Leef de beste versie van jezelf

Gerelateerde afbeelding

Leef de beste versie van jezelf
Heb je wel eens stilgestaan bij de volgende twee vragen: 1. Waarom gebeurt er wat er gebeurt? 2. Waarom doen mensen wat ze doen?
Deze twee vragen hebben filosofen al eeuwenlang van de straat gehouden. Is je leven het resultaat van toevallige gebeurtenissen of zit er een geordende intelligentie achter? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet te vinden in de beperkte driedimensionale wereld, zoals wij deze elke dag ervaren. Als je antwoord wilt krijgen op bovenstaande levensvragen, heb je een diepgaand inzicht in de universele wetten van de vierde dimensie nodig. Pas dan kun je de mooiste reis van je leven maken, namelijk de reis naar binnen.
Niets is zo intimiderend en tegelijkertijd zo verleidelijk als het ontdekken van een extra dimensie in je leven. Alleen al het noemen van de term “de vierde dimensie” is genoeg om direct ieders aandacht te trekken. Want mensen voelen intuïtief aan dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wij zien. De vierde dimensie gaat verder dan de driedimensionale wereld die we kennen en die wetenschappelijk beschreven is. We staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de bedrijfsruimte rotterdam mensheid. De vierde dimensie geeft ons inzicht in en toegang tot menselijke eigenschappen als teleporteren, helderziendheid, aura’s lezen, intuïtie, reïncarnatie en gedachten lezen. Dit boek is bedoeld om inzicht te geven in de vierde dimensie (de tijddimensie) en de wetten die daar gelden. Een van de eerste wetenschappers die zich met deze dimensie bezighield, was Albert Einstein.

Lay-out en routing

Gerelateerde afbeelding

Lay-out en routing: productieproces in kaart brengen Om de gunstigste productieweg en -methode te vinden verdient het aanbeveling eerst het gehele productieproces in kaart te brengen. Doel hiervan is een handig overzicht te geven van de opbouw ‘van het proces’. Het maken van de ‘lay-out’ (ruimtelijke indeling) en van de ‘routing’ (weg- of routebepaling) is erop gericht de productiemiddelen en voorraden hulpmiddelen (inclusief halfproducten) zo op te stellen (vergelijk paragraaf 7.2 en 7 .3 voor de zogenoemde lijn-, functionele en groepsgewijze opstelling) dat: productiemiddelen gemakkelijk te gebruiken zijn bij uitvoering van de bewerkingen; schoonmaken, reparatie en onderhoud kunnen plaatsvinden; korte, brede, rechte aanvoer- en afvoerpaden ontstaan, waarbij interne transportmiddelen kunnen worden gebruikt; geen onnodig heen-en-weergeloop en onnodig transport hoeven plaats te vinden; voorraden binnen bereik zijn van de bewerkingsplaatsen; zo weinig mogelijk wachttijden ontstaan.
In een handelsonderneming is dit evenzeer geldend, maar dan in het bijzonder gericht op de magazijnindeling. Deze ‘basisgedachten’ gelden verder ook voor de indeling van kantoren, reparatiewerkplaatsen, enzovoort. Bij het bepalen van de ‘lay-out’ en de ‘routing’ kan bijvoorbeeld een plattegrond worden getekend van de ruimte met daarin aangegeven de plaats van de productiemiddelen, transportmiddelen, tussenvoorraden en magazijnruimten. Daarmee kan men nagaan of de gekozen opstelling ook de meest efficiënte productieroute toelaat. Zo dit niet het geval is, verdient het aanbeveling een gunstiger opstelling te kiezen.
Werkvoorbereiding, voort9an9s- en kwaliteitscontrole werkvoorbereiding Teneinde de daadwerkelijke productie efficiënt en tijdig te laten verlopen, zal werkvoorbereiding moeten plaatsvinden. In industriële bedrijven wordt dit vanuit het bedrijfsbureau opgezet op basis van ervaringsgegevens en normstudies. Door middel van werkvoorbereiding worden verwachte of reeds geplaatste bedrijfsruimte rotterdam orders voor een bepaald product(o ntwerp) omgezet in aanwijzingen voor de daadwerkelijke productie. Door werkvoorbereiding komen de richtlijnen en taakstellingen voor de verschillende werkuitgifte afdelingen en uitvoerende medewerkers tot stand. Daarna wordt via werkuitgifte, dat wil zeggen: door het verstrekken van taakopdrachten en instructies en van materialen en gereedschappen, het werk echt in gang gezet. Werkvoorbereiding komt dus na het maken van een productontwerp en gaat aan de werkuitgifte vooraf. Werkvoorbereiding omvat dan onder meer het vaststellen van de productiemethoden, de materiaalvoorbereiding en -voorziening. Denk aan het bestellen van grondstoffen, het aanmaken van onderdelen of halffabrikaten en dergelijke. Er wordt op die manier voor gezorgd dat deze ook tijdig op de bewerkingsplaats aangeleverd kunnen worden vanuit de hoofdmagazijnen en de hulp- en tussenmagazijnen. Om de gevraagde producten in de vastgestelde tijd te kunnen afleveren moet ook berekend worden hoeveel productie-uren van mensen en machines hiervoor nodig zijn. Het gaat dan om het stellen van tijdnormen voor te verwachten bewerkingen en het bepalen van de kostprijs (ten behoeve van voor- en nacalculatie) van kosten (en tijd). Ook zullen de beschikbare capaciteiten op elkaar moeten worden afgestemd.

