hebben we samengevat in de beslissingsmatrix in figuur 5.5.
Met behulp van een beslissingsmatrix kan het management dus een duidelijk inzicht krijgen in de gevolgen van de verschillende alternatieven. Deze kunnen kantoorruimte huren breda nu beter tegen elkaar worden afgewogen. De uiteindelijke keuze zal afhangen van het relatieve belang dat toegekend wordt aan de kwantitatieve gevolgen van een alternatief.
Effectiviteit van beslissingsmethoden Beslissingsmethoden stellen ons in staat om het beste alternatief te ·berekenen’. Daarnaast ontstaat er bij toepassing nog een zeer belangrijk neveneffect en dat ligt in het proces dat hieraan voorafgaat. Doordat de kantoorruimte huren groningen probleemsituatie systematisch moet worden geanalyseerd, krijgen de betrokkenen een dieper inzicht in het probleem. Toepassing van beslissingsmethoden dwingt hen om vragen te stellen over kritieke aspecten.

Goede oordeelsvorming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er zijn echter andere procedures mogelijk, zoals onderhandelen, in een situatie waarin alternatieve oplossingen de belangen van de betrokkenen verschillend beïnvloeden. Nadat een keuze is gemaakt voor een oplossing van het probleem volgt als laatste stap nog het autoriseren of formaliseren van het besluit. Hiermee is dan in feite het model doorlopen.
In deze fase zijn een goede oordeelsvorming, een zo helder mogelijk beeld van de gevolgen en het inderdaad ook willen bereiken van overeenstemming van belang om tot een verantwoorde beslissing te komen. Het zorgvuldig afwegen, het nog eens doordenken van kantoorruimte huren haarlem de beschikbare informatie en het opnieuw nalopen van de fasen in het proces van besluitvorming kunnen hierbij als hulpmiddel dienen. uitvoering Nu het op de uitvoering aankomt, moet er natuurlijk wel iemand zijn die ook de verantwoordelijkheid durft te nemen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering moet niet te gemakkelijk afgeschoven worden op één functionaris. Het is met andere woorden van het grootste belang dat de beslissing gedragen wordt door de organisatieleden, die er vervolgens ook naar streven om de genomen beslissing zo goed mogelijk te realiseren. In dit opzicht is het nuttig na te gaan in hoeverre individuele doelstellingen kantoorruimte huren tilburg overeenstemmen met de doelstellingen van het bedrijf als geheel. Indien dit nogal afwijkend is, zal een groepslid proberen zijn eigen doelstellingen te laten overheersen door mogelijk bij de uitvoering van een beslissing het een en ander te laten mislukken. Het oog hebben voor de beweegredenen beweegredenen (motivatie) – waarom mensen iets doen of juist niet doen is daarbij dus van belang.
Als na het zetten van deze stappen in het proces van besluitvorming dan een oplossing wordt gekozen door het nemen van een beslissing, moet daarna een planning worden gemaakt om dit genomen besluit ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. maatregelen Wat nu dus nog rest is het introduceren van de uil de oplossing voortvloeiende maat
Deel 2 KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE
regelen. Aan de hand van de effecten van de genomen maatregelen kan men besluiten nogmaals een gedeelte van de procedure te doorlopen. Het is daarbij kantoorruimte huren breda vereist de te verwachten gevolgen en moeilijkheden van de gemaakte keuze nog eens na te gaan en te bezien of via deze keuze het gestelde doel ook inderdaad wordt bereikt. Bij het plannen van de uitvoering wordt de genomen beslissing dus nogmaals doordacht (terugkoppelingsfeedback-e/ement of ‘feedback’ -element). Soms blijkt het dan toch beter te zijn om één van de voorafgaande stappen nog eens over te doen. Als er in de fase van planning van de uitvoering toch erg veel praktische uitvoeringsproblemen blijken kantoorruimte huren groningen te zijn of als er ongewenste effecten aan het licht komen, is het verstandig de vraag onder ogen te zien of wel op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan. Wellicht moet dan alsnog de koers worden gewijzigd.

