Ad hoc-samenwerking

Gerelateerde afbeelding

Als de activiteit van de onderneming niet tot haar kernactiviteiten behoort, maar de onderneming daar wel marktleider in is, is het doel van de strategische alliantie veelal gericht op het handhaven van deze positie. Ook hier is sprake van een defensieve strategie.
Wanneer niet het verdedigen van de kernactiviteit, maar juist het versterken van haar concurrentiepositie het doel is, spreken we van het motief achterstand inhalen. Het gaat hier om een offensieve strategie. De activiteit behoort voor de onderneming bij haar kernactivieit, maar is daarin marktvolger.
Een tweede offensieve strategie bij het opzetten van een strategische alliantie heet herstructureren. Hiermee wordt aangegeven dat de onder- herstructureren neming in bepaalde activiteiten volger is en geen leidende positie inneemt op de markt. De herstructurering kan flexplek dordrecht zo ver gaan dat deze activiteit op termijn wordt afgestoten.
De samenwerking moet op een bepaalde manier vorm gegeven worden. De vorm die door de samenwerkende partners wordt gekozen geeft een antwoord op de volgende vragen: • Welke middelen worden door de partners ingebracht? • Hoe worden de verschillende middelen die door de samenwerking worden gerealiseerd weer over de partners verdeeld?
In principe zijn er twee uitersten: een ad hoc-samenwerking aan de ene kant en een volledige joint venture aan de andere kant.
Ad hoc-samenwerking ad hoc-samenwerking De samenwerkende partners brengen in dit type beperkte middelen in. De output wordt via een bepaalde verdeelsleutel over de partners verdeeld. De samenwerking wordt hier gezocht voor een eenmalig en tijdelijk project. Deze vorm van alliantie wordt bijvoorbeeld gekozen door rederijen die elkaar tijdelijk schepen ter beschikking stellen.

Portefeuilleanalyse

Gerelateerde afbeelding

Bij nagenoeg alle Nederlandse ondernemingen zien we een onderverdeling in een groot aantal SBU ‘s. Deze SBU ‘s dienen wel tot de kernactiviteit van de onderneming te behoren! Met kernactiviteit wordt bedoeld de activiteit waarop de onderneming zich concentreert en waaraan zij haar bestaansrecht en succes te danken heeft. Een voorbeeld daarvan is het uitgeven van boeken bij Wolters KI uwer. ‘Y Figuur 2.9 Onderverdeling van een strategische business unit.
De komende jaren zullen steeds meer ondernemingen ertoe overgaan hun onderneming verder op te delen in business units. (In hoofdstuk 9 Structurering zal hierop uitgebreid worden ingegaan.) Aangezien de strategische business units vrijwel altijd autonoom op verschillende markten opereren, zal het intern onderzoek zich moeten richten op deze verschillende s B u’s.
Portefeuilleanalyse Bij het intern onderzoek worden alle sBu ‘s in kaart gebracht en wordt gekeken of er sprake is van een optimale combinatie van ondernemingsactiviteiten. Alle ssu’s bevinden zich in een fase van de productlevenscyclus en zijn dus in meer vergaderruimte dordrecht of mindere mate winstgevend. Het is van groot belang keuzes te maken voor het verschuiven van financiële middelen, ten behoeve van investeringen in nieuwe producten van de ene naar de andere s au om hiermee de toekomst van de onderneming veilig te stellen (allocatievraagstuk). Het spreekt voor zich dat een evenwichtige portefeuille van activiteiten moet worden nagestreefd.
Bij portefeuilleanalyse (ook wel portfolioanalyse genoemd) worden de portefeuilleanalyse verschillende ssu ‘s ondergebracht in een cellenstructuur en geanalyseerd op basis van een aantal bedrijfseconomische criteria. Deze analyse verschaft een samenhangend totaalbeeld van de activiteiten die een onderneming op een bepaald moment uitvoert. Tevens kan de portefeuilleanalyse een beeld schetsen van de ontwikkeling van een onderneming en haar activiteiten over een aantal jaren.