Van controle naar ‘control’

Gerelateerde afbeelding

Controle is beperkt tot het toetsen van de werkelijkheid aan de gestelde normen. ‘(ontrol’ omvat naast het stellen van normen en het maken van plannen voor de uitvoering tevens het kunnen bijsturen/ corrigeren van de uitvoering en het kunnen bijstellen van de planning. ‘(ontrol’ is dus een ruimer begrip dan controle. ‘(ontrol’ betekent beheersen of in de greep houden. Beslissingsbevoegdheden tot aanpassing of bijsturing in de uitvoering kunnen in veel gevallen aan uitvoerende medewerkers zelf worden overgelaten, zolang de afwijkingen tenminste binnen bepaalde regelgrenzen of tolerantiezones (zie paragraaf 10.3) blijven. Dit is zeker bij eenvoudige taakopdrachten het geval, aangezien dan slechts het resultaat wordt aangegeven dat van de uitvoering wordt verwacht, bijvoorbeeld door middel van een taakstellende begroting budget). Zodra deze grenzen echter worden overschreden, is het noodzakelijk dat de bijsturing van afwijkingen ten opzichte van gestelde normen in overleg tussen leidinggevende en uitvoerende medewerkers plaatsvindt. Een wijziging in een plan of in een uitvoeringsnorm mag slechts door een daartoe bevoegde (hogere) manager of in laatste instantie door de directie worden aangebracht.
Controle, ‘controller’ en hoofd bedrijfsbureau In middelgrote en grote bedrijven laat de directie zich voor de bedrijfseconomische aangelegenheden bijstaan door een functionaris die ‘controller’ wordt genoemd. In kleine organisaties heet deze functionaris meestal ‘hoofd administratie en boekhouding’. Als naaste medewerker en adviseur van de directie houdt een controller zich dan onder meer bezig met planning en budgettering, het verrichten van controles, het interpreteren en analyseren van afwijkingen tussen behaalde resultaten en gestelde normen in de planning, het doen van aanbevelingen en het uitbrengen van adviezen aan de directie. Daarnaast heeft de controller veelal de leiding van de bedrijfsruimte rotterdam financieel-administratieve afdeling in de organisatie. De controller is zo bij wijze van spreken het bedrijfseconomische geweten van de organisatie. Het ‘productie-technische’ geweten wordt gevormd door het hoofd van het bedrijfsbureau of productiebureau. Deze functionaris houdt zich ook bezig met planning, het verrichten van controles, het interpreteren en analyseren van afwijkingen en het doen van aanbevelingen. In de hiërarchie is deze functionaris de naaste medewerker van het hoofd van de afdeling Productie. In het kader van bedrijfssignalering (zie subparagraaf 1 1.1.2 ) komen ook via het bedrijfsbureau vele belangrijke gegevens beschikbaar. In een aantal gevallen laat de directie zich ook direct door het hoofd van het bedrijfsbureau informeren. Als het bijvoorbeeld gaat om bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van producten of diensten, kan de directie zich hieromtrent op de hoogte laten stellen door middel van een periodiek verslag of rapport. Zo kan de directie dan een eigen oordeel vormen over de prestaties van de afdeling Productie, bijvoorbeeld uitgedrukt in kwaliteit, hoeveelheid in tijd.