Strategische samenwerking

Gerelateerde afbeelding

Verschillende strategische doelen vereisen verschillende strategische instrumenten, waarvan een bepaalde vorm van strategische samenwerking er één kan zijn. Bepaalde strategische samenwerkingsvormen zijn in de ene markt gebruikelijker dan in de andere. In het algemeen kantoorruimte huren haarlem geldt dat een bepaalde vorm van een strategische samenwerking gerelateerd is aan de fase waarin de product-marktcombinatie zich bevindt. Naast de vier reeds eerdergenoemde vormen van strategische samenwerking geven we in figuur 4.19 nog meer mogelijke vormen. In dit overzicht zijn de vormen van strategische samenwerking in relatie gebracht met de dimensies organisatorische vervlechting en financiële vervlechting.
Strategische samenwerking kan een krachtig kantoorruimte huren tilburg strategisch wapen zijn om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en vaardigheden. Maar ze draagt ook het gevaar in zich dat de eigen kennis en vaardigheden door een beter georganiseerde partner worden overgenomen. De strategische doelen van de partners hoeven niet hetzelfde te zijn maar moeten wel in elkaars verlengde liggen. Ondernemingen die een strategische samenwerking aangaan moeten de strategische doelen van de potentiële partner leren kennen. De partners zullen ieder voor zich moeten analyseren welke invloed de strategische samenwerking zal hebben op de andere business units. Elke strategische samenwerking kantoorruimte huren breda zal slechts een deel van de strategie van de partners betreffen. Maar de kennis en vaardigheden of contacten, voortkomend uit de samenwerking, kunnen gebruikt worden ten gunste van de andere business units. De partners moeten gezamenlijk een samenwerkingsplan uitwerken waarin de opbrengsten op zowel de korte als de lange termijn voor alle partijen worden beschreven. Het plan zal gedurende de samenwerking continu kantoorruimte huren groningen moeten worden geëvalueerd op een vooraf overeengekomen, objectieve wijze en eventueel worden bijgesteld om samenwerkingsconflicten te voorkomen. Daarnaast moeten de partners afspraken maken omtrent de mogelijke beëindiging van het samenwerkingsverband.

Positionering in de matrix

Gerelateerde afbeelding

Positionering in de matrix Tegen deze achtergrond is het nu mogelijk de verschillende activiteiten in een matrix te positioneren, waarbij de positie wordt bepaald aan de hand van de groei van de markt en
het relatieve marktaandeel. Men onderscheidt daarbij een hoge en een lage positie. De grens tussen hoge en lage marktgroei ligt meestal bij het groeipercentage van het bruto nationale product. Is de groeiverwachting van het product hoger dan dit percentage, dan geldt de klassering hoge groei. In het omgekeerde geval geldt de klassering lage groei. De verschillende kantoorruimte huren haarlem activiteiten vallen dus in één van de vier mogelijke categorieën, zoals uit figuur 4.7 blijkt. Elk van de vier categorieën heeft een treffende naam gekregen. Elk van de activiteiten wordt in de matrix weergegeven door een cirkel, waarvan de grootte van de oppervlakte of de doorsnede de omzet weergeeft. Als strategisch richtsnoer geldt hierbij dat de financiële middelen die vrijkomen uit activiteiten met een lage groei en een hoog kantoorruimte huren tilburg relatief marktaandeel (‘cash cows’) moeten worden aangewend voor die activiteiten die óf de groei van de markt moeten volgen (‘stars’) óf een groter relatief marktaandeel moeten gaan verwerven (‘q uestion nurks’).
Aangezien meestal niet voldoende middelen aanwezig zijn om alle nieuwe projecten te financieren, zal hieruit een keuze moeten worden gemaakt. De activiteiten met een laag relatief marktaandeel en een lage groei van de markt (‘clogs’) moeten dan afgestoten worden. Voor een organisatie is het van groot belang dat de cashflow, nu en in de toekomst, gehandhaafd blijft. Dit betekent dat de organisatie producten en activiteiten moet hebben die in verschillende fasen van hun kantoorruimte huren breda levenscyclus zitten. Alleen dan heeft de organisatie de mogelijkheid de activiteiten te financieren die nu cashflow vereisen. Een normaal verloop is dat het product zich ontwikkelt van ‘vraagteken’ of ‘wild cat’, via ‘star’, naar ‘cash cow’ en ten slotte tot ‘dog’. De ‘wild cats’ en ‘stars’ kunnen slechts worden ontwikkeld als de ‘cash cows’ die daar tegenover staan, voldoende cashflow opleveren (zie figuur 4.8). Door de verschillende activiteiten onder te brengen in een van de vier vakken, ontstaat er een beeld van de huidige spreiding van de activiteiten kantoorruimte huren groningen en van de mogelijkheid om ook in de toekomst voldoende cashflow te behalen. Als een organisatie op een bepaald moment alleen maar ‘cash cows’ heeft en geen ‘stars’ en ‘wild cats’, dan zal de toekomstige cashflow alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verzekerd zijn.