Politieke keuzen

Gerelateerde afbeelding

Omgeving en organisatie • Er zal een nieuwe doelstelling voor geluidshinder worden vastgesteld. • De doelstellingen op het gebied van verzuring en klimaatverandering zijn binnen de gestelde termijnen wat moeilijker te realiseren, vanwege de gevolgen van de groei van de economie voor het milieu.
Behalve nationale keuzen vergt een effectief milieubeleid een internationale aanpak. Veel milieuproblemen beperken zich niet tot nationale grenzen, maar zijn juist grensoverschrijdend. In dit kader kunnen de problemen op het gebied van water-, bodem- en luchtvervuiling genoemd worden. Het harmoniseren van internationale milieunormen is in dit verband noodzakelijk. In verband met het handhaven van een gunstige concurrentiepostitie van het Nederlandse bedrijfsleven is een in het flexplek dordrecht kader van de Europese Unie geharmoniseerd stelsel van accijnzen, heffingen en eenduidige normen van groot belang.
Politieke keuzen en veranderende opvattingen in de samenleving over het milieuvraagstuk zijn van invloed op het gedrag van organisaties.
Het milieubeleid van de overheid richtte zich in de jaren zestig en zeventig voornamelijk op wetgeving, het verstrekken van vergunningen en het controleren van bedrijven. Het huidige overheidsbeleid legt tevens de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de kwaliteit van het milieu bij organisaties. En dit kan niet worden afgedaan als een kwestie van het uitoefenen van een goede public relations.
Voor het daadwerkelijk kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid zullen organisaties de milieuproblematiek op een sytematische wijze moeten integreren in hun bedrijfsvoering. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van milieuzorg.

Relatie tussen diverse soorten wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ministeriële verordeningen Ministeriële verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften, afkomstig van een minister. De minister is bevoegd om deze verordeningen uit te vaardigen, meestal op grond van een AMvB. Soms ontleent hij deze bevoegdheid rechtstreeks aan een formele wet. Een ministeriële verordening geeft nadere uitwerking aan een AMvB. Ter verduidelijking kan aangehaakt worden bij het voorbeeld van het Bouwbesluit. In dit besluit vermeldt art. 1.10: ‘Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent hetgeen met het oog op de implementatie van de richtlijn bouwproducten regeling behoeft.’ Ministeriële verordeningen worden bekendgemaakt in de Staatscourant en niet in het Staatsblad.
Lagere wetgeving Hiervoor is de totstandkoming van wetten, AMvB’s en ministeriële verordeningen aan de orde geweest. Hierbij ging het steeds om algemeen verbindende voorschriften afkomstig van de rijksoverheid. Naast de rijksoverheid zijn echter ook de lagere overheden zoals provincies, waterschappen en gemeenten bevoegd om algemeen verbindende voorschriften te geven. De flexplek dordrecht bevoegdheid van de lagere overheden om deze voorschriften te geven, ontlenen zij aan een formele wet. Bij de behandeling van deze lagere overheden zal hier meer aandacht aan worden besteed (par. 2.5).
Relatie tussen diverse soorten wetgeving Wettelijke voorschriften zijn afkomstig uit internationale verdragen, de Grondwet, wetten afkomstig van de nationale formele wetgever, afkomstig van de regering (AMvB’s), afkomstig van ministers en van provincies en gemeenten. Het is niet automatisch zo dat deze voorschriften altijd met elkaar stroken. Soms ontstaan er conflictsituaties tussen de diverse wettelijke voorschriften en de vraag is dan welk voorschrift voorrang heeft. Deze vraag kan als volgt worden beantwoord: Wettelijke voorschriften van de gemeente mogen niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften van de provincie of van het Rijk (ministeriële verordeningen, AMvB’s, wetten of Grondwet).
• Voorbeeld Een gemeente voert met een gemeentelijke detailhandelsverordening een bepaald ruimtelijk beleid ten aanzien van detailhandelsvestigingen. Uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening blijkt dat een dergelijke regeling uitsluitend bij bestemmingsplan mag plaatsvinden en niet via een verordening. De detailhandelsverordening wordt onverbindend verklaard in verband met strijd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ook bekend zijn in dit verband de gemeentelijke verordeningen die te vergaande beperkingen oplegden aan de vrijheid van drukpers uit art. 7 Gw. In de ogen van de rechter konden deze bepalingen van de gemeentelijke wetgever geen genade vinden.