Orderplanning op een planbord

Gerelateerde afbeelding

Door middel van gekleurde stroken worden bijvoorbeeld per ordernummer en per werkweek de productietijd en het soort bewerking aangegeven. De geplande productietijd kan (via de datumlijn) nu per dag worden afgezet tegen de werkelijke voortgang per order. Afwijkingen worden met een voortgangssignaal aangegeven: ‘achterstand’ bijvoorbeeld met een rood driehoekje, ‘op schema’ geen aanduiding en ‘voor op schema’ met een blauw driehoekje. Dit kan op een ‘ouderwets’ aan de muur hangend strokenplanbord: met een insteeksignaal worden aangegeven. Dit kan ook op beeldscherm via een geautomatiseerd systeem worden gepresenteerd. Denk aan ‘elektronische planborden’ (Optimaal Plan, Timeline, Roosterplan, Plantrac en dergelijke).
Met de machineplanning is in één oogopslag de bezetting van de verschillende machines zichtbaar. Dit wordt per type machine per dag of dagdeel aangegeven. Met gekleurde stroken wordt de bedrijfsruimte rotterdam bezetting van elke machine in machinetijd aangegeven. Met een voortgangssignaal kunnen afwijkingen van de datumlijn worden aangegeven.
Een ziekenhuis kan met behulp van een planbord op een vergelijkbare wijze de beddenbezetting in kaart brengen, een bungalowverhuurbedrijf de verhuurplanning en een technische dienst de onderhoudsbeurten of servicewerkzaamheden.
Een voorloper van het planbord is de zogenoemde Gantt-kaart. De indeling ervan komt overeen met die in figuur 10.6. Op een Gantt-kaart wordt informatie blijvend aangetekend, terwijl die op een planbord tijdelijk wordt weergegeven. Het maken van een herplanning is op een planbord dan ook sneller en eenvoudiger te doen dan met behulp van een Gantt-kaart. Dit laatste hulpmiddel is echter goedkoper in aanschaf. Daarnaast wordt het gebruik van de computer steeds goedkoper en aantrekkelijker. Herplanning en optimaliseringsproblemen zijn hiermee nog veel sneller uit te voeren.
In kleine organisaties worden de hiervoor genoemde hulpmiddelen meestal door de productieleider zelf gebruikt. Bij een verdere groei zien we dat de leiding op een gegeven moment overgaat tot het instellen van een bedrijfsbureau dat de taak krijgt de werkvoorbereiding en voortgangscontrole te verrichten.