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend

Gerelateerde afbeelding

Planning: belangrijk … maar vaak ontoereikend Bij langetermijnplanning wordt eigenlijk altijd verondersteld dat de ontwikkelingen uit het verleden zich ook in de toekomst zullen voordoen. In situaties van toenemende omgevingsdynamiek is dit echter bepaald niet zonder gevaar. Bij strategische planning gaan we ervan uit dat de toekomst niet zo maar een voortzetting is kantoorruimte huren haarlem van het verleden. Integendeel, de toekomst zal door andere krachten worden beheerst. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe tegen de achtergrond van die ontwikkelingen op velerlei terreinen, die product-marktcombinatie te ontwerpen en te kiezen die in de toekomst een goede doelrealisatie mogelijk maakt. De nadruk mag echter niet alleen liggen op het maken van plannen als zodanig. Het is al te eenvoudig te denken kantoorruimte huren tilburg dat de implementatie van plannen zonder problemen zal verlopen.
Strategisch management … niet alleen woorden, maar vooral ook daden strategie Een veranderde strategie zal steeds gevolgd moeten worden en mogelijk gemaakt moeten structuur worden door veranderingen in de ‘structuur’ en door beïnvloeding van de ‘cultuur’ en cultuur uitvoering van concrete acties. Pas dan is implementatie verzekerd. Strategisch management is niet alleen een kwestie kantoorruimte huren breda van woorden, maar vooral ook van doelen bewerkstelligen en acties bijsturen.
Denk in dit verband aan de bijna voortdurende reorganisaties binnen Philips om bij te blijven in de wedloop van kostenverlaging tussen de fabrikanten van consumentenelektronica. Nog steeds is aan de orde de keuze van product-marktcombinaties. Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vraag ge
steld welke maatregelen genomen kantoorruimte huren groningen moeten worden om zich ervan te verzekeren dat de gemaakte plannen ook echt uitgevoerd zullen worden. Veelal betekent dit dat degenen die later verantwoordelijk zullen zijn voor het behalen van de resultaten, in een zeer vroeg stadium bij het maken van de plannen betrokken moeten worden.

Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gerelateerde afbeelding

Informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen Een handvol grote Nederlandse beursgenoteerde (en niet-beursgenoteerde) bedrijven geeft in jaarverslagen duidelijk en controleerbaar aan wat er gedaan wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (= MVO). Het gros van de bedrijven zegt weliswaar verantwoord ondernemen ter harte te nemen, maar laat kantoorruimte huren haarlem in het midden wat de activiteiten precies zijn en of er succes mee geboekt wordt. Het gaat daarbij om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij bij de bedrijfsvoering rekening gehouden wordt met zaken als milieu, mensenrechten, veiligheid, gezondheid en personeel. Een kopgroep van zes grote bedrijven legt compleet verantwoording af over hun MVO-activiteiten: Unilever,
De voorhoede De subtoppers De kanshebbers De zoekers De hekkensluiters
Zeer transparante Bedrijven die Bedrijven die Bedrijven die alleen Bedrijven die niets bedrijven: noemen voldoen aan de concrete activitei· globaal of min of over kantoorruimte huren tilburg Maatschappe· concrete activitei· criteria van de ten en wettelijke meer concreet lijk Verantwoord ten, de resultaten voorhoede, echter verplichtingen noe- verslag/eggen. Ondernemen meidaarvan, incl. zonder onafhan· men, maar zonder den. wettelijke verplich- kelijke toetsing. resultaten.
Shell, ING, Schiphol, Philips en ABN Amro. Ze melden welke resultaten ze boeken en of ze daarmee voldoen aan wettelijke verplichtingen en internationale kantoorruimte huren breda normen en hebben hun verslaglegging onafüankelijk laten controleren. Vele bedrijven meten zich dus graag een milieuvriendelijk imago aan. In schril contrast hiermee staat inmiddels wel dat Shell en Esso de druk op het milieu de laatste jaren weer verhogen. Doen bedrijven dus wel wat ze beloven? Terwijl Shell een van de grootste sponsors was van onder andere de mileuconferentie in Johannesburg (augustus 2002), bleek op kantoorruimte huren groningen hetzelfde moment dat Shell (en ook Esso) grote moeite hebben de milieubelasting terug te dringen; er is zelfs sprake van toename van uitstoot van broeikasgassen …