Positief recht

Gerelateerde afbeelding

Nationaal en internationaal recht Nationaal recht is het recht dat geldt binnen Nederland en dat door de Nederlandse wetgever is gemaakt. Daarnaast bestaat er recht dat geldt tussen staten of dat geldt tussen burgers van verschillende staten: internationaal recht. Internationaal recht kan weer worden onderscheiden in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht.
1 .2 Onderscheidingen in het recht 15
Internationaal publiekrecht, ook wel volkenrecht genoemd, regelt de rechtsbetrekkingen tussen staten onderling en tussen andere lichamen die aan het internationaal rechtsverkeer deelnemen. Een voorbeeld van internationaal publiekrecht is het (EU-)Verdrag van Maastricht, dat vele verplichtingen aan de aangesloten staten oplegt. Internationaal privaatrecht is nationaal recht dat bepaalt welk recht (nationaal of buitenlands) een Nederlandse rechter moet toepassen op een privaatrechtelijk geschil waarbij buitenlands recht een rol speelt. Internationaal privaatrecht geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke echtscheidingsregels er gelden bij een scheiding in Nederland tussen een Nederlandse vrouw en een Marokkaanse man, van wie het huwelijk in Marokko volgens de Marokkaanse wet is voltrokken. Een ander voorbeeld is de regel dat een aanrijding in Frankrijk waarbij een Nederlander betrokken is, naar Frans recht moet worden beoordeeld.
1.2.6 Subjectief en objectief recht Subjectief recht is het persoonlijke recht dat iemand ontleent aan het objectief recht. Objectief recht is het recht dat geldt op een vergaderruimte dordrecht bepaald moment en dat is opgenomen in wettelijke voorschriften.
•Voorbeeld Wanneer iemand een stuk grond koopt, krijgt hij daarvan het eigendomsrecht. Op grond van dit eigendomsrecht heeft de eigenaar bepaalde bevoegdheden (subjectieve rechten). Deze bevoegdheden zijn gebaseerd op het objectief recht, in dit geval art. 5:1 lid 2 BW: ‘Het staat de eigenaar met uitsluiting van eenieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen ( … ).’
1.2.7 Positief recht Het nu geldende, vastgestelde recht noemen we het positieve recht. Dat positieve recht wordt onderscheiden van het recht dat vroeger gold of het recht dat niet geldt omdat het niet door de overheid is erkend. Om te weten wat er nu geldt, is het nodig te kijken in de nu geldende wet en naar de uitleg die de rechter er nu aan geeft.