Soorten communicatie

Gerelateerde afbeelding

Naast de formele communicatie die in een organisatie op de voorgeschreven wijze plaatsvindt, onder meer volgens het formele planningssysteem, de budgetprocedure, de functiebeschrijving, richtlijnen en procedures, wordt in een organisatie ook veel op informele wijze gecommuniceerd. Hiermee wordt de formele organisatie aangevuld en wordt ook op niet voorziene gebeurtenissen gereageerd. Formele organisatie en formele communicatie zijn uiteraard nodig. De kracht van een organisatie ligt echter ook mede in de positieve kracht van informele organisatie en informele communicatie.
Soorten communicatie en keuze van een communicatiekanaal Het is van groot belang voor het overdragen van een boodschap en het verzekerd willen zijn dat een boodschap ook overkomt, de nodige aandacht te geven aan het kiezen van de vorm waarin de communicatie moet plaatsvinden. De keuze zal afhangen van het doel dat de afzender wil bereiken. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van mondelinge of schriftelijke communicatie. Mondelinge communicatie doet zich bijvoorbeeld voor in een direct gesprek tussen twee functionarissen of in een vergadering van afdelingshoofden, in werkoverleg op de afdeling, in de overlegvergadering tussen leden van de OR en de directie of in geval van mondelinge verslaglegging en rapportage. Schriftelijke communicatie en communicatie via gedigitaliseerde informatiedragers doet zich bijvoorbeeld voor in een briefwisseling via electronic mail en vastgelegde berichten op een beeldscherm, in een mededelingenblad, via mededeling op een prikbord, in een personeelsadvertentie, in een schriftelijke taakopdracht, in een schriftelijk rapport of in een jaarverslag. Schriftelijke communicatie heeft onder meer als voordeel dat berichten in veelvoud kunnen worden doorgegeven. Gegevens kunnen tegelijkertijd aan verschillende afdelingen worden verstrekt, kunnen bewaard worden, teruggezocht worden en dergelijke. Bij mondelinge communicatie kan zo nodig onmiddellijk extra toelichting worden gegeven. Communicatie doet zich in een organisatie in verschillende richtingen voor. Verticale communicatie is het overbrengen van de wil van de leiding aan lagere leidinggevende en uitvoerende niveaus, onder meer door taakopdrachten, instructies of via bedrijfsruimte rotterdam communicatie van de planning via deelplannen in afdelingsbudgetten voor de komende periode: in omgekeerde richting via vastlegging en rapportage van de uitvoerenden aan de leiding over de resultaten die bij uitvoering zijn bereikt. Ook valt hieronder de berichtgeving vanuit de leiding ter informatie van het personeel in schriftelijke vorm bijvoorbeeld via een toe
spraak, een lezing van een bedrijfsfunctionaris of in een bespreking van de ondernemingsraad. Horizontale communicatie vindt bijvoorbeeld plaats in overleg tussen chefs of uitvoerende functionarissen uit verschillende afdelingen over orderaccceptatie, levertijden en dergelijke. Laterale (of diagonale) communicatie vindt plaats in overleggroepen en in commissies die zijn samengesteld uit personen van verschillende afdelingen van verschillende hiërarchische niveaus (vergelijk paragraaf 7.5).
Communicatiestructuren Naast de vergaderstijl van een teamvoorzitter of de leiderschapsstijl van de afdelingschef heeft ook de structuur van de communicatielijnen (lees: communicatiestructuur) invloed op de manier waarop (groepen) mensen problemen oplossen. Deze communicatiestructuren zijn binnen een organisatie ook herkenbaar. In een onderzoek (van Leavitt) naar communicatiestructuren komen bijvoorbeeld de ‘wielstructuur’, de ‘kettingstructuur’, de ‘cirkelstructuur’ en de ‘openkringstructuur’ voor (zie figuur 9. 1 1).