Duitstalige landen

Gerelateerde afbeelding

In Duitstalige landen, Finland en Israël wordt het werkproces strikt gestructureerd en bestaat er minder machtsafstand en formalisatie van relaties tussen mensen (in Duitsland heeft de groep of het team vaak de centrale autoriteit). Hier wordt relatief vaak de kantoorruimte huren haarlem organisatiestructuur gehanteerd van de ‘goed geoliede machine’ (‘workflow bureaucracy’).
Opvallend zijn de gegevens van Frankrijk en Duitsland. In tegenstelling tot de Anglo-Amerikaanse en Scandinavische landen en Nederland blijken de machtsafstanden in de Franse cultuur zeer groot te zijn. Dit uit zich in een grote gelaagdheid binnen de organisaties en een omvangrijk en machtig ‘cadre’. Daarentegen verschilt de machtsafstand in de Duitse cultuur niet veel van die in Anglo-Amerikaanse en Scandinavische landen. Wel is er in Duitsland een sterke behoefte aan kantoorruimte huren tilburg regels en procedures ter vermijding van onzekerheid (de ‘goed geoliede machine’ of bureaucratie). Bij vergelijkbare industriële bedrijven die afkomstig zijn uit Frankrijk (grote machtsafstand) en Duitsland (kleine machtsafstand) is naar voren gekomen dat de Franse bedrijven uit gemiddeld vijf organisatieniveaus bestaan en de Duitse gemiddeld uit drie. De ratio ‘managers en specialisten ten opzichte van het totale personeel’ is van de Franse bedrijven 26% tegen 16% van de Duitse bedrijven.
Mag ik van u een ‘Ke Kou Ke Le’? Wie in China een Heineken-bier wil, bestelt een ‘Xi Li’. Philips gaat door voor ‘Fei Li Pu’ en wie KLM kiest, vraagt naar ‘He Lan Huang Jia Hang Kong’. Een merk dat de Chinese markt wil veroveren, moet zijn naam veranderen. Het gaattegen alle kantoorruimte huren breda marketingtrends in. Wereldmerken die er overal ter wereld alles aan doen om hetzelfde imago uitte stralen, veranderen hun originele naam als ze de Chinese markt betreden. Hier gelden andere regels. Chinezen spreken nauwelijks westerse talen, ze beheersen
zelfs het Engels niet. En de taalverschillen zijn te groot. Daardoor zijn de originele namen voor de Chinese consumenten moeilijk uit te kantoorruimte huren groningen spreken. ‘He Lan Huang Jia Hang Kong’ daarentegen betekent ‘Nederlandse koninklijke luchtvaartmaatschappij’ en is dus een vrije vertaling van KLM. Philips houdt het simpel. De Chinese naam ‘Fei li Pu’ is alleen gebaseerd op de uitspraak, verder betekent het niets.

Economische en Monetaire Unie (EMU)

Gerelateerde afbeelding

EMU en euro In het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn per 1 januari l 999 de wisselkoersen van elf participerende landen via de euro onherroepelijk aan elkaar vastgeklonken. Met ingang van 2002 heeft de euro als munt zijn intrede gedaan. De andere vier EU-lidstaten zullen zich mogelijk binnen enkele jaren bij de EMU voegen. De EMU zou, naar optimisten kantoorruimte huren haarlem stelden, de inflatie laag houden, de hoge werkloosheid in Europa verminderen, prijzen omlaag laten gaan, de welvaart bevorderen en de euro zou een sterke munt zijn. Tot nu toe is daarvan weinig of soms zelfs het tegendeel gebleken. De nieuw ingestelde ECB (Europese Centrale Bank) dient een krachtig (anti-inflatoir) monetair beleid te bevorderen. Pessimisten voorspellen dat de euro niet langer zal bestaan dan tot in 2005, en zien kantoorruimte huren tilburg dit als ‘de grootste strategische blunder in Europa sedert 1 9 1 4 en het Verdrag van Versailles’. Eerder mislukten de Latijnse Monetaire Unie ( 1865) en de Scandinavische Monetaire Unie (1873). Volgens experts in Europa op het gebied van vroegere muntunies is er geen enkel voorbeeld van monetaire eenwording die politieke eenwording voorafging. In de Verenigde Staten van Amerika duurde het meer dan honderd jaar voordat er eenheid kwam in de monetaire politiek. Pas in 1914, toen het Federal Reserve System werd ingevoerd, werd de kantoorruimte huren breda monetaire eenwording van de VS voltooid. Het valt op dat dit soort risico’s in de besluitvorming onder politici (in Nederland en ook daarbuiten) nauwelijks of niet aan de orde zijn gesteld. In een soort euro-euforie zijn in politiek en bedrijf<;leven vooral voordelen – voorzover dit gebeurde – breed uitgemeten. De tijd zal leren welke voorspellingen uitkomen: … een gevaarlijk spel met de EMU, Europa speelt met vuur? … of wordt de kantoorruimte huren groningen EMU historisch gezien een uniek en geslaagd experiment? Niet onmogelijk, maar riskant zeker wel!
Euro: munt zonder regering De euro is een munt zonder regering, immers van de vereiste politieke integratie is geen sprake. Zodra het aankomt op het opleggen van boetes en sancties, bijvoorbeeld vanwege afspraken uit het Stabiliteitspact, bewijst Europa haar zwakte. Dit werd vooral duidelijk toen begin 2002 de beschuldigende en waarschuwende vinger naar Duitsland werd gewezen.