De vierde dimensie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De barman buigt zich voorover en begint te fluisteren. “In Temple Church …, ” zegt hij langzaam en nadrukkelijk, “komen de dood en het leven op één plek samen. Op deze plaats kun je in contact komen met het dodenrijk. Er komen zelfs mensen hierheen om contact te maken met de doden.” Dat moet iets met de vierde dimensie te maken hebben, bedenk ik me. Daar komen het heden, verleden en de toekomst samen en daar is geen verschil tussen leven en dood. De barman heeft me nieuwsgierig gemaakt en ik ben nieuwsgierig naar wat ik daar vanavond aantref. Ik eet mijn bord leeg, reken bij de barman af en loop de pub uit. Buiten haal ik diep adem en schud mijn hoofd. Wat een bizar gesprek! Wat heeft de dood met Temple Church te maken en waarom is het schilderij van de dood verdwenen? Ik loop in de richting van de kerk. Op mijn horloge zie ik dat het pas zeven uur is. De zon staat laag aan de hemel en er heerst een ongemakkelijke stilte in de geplaveide straten rondom de oude kerk.
Ik loop door de poort naar het plein van Temple Church. De kerk bestaat uit een kruisvorm met een ronde toren op de kop, die lijkt op een wachttoren van een kasteel. Op het plein voor de kerk staan, hoog op twee stenen pilaren, beelden van Tempeliers op hun paarden, waardoor de ontstaansgeschiedenis van deze kerk zich naast de naamgeving niet moeilijk laat raden. Op het plein voor de flexplek dordrecht kerk zijn vijf mensen die zichtbaar staan te wachten. Ik loop naar het bordes bij de ingang van de kerk. Het hek is gesloten, zodat er niets anders opzit dan tot acht uur te wachten, zoals Akihito mij had opgedragen en wat de andere vijf mensen ook lijken te doen. De contouren geven de kerk een mysterieuze uitstraling. Het is een plaats waarvan ik instinctief weet dat deze bijzonder is. Er komen langzaam meer mensen het plein opgelopen en ook zij wachten op wat er gaat komen, zodat we rond acht uur met zeker vijftien verschillende mensen zijn die stilzwijgend voor het hek van de kerk staan, zonder ook maar een woord te wisselen. Om exact acht uur gaan de met koper beslagen deuren van de hoofdingang van Temple Church open en komen er drie mannen naar buiten gelopen, die ieder een witte lange pij dragen met een rood tempelierskruis op de borst. Met een statige, langzame tred loopt het drietal de trap af en komen ze naar het hek toegelopen. Een van de mannen herken ik als Akihito. Vanuit de kerk is een vaag gezang te horen. De mannen maken met een sleutel het ijzeren hek open en de mensen op het plein lopen stilzwijgend naar het hek. Onze namen worden voorgelezen, waarna we een voor een door het hek naar binnen mogen en het hek na de laatste naam wordt afgesloten. De mannen gebaren de groep om hen te volgen. Zijn dit allemaal mensen die voorbestemd zijn om lid te worden van het genootschap? Aan hun uiterlijk te zien, komen ze uit verschillende landen en culturen.

Een waardevol leven

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Mijn gedachten worden onderbroken door de geisha die ons het hoofdgerecht brengt dat bestaat uit geroosterde stokjes yakitori en witte rijst. Voor de laatste maal deze avond worden onze mokken met saki bijgevuld en dat werkt merkbaar stemmingsverhogend. “We zien elkaar alleen morgen nog,” zeg ik. “Inderdaad.” “Dan heb ik u nog een laatste belangrijke vraag te stellen. Wat is volgens u het geheim van een gelukkig leven?” “Dat is een mooie vraag Nick en het is tevens de vraag waar zovelen mee worstelen.” antwoordt de professor. “De meeste mensen denken het geluk te kunnen vinden in bezit of in hun maatschappelijke status. Niet voor niets doen honderden miljoenen mensen over de hele wereld mee met loterijen in de hoop dat het geluk hen toelacht en dat ze financieel onafhankelijk worden. Dat is ook de reden waarom zo veel mensen handelen op de beurs in de hoop daar een financiële klapper te maken. Toch is het geluk niet te vinden in bezit, geld of in maatschappelijke status. Gelukkig worden kent maar één weg en die zit opgesloten in het woord ‘zielsgelukkig’. Mensen worden gelukkig als ze hun diepste zelf leren kennen en in contact treden met hun ziel. Als je je ziel kent, begrijp je wie je bent, waarom je hier bent en wat je hier te doen hebt. Dan hoef je niet meer verder te zoeken en wordt het rustig in je hoofd. Of je dan geld hebt of niet, is irrelevant. Je ervaart de bedrijfsruimte rotterdam zuivere wereld zoals deze in werkelijkheid is. Het vinden van je eigen ziel klinkt als een eenvoudige opgave, maar dat is het niet. Je moet er namelijk je ego voor opgeven. Veel mensen zijn helemaal niet bezig met contact maken met hun ziel en laten hun leven leiden door het ego. Maar het ego is nooit tevreden en genoeg is nooit genoeg, waardoor geluk uitblijft. Vanuit hun honger naar geld, bezit en status doen we elkaar de vreselijkste dingen aan om uiteindelijk niet te bereiken wat we graag willen. Je ziel is datgene wat je werkelijk bent en deze blijft in de vierde dimensie voortbestaan als je lichaam is gestorven. Je ziel kan door de tijd en ruimte reizen. Anders gezegd: je lichaam kun je op de foto vastleggen, maar dat lukt niet met je ziel. Die is namelijk vluchtig en bevindt zich in een hogere dimensie. De mens is meer dan zijn lichaam en is in wezen een eeuwig bestaande ziel die door middel van reïncarnatie keer op keer terugkomt op aarde. Zonder in contact te zijn met je ziel, ben je een dolende in de woestijn en blijf je afgesloten van puur geluk.” “Hoe kun je gelukkig worden en een waardevol leven leiden?” vraag ik.