Uitstroom

Gerelateerde afbeelding

Uitstroom: activiteiten bij het dienstverband Bij de planning op middellange en lange termijn zal men wat betreft de samenstelling van het personeelsbestand niet alleen rekening moeten houden met de te vervullen functies, maar ook met de voor de uitoefening van die functies beschikbare personen qua leeftijd en opleiding. De samenstelling zal per periode steeds opnieuw bekeken moeten worden. ontslag Er kunnen onder meer vacarnres ontstaan door pensionering, ontslag. overplaatsing of overlijden. Soms kunnen vacatures worden vervuld door (versnelde) interne promotie. In andere gevallen moet werving van nieuwe personeelsleden plaatsvinden.
Indien te verwachten vacatures vroegtijdig worden aangegeven en tijdig nieuwe functieeisen zijn geformuleerd, kan hierin worden voorzien door gerichte opleiding van al aanwezige personeelsleden. Soms kan echter inkrimping van het personeelsbestand noodzakelijk zijn. Dit kan het gevolg zijn van een conjuncturele vraagvermindering of structurele oorzaken, bijvoorbeeld voortvloeiend uit mechanisering of automatisering, hebben. Veelal wordt er dan naar gestreefd om dit op te vangen door natuurlijk verloop of vervroegde uittreding werktijdverkorting, maar soms ook door vervroegde uittreding of pensionering. Hierbij penswnenng wordt dan rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het personeel. Een goede begeleiding van vrijwillige vervroegde uittreding en een voorbereiding op het moment van pensionering en op de bedrijfsruimte rotterdam periode van rust na een veelal lang, werkzaam leven is daarbij van belang te achten.
outplacement Outplacement is het geheel van activiteiten/ diensten. zowel bedrijfsintern als daarbuiten, om degene(n) die degradatie of zelfs ontslag is aangezegd weer aan een andere functie buiten het bedrijf te helpen, liefst direct aansluitend aan het vorige dienstverband. De aanleiding hiertoe wordt soms ook in de werking van het zogenoemde ‘Peter principle’ Peter principle gevonden. Het ‘Peter principle’ is gebaseerd op de ervaring dat een medewerker keer op keer wordt gepromoveerd naar hogere en zwaardere functies op basis van goede prestaties
in een vorige functie en dan vervolgens niet goed blijkt te voldoen omdat hij zijn competentieniveau en prestatietop al had bereikt in zijn vorige functie. Zo bestaat er in organisaties een natuurlijke neiging medewerkers te laten doorgroeien naar hun niveau van incompetentie.
Outplacementbureaus nemen de taak op zich de betreffende mensen op te vangen en te begeleiden op weg naar een nieuwe baan. Vaak betreft dat medewerkers uit het hogere en middenkader. Naast de baan zelf staan voor hen status, aanzien bij vrienden en vriendinnen, en familie en huisgenoten onder druk. Outplacement behelst dan het in opdracht van een organisatie opvangen en begeleiden van mensen die om welke reden dan ook genoodzaakt zijn hun werkkring te beëindigen en een nieuwe werkkring te vinden of een nieuwe toekomstbestemming te ontdekken. Outplacement begint als het goed is doorgaans al voordat betrokkene zelf ‘Neet dat hem ontslag boven het hoofd hangt. In de eerste contacten tussen een organisatie en een outplacementbureau worden dan afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken medewerker begeleid gaat worden, hoe de betaling wordt geregeld, enzovoort. Dan volgt het moment waarop het ontslag of de degradatie wordt aangekondigd. Direct daarna kan met de outplacementbegeleiding worden begonnen.

Hulpmiddelen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hulpmiddelen bij selectie zijn: gegevens uit het verleden: opleiding, ervaring in een aantal functies, redenen van veranderingen en dergelijke; inten’iews: in een gesprek wordt getracht een nadere indruk van iemand te krijgen, wordt toelichting gevraagd op eerder verstrekte gegevens, kan men opvattingen leren kennen, enzovoort; tests: intelligentietest: gericht op het meten van de leercapaciteit en de algemene ontwikkeling van de kandidaat; prestatietest: gericht op het kantoorruimte huren haarlem testen van de vakbekwaamheid van de sollicitant en op onderzoek naar probleemoplossing en besluitvaardigheid op grond van nagebootste of werkelijke situaties; vaktest: het testen van iemands gebruik van vaktaal, het kunnen omgaan met gereedschappen en dergelijke; geschiktheidstest: waarbij de nadruk ligt op onderzoek naar de capaciteit om bijzondere dingen te kunnen aanleren; persoonlijkheidstest: waarbij onderzoek wordt gedaan naar de persoonskarakteristieken van de sollicitant.
Een absoluut zekere weg om hiermee de juiste kandidaat op de juiste plaats te krijgen biedt dit alles niet. Stellig geven deze ‘technieken’ hierbij wel de nodige hulp en ondersteuning. De beschikbaarheid van functierelevante kennis en vaardigheden is in de kantoorruimte huren tilburg selectieprocedure van groot belang. Vastgesteld kan dus worden of kandidaat A meer weet dan kandidaat B, of kandidaat B over betere vaardigheden beschikt dan kandidaat A, enzovoort. Op dat moment is min of meer bekend of een kandidaat over de kwaliteiten beschikt om in een functie naar behoren te presteren, dus een redelijke minimumarbeidsprestatie zal kunnen verrichten. De afdelingsleiding moet immers op die kennis en kunde kunnen vertrouwen. Daarnaast is het van belang opvattingen te toetsen die met de taakvervulling te maken hebben. Tijdens de selectie kan dan blijken of er al dan niet overeenstemming is. Verschil in opvattingen over taakvervulling zal in het algemeen leiden tol conflicten. Het is met andere woorden verstandig van tevoren na te gaan of mensen tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Om zinvol te kunnen kiezen moeten kandidaten met elkaar worden vergeleken op basis van van tevoren gestelde standaarden. Dat betekent onder andere dat op een funclierelevant kennisgebied kandidaten in een zelfde praktijksituatie hun vakbekwaamheidsproef kantoorruimte huren breda afleggen of dat ze een psychologische standaardtest doen. Daarnaast kunnen en worden veelal ook referenties gevraagd en/ of wordt het arbeidsverleden nagetrokken. Bij sollicitatie naar overheidsbetrekkingen dient altijd een ‘verklaring omtrent het gedrag’ te worden overlegd. Een medische keuring behoort dikwijls ook als standaardelement tot de procedure. Het personeelsselectie-interview is dan uiteindelijk bedoeld om extra informatie te krijgen en een oordeel te vormen over op papier of volgens de afgelegde test min of meer gelijkwaardige kandidaten. In veel gevallen wordt dit door een wervings- en selectiecommissie gedaan die tot de keuze van de meest geschikte kandidaat moet komen. Werving en selectie van medewerkers is niet bij wet kantoorruimte huren groningen geregeld. Wel worden pogingen ondernomen bepaalde gedragsregels te ontwikkelen. Duidelijk mag zijn dat een organisatie veel vrijheid heeft om met de hiervoor beschreven hulpmiddelen zelf te bepalen op welke wijze men nieuwe medewerkers wenst aan te trekken. Zorgvuldigheid bij het omgaan met belangen van de eigen organisatie én met belangen van sollicitanten is uiteraard ten zeerste geboden.