Bekwaamheid c.q. bereidheid

Gerelateerde afbeelding

Bekwaamheid c.q. bereidheid van de eigenaar om taken en bijbehorende bevoegdheden te delegeren en leiding te gaan geven aan activiteiten van anderen (i.e. manager). Strategische kwaliteiten van de eigenaar: zijn vermogen om over het heden heen te kijken; (sterke en zwakke punten van het eigen bedrijf kunnen afstemmen op doelstellingen, kansen en bedreigingen in de kantoorruimte huren haarlem externe omgeving.
Factoren in relatie tot groeistadia Wanneer een bedrijf van het ene ontwikkelingsstadium overgaat naar het andere (zie in subparagraaf 2.4.3), verandert het belang van de factoren. Voor ieder stadium kunnen de factoren op grond van hun relatieve belangrijkheid in drie categorieën worden verdeeld: sleutelfactoren sleutelfactoren, die absoluut essentieel zijn voor het succes van de onderneming en waaraan een hoge prioriteit moet worden toegekend, factoren die weliswaar minder zwaar wegen maar toch duidelijk noodzakelijk zijn voor het behalen van succes en waaraan zeker aandacht besteed dient te kantoorruimte huren tilburg worden, en factoren die van weinig direct belang zijn. Als de acht factoren gecategoriseerd worden op grond van de mate van belangrijkheid in de verschillende ontwikkelingsstadia van de onderneming, ontstaat een beeld van de veranderingen die de aan het management te stellen eisen ondergaan (figuur 2. 5). Het ontwikkelingsstadium waarin een bedrijf zich bevindt is bepalend voor de vraag aan welke factoren aandacht besteed moet worden.
2.4.8 Veranderende eisen
Uit figuur 2.5 blijkt hoe veranderlijk de eisen zijn die aan het management worden gesteld. In de beginstadia wordt het bedrijf leven ingeblazen door het vermogen van de eigenaar om alle voorkomende taken uit te voeren. Kleine bedrijven zijn geheel afhankelijk van de kantoorruimte huren breda bekwaamheden van de eigenaar: van zijn verkooptalenten, zijn vermogen om zelf deel te nemen aan de productie, zijn capaciteiten als uitvinder, enzovoort. Deze factor heeft dus de hoogste belangrijkheidsgraad in de groeistadia 1 en 2. Het vermogen van de eigenaar tot delegeren staat onder aan de schaal, aangezien er weinig of geen werknemers zijn aan wie hij iets kan delegeren. Naarmate een bedrijf groeit, wordt het versterkt met mensen die zich specifiek gaan bezighouden met verkoop, productie of technologie. Eerst zullen ze de eigenaar nog aanvullen, maar later zullen ze taken geheel van hem overnemen, waardoor de praktische vaardigheden kantoorruimte huren groningen van de eigenaar een steeds minder belangrijke rol gaan spelen. Evenredig hieraan moet de eigenaar minder tijd gaan besteden aan het zelf uitvoeren van allerlei taken en zich steeds meer gaan toeleggen op leidinggeven. Hij zal steeds meer werkzaamheden aan anderen moeten overlaten, en dat betekent delegeren. Het gegeven dat veel oprichters van bedrijven niet in staat zijn afstand te doen van het uitvoerende werk en een leidinggeven/delegeren begin te maken met leidinggeven en delegeren, verklaart vaak waarom een bedrijf in stadium 3 of 4 ten onder gaat.