De vreemdste interpretatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ik sta perplex. Dit is de vreemdste interpretatie van het succes van John F. Kennedy die ik ooit heb gehoord. Zijn gezondheidsproblemen en helse pijnen vormden de basis van zijn succes, omdat hij zo niet verstrikt raakte in zijn gedachten en direct toegang had tot de vierde dimensie. “Nick, je zult nooit iets begrijpen van de vierde dimensie als je niet je gevoel en tastzin ontwikkelt. De hardheid die je nu uitstraalt, moet menselijk en zacht worden. Je kunt de vierde dimensie namelijk niet bedenken, maar je moet haar voelen. Daarom heb ik je vanochtend in die raceauto laten rijden. De echte wereld kun je alleen voelen en niet bedenken. Veel mensen zijn overtuigd van de waarde van intuïtie, die is te omschrijven als het opvangen van energievelden. Zo kennen we ondernemers die door hun fingerspitzengefühl precies weten waar de zakelijke kansen liggen. Er zijn voetbalspitsen die altijd net op de juiste plaats staan om hun doelpunt te maken. Dat heeft niets met ratio te maken, maar alles met het kunnen opvangen van energieën. Sommige mensen kunnen aanvoelen dat er onheil hun pad gaat kruisen, zoals de leden van Terra Nova aanvoelen dat de wereld ten onder gaat als bedrijfsruimte rotterdam we niets ondernemen. Deze week ga je leren vertrouwen op je intuïtie.” “Hoe doe ik dat?” “Door letterlijk de wereld te voelen met je lijf. Voel de zitting van de stoel waar je op zit. Voel de tafel waar je armen op rusten en voel het kopje dat je met je handen vastpakt. Voel het contactvlak met de aarde als je loopt. Geef impulsen aan je tastzin en merk dat daardoor je gevoel en intuïtie scherper worden. Begin met alle contactvlakken tussen je lijf en de omgeving letterlijk te voelen. Probeer één te worden met de voorwerpen waar je contact mee maakt. Als je bijvoorbeeld vanavond in je matras wegzakt, slaap je dieper dan ooit tevoren. Ga eens in een ruimte zitten en probeer of je deze ruimte in je eigen energieveld kunt krijgen. Geef een ander bewust een hand en ervaar wat je echt voelt.”
We staan op. Don en Jack zijn nergens meer te bekennen. De ervaring op dit circuit vergeet ik mijn leven lang niet meer. Professor Markowitz brengt mij terug naar Harvard University. Onderweg voel ik bewust het contactvlak met de stoel in de auto. Het vreemde is dat ik warme voeten krijg en rust ervaar.

Synchronistisch toeval

Gerelateerde afbeelding

Ze hebben geen gedoe met mobieltjes, maar zijn letterlijk ‘draadloos verbonden’ met elkaar. Telepathie is bij hen wetenschappelijk aangetoond. Elke seconde schep jij je eigen werkelijkheid door Het Veld te beïnvloeden. Dat is de magiër in jou, die pas wakker wordt als je bereid bent om je beeld van hoe de wereld werkt te herzien. Daarom is de eerste stap om toegang te krijgen tot de vierde dimensie het loslaten van oude denkbeelden. Anders gezegd: zet alle vooroordelen over wat je hebt geleerd aan de kant om de vierde dimensie te leren kennen. Op het moment dat je in een collectief veld gelooft, bestaat het ook. Het collectieve veld zorgt ervoor dat mensen
voorgevoelens hebben en dat ze synchronistisch toeval aantrekken en dit herkennen. Als je vertrouwen hebt in het universum, word je door het collectieve veld daadwerkelijk geholpen. Synchroniciteit is een wonderlijk fenomeen dat de magiër in je losmaakt. Synchroniciteit kun je zien als toeval met een betekenis. Eigenlijk is toeval een gebeurtenis die op een ongewone wijze samenvalt en synchroon loopt en die je in een richting stuurt. Het zijn de aanwijzingen die op ons levenspad komen. Synchroniciteit uit zich in toevallige ontmoetingen of informatie-uitingen, die net op het juiste moment beschikbaar komen of in gebeurtenissen, die je toevallig overkomen. Ook ingevingen behoren tot de categorie aanwijzingen van het leven. Ze komen voort uit een collectief veld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden. Bijna ieder mens kent wel een paar bedrijfsruimte rotterdam concrete voorbeelden van synchroniciteit uit zijn of haar leven.”
Inderdaad moet ik eraan geloven. Er is meer tussen hemel en aarde dan ik ooit had gedacht en ik sta nog maar aan het begin!