Kracht van teams

Gerelateerde afbeelding

Teams kunnen een geruime tijd hoge prestaties leveren als aan een aantal ‘inkaderingsvoorwaarden’ of randvoorwaarden is voldaan. Daarbij gaat het om structurele kaders (duidelijke taak- en bevoegdhedenverdeling), ‘human resources’ -kaders (een kwantitatief en kwalitatief voldoende bemensing en redelijke beloning), politieke kaders (voldoende macht en invloed) en symbolische kaders. Vooral de symbolische kaders, die met name het aanbrengen en behouden van een gemeenschappelijke en bindende cultuur betreffen, krijgen doorgaans te weinig aandacht. Elementen van het symbolische kantoorruimte huren haarlem kader rond een groep die hoge prestaties moet leveren, kunnen worden gevonden in bijzondere drempels die worden aangebracht voor toetreding tot de groep en in de diversiteit binnen de groep. Andere elementen die een hechte samenhang kunnen bevorderen zijn onder meer: een eigen taal, leiderschap door voorbeeldgedrag, humor en spel voor zowel ontlading als het stimuleren van creativiteit, de ontwikkeling van de eigen cultuur via eigen rituelen en ceremonies (zie paragraaf 1.7 en 9.6 cultuur en beïnvloeding van cultuur).
Kaders die op elkaar inwerken
Bij het management van groepen is het goed vier kaders te onderscheiden die men kan hanteren om tot effectieve groepsprestaties te komen. Elk kader op zich is kantoorruimte huren tilburg natuurlijk belangrijk, maar de praktijk vraagt om geïntegreerd handelen. Men moeten weliswaar van kader kunnen verwisselen bij analyse, maar in het handelen moet het geheel meer zijn dan de som der delen.
Het structurele kader legt de nadruk op rationaliteit, doelmatigheid, planning en beleid. Structureringsgerichte managers hechten waarde aan analyse en gegevens, houden het eindresultaat in de gaten, geven duidelijke instructies en houden mensen verantwoordelijk voor de resultaten. Ze proberen organisatorische problemen op te lossen door ander beleid en nieuwe kantoorruimte huren breda methoden te ontwikkelen – of door te herstructureren.
Het ‘human resource-kader’ richt zich op de interactie tussen de behoeften van het individu en die van de organisatie. ‘Human resources’ -gerichte managers hechten waarde aan menselijke verhoudingen en gevoelens; hun streven is erop gericht om leiding te kantoorruimte huren groningen geven door faciliteiten en mogelijkheden aan te reiken. Als zich problemen voordoen, zullen ze er waarschijnlijk de voorkeur aan geven 0111 die door middel van participatie en training op te lossen.

De coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een procedure is een reeks van taken die met elkaar worden verbonden en die samen een min of meer afgerond geheel vormen. De coördinatie kan onder meer nu worden bevorderd door procedures vast te stellen. Procedures leiden werkzaamheden in goede banen en verzekeren de onderlinge afstemming bij te nemen beslissingen. Werkzaamheden kunnen dan ‘volgens het boekje’ verlopen. Standaardprocedures kunnen op formulieren worden vastgelegd. Daarop moeten kantoorruimte huren haarlem verschillende gegevens worden ingevuld door medewerkers of afdelingen die in de procedure handelend optreden. Op een formulier waarop de doorstroming door de organisatie is uitgezet, kunnen alle belangrijke gegevens worden genoteerd: het uitschrijven van een bestelbon, een paraaf voor goederenontvangst, gegevens over kwaliteitscontrole, de magazijnontvangst en dergelijke.
Bij deze ‘standing plans’ – beleidsrichtlijnen, standaardmethoden en standaardprocedures blijft het de vraag hoe strikt ze moeten worden toegepast. Het voordeel van dit soort richtlijnen is dat er een grotere uniformiteit in het handelen ontstaat. Een gevaar is echter kantoorruimte huren tilburg dat ze niet tijdig aan gewijzigde omstandigheden worden aangepast. Bij het formuleren en toepassen van ‘standing plans’ dient men hierop bedacht te zijn.
Niet alles verloopt volgens het boekje Zodra zich afwijkingen van de gestelde regels, procedures en instructies voordoen, of zodra kantoorruimte huren breda zich onverwachte situaties of vertragingen voordoen, moet de (hogere) leiding optreden om (toch) tot beslissingen te komen en om uitvoerende handelingen mogelijk te maken. Of men moet aan uitvoerende medewerkers de bevoegdheid kantoorruimte huren groningen geven om naar bevind van zaken te handelen. De leiding kan dan altijd nog ingrijpen als het gewenste resultaat niet wordt bereikt.

Extra criteria bij leidinggevende taken

Gerelateerde afbeelding

Bij functievorming is het steeds van belang de te leveren bijdragen van een individuele medewerker in zijn werkgroep of afdeling af te bakenen en zichtbaar te maken. Taken en bevoegdheden bepalen de daaruit resulterende verantwoordelijkheid. Een functie- of taakbeschrijving kan daarbij als hulpmiddel dienen.
Ten aanzien van de opbouw van leidinggevende taken moet worden nagegaan of de omspanningsvermogen gezichtspunten: omspanningsvermogen van de leiding en delegatie van taken in acht zijn genomen (zie paragraaf 7 .4). Kort samengevat houden deze kantoorruimte huren haarlem gezichtspunten in dat een manager op verantwoorde wijze leiding moet kunnen geven aan de mensen die onder zijn verantwoordelijkheid werken. Een manager moet met andere woorden voldoende tijd en aandacht kunnen geven aan overleg en motivatie, en aan controletaken ten opzichte van zijn medewerkers. Het aantal mensen aan wie een leider effectief leiding kan geven is beperkt ( omspanningsvermogen) en dient dus goed in de gaten te worden gehouden.
delegatiebeginsel Het delegatiebeginsel houdt in dat taken met bijbehorende bevoegdheden zoveel mogelijk worden gelegd op het hiërarchische niveau waar de kantoorruimte huren tilburg gevolgen van te nemen beslissingen kunnen worden overzien. Een optimale mate van delegatie betekent dan dat op de verschillende niveaus van leiding en uitvoering juiste en verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen. Menselijke capaciteiten worden dan goed benut en medewerkers kantoorruimte huren breda dragen verantwoordelijkheid die ook kan worden waargemaakt. De bestuurlijke eis ‘eenheid van leiding’ dient steeds goed gewaarborgd te zijn. Dit kan onder meer worden bevorderd door coördinatiehulpmiddelen als procedures, instructies, planning, overleg en dergelijke. Op deze coördinatiemiddelen komen we in paragraaf 7.7 terug. Na kantoorruimte huren groningen deze korte aanduiding van een ‘extra’ criteria bij leidinggevende taken gaan we in de volgende paragraaf over tot de sorteermogelijkheden van taken.