New York

Gerelateerde afbeelding

Ik lees verder in het artikel van professor Roy Markowitz. Hij schrijft over wat hij noemt de vierde dimensie. Tijd is volgens hem de vierde dimensie en is bepalend in ons leven. In feite is de vierde dimensie een wereld achter de fysieke driedimensionale wereld waarin we dagelijks verblijven. Het is de dimensie van energie en bewustzijn die een prachtige belofte met zich meedraagt. De vierde dimensie is een extra bewustzijnslaag buiten onze fysieke wereld. Het is het huis van onze ziel. Alles wat we waarnemen, draagt een tijdsdimensie in zich. Een arm die een mens langzaam uitstrekt, heeft op elk opvolgend moment in de tijd een andere plaats. Als je loopt, verander je het fysieke lichaam van positie in de tijd. Dat gebeurt in de vierde dimensie. Professor Markowitz maakt de vergelijking tussen ons lichaam dat zich fysiek in het hier en nu op aarde bevindt en onze geest, waarmee we pijlsnel door de tijd en door de ruimte heen reizen. De geest is van tijd, zoals ons fysieke lichaam van ruimte is. Deze redenatie kan ik nog volgen: mijn lichaam is in het hier en zit fysiek in de trein, terwijl mijn geest gemakkelijk tien jaar terug in de tijd in New York kan verblijven. Even later schrijft de professor over de collectieve kennis die in de vierde dimensie ligt opgeslagen. Vanuit deze collectieve kennis ontstaat de voedingsbodem voor zinvol toeval. In de volgende alinea gaat het over de kosmos, die in zijn ogen ‘ordening’ betekent. Het tegenovergestelde van deze ordening is chaos. Hoewel de wereld een grote chaos lijkt, is zij in werkelijkheid een geordend systeem met vaste cyclussen. De zomer wordt winter en de winter weer zomer. De dag wisselt de nacht af en andersom. De aarde draait in driehonderdvijfenzestig dagen om de zon, terwijl de maan in gemiddeld achtentwintig dagen om de aarde draait. Volgens de professor bestaat alles op aarde uit bedrijfsruimte rotterdam energie en trillingen en zijn alle trillingen gesynchroniseerd met elkaar. De zon draait niet het ene jaar binnen driehonderdvijfenzestig dagen om de aarde, om hetzelfde rondje vervolgens in tweehonderd dagen te doen. Ik leg het artikel even weg en kijk naar buiten, waar het Belgische landschap langs me heen raast. Ik lees de woorden wel, maar ik weet niet precies wat ik ermee aan moet. Pas voorbij de Nederlandse grens pak ik het artikel weer uit mijn tas en lees het laatste gedeelte, terwijl de opwinding ongekende vormen aanneemt. Het zijn de woorden die ik tot in mijn tenen voel: Het Boek van de Waarheid. Weer datzelfde boek komt op mijn pad. Als ik de tekst lees, blijkt dat professor Markowitz brieven van John F. Kennedy heeft gevonden die gericht waren aan zijn broer Robert Kennedy en die verwijzen naar Het Boek van de Waarheid, dat ooit in het bezit is geweest van het mysterieuze Genootschap de Tempeliers. Dit kan geen toeval zijn en blijkbaar wordt het van bovenaf gestuurd! Juist naar dit boek ben ik op zoek.