Hoogte van de schadeloosstelling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vonnis vervalt indien niet binnen drie maanden nadat het kracht van gewijsde heeft gekregen, de schadeloosstelling is betaald (art. 55 lid 1 OW). Weigert degene aan wie de schadeloosstelling is toegekend deze in ontvangst te nemen en is hij bij winkel huren haarlem deurwaardersexploot in gebreke gesteld, dan kan de onteigenaar overgaan tot consignatie: het in bewaring geven bij een door de wet erkende bewaarnemer.
Indien een gebouw voor een gedeelte onteigend wordt, mag de eigenaar eisen dat de onteigenaar het gehele gebouw overneemt. Een erf zal eveneens geheel door de onteigenaar moeten worden overgenomen als de onteigende dat eist. Dit kan de onteigende doen als hij slechts een kwart van zijn erf zou overhouden of het erf kleiner dan tien are zou winkel huren tilburg worden (art. 38 OW).
Er wordt bij de berekening van de schadevergoeding geen rekening gehouden met: waardeveranderingen die kennelijk tot stand zijn gebracht om de vergoeding te verhogen; veranderingen die zijn aangebracht na de nederlegging van het deskundigenrapport, tenzij die veranderingen als normaal en noodzakelijk kunnen worden beschouwd (art. 39 OW).
Alle rechtstreeks en noodzakelijk geleden schade wordt vergoed; men hanteert de marktwaarde zonder de invloed op de waarde in aanmerking te nemen die het werk waarvoor onteigend wordt, uitoefent of die veroorzaakt wordt door overheidswerken in winkel huren breda verband met het werk waarvoor onteigend wordt (art. 40c OW).
Bij de bepaling van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop het vonnis van onteigening wordt uitgesproken (art. 40a OW). Pachters, huurders en onderhuurders van bedrijfsruimten hebben evenals de eigenaar recht op volledige schadeloosstelling. Andere huurders, van wie de huurtijd langer dan een jaar duurt, krijgen een vergoeding ter hoogte van de huursom van winkel huren groningen twee jaar (art. 42 lid 2 OW). Een huurder of een pachter die na de nederlegging huurt of pacht, kan alleen bij de verhuurder of verpachter aanspraak maken op schadevergoeding (art. 42 en 42a lid 4 OW).
8

Vergunningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volgens art. 11 Monw is het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. Daarnaast is het zonder of in afwijking van een winkel huren haarlem vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of te wijzigen, noch te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. De vergunningaanvraag (ingediend bij burgemeester en wethouders) wordt ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Een winkel huren tilburg gemeentelijke (monumenten)verordening regelt de inschakeling van een gemeentelijke monumentencommissie die burgemeester en wethouders moet adviseren over de vergunningaanvragen. Aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg moet de vergunningaanvraag om advies worden gestuurd. Volgens art. 16 Monw moeten burgemeester en wethouders binnen een termijn van zes maanden na de indiening van de aanvraag, daarop beslissen. Wanneer burgemeester en wethouders niet tijdig beslissen op de aanvraag wordt de vergunning geacht winkel huren breda te zijn verleend, volgens art. 16 lid 4 Monw. De minister (namens hem de directeur voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) moet binnen twee maanden na de adviesaanvraag adviseren. Als het monument buiten de bebouwde kom ligt, moeten Gedeputeerde Staten eveneens advies worden gevraagd, dat zij binnen twee maanden moeten uitbrengen. De vergunning kan voor een bepaalde tijd worden verleend; in het belang winkel huren groningen van de monumentenzorg kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden.
8.2 Monumentenwet 303
Burgemeester en wethouders moeten in een register aantekening houden van de verleende vergunningen, inclusief de vergunningen die geacht worden te zijn verleend indien niet tijdig is beslist (art. 20 Monw).

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. lb lid 1 Wonw verbiedt, tenzij een bouwvergunning het uitdrukkelijk toestaat, een gebouw, een bouwwerk, niet zijnde een gebouw of een standplaats winkel huren haarlem te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2003. Lid 3 van art. 1b Wonw verbiedt tenzij een bouwvergunning het uitdrukkelijk toestaat, een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of standplaats, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de winkel huren tilburg op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in het eerste lid. Art. 40 onder b Wonw verbiedt een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning, in stand te laten.
Overtreding van deze verboden kan direct bestuursrechtelijk worden gehandhaafd door het toepassing van bestuursdwang of oplegging van een winkel huren breda last onder dwangsom. Tegen de eigenaar die bijvoorbeeld balkons laat bouwen die niet aan de constructieve eisen voldoen, kan bijvoorbeeld worden opgetreden door het stilleggen van de bouw door middel van het toepassen van bestuursdwang. Zou de eigenaar het bouwwerk vervolgens verkopen, dan kan tegen winkel huren groningen de opvolgende eigenaar die het gebouw in stand laat, gehandhaafd worden wegens overtreding van art. lb lid 3 of 40 onder b Wonw. Strafrechtelijk kan worden opgetreden omdat overtreding van het verbod krachtens art. la onder 2° WED een economisch delict is.

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De termijn geldt echter niet voor een bouwwerk waarvoor slechts een bouwvergunning kan worden verleend nadat 1 een ontheffing is verleend als bedoeld in a art. 3.6 lid 1 onder c Wro (de binnenplanse ontheffing), b art. 3.22 Wro (de tijdelijke ontheffing), c art. 3.23 Wro (de kruimel-ontheffing vermeld in art. 4.3.1 Bro), d of art. 3.38 lid 4 Wro (de ontheffing in de beheersverordeningontheffing) of een winkel huren haarlem projectbesluit als bedoeld in art. 1 lid 1 Wro is genomen.
Uit ABRvS 13 augustus 1998 (AB 1999/194) blijkt dat de termijn evenmin geldt als de bouwvergunning alleen kan worden verleend als eerst het bestemmingsplan op grond van art. 11 WRO (nu art. 3.6 lid 1 onder b Wro) moet worden gewijzigd.
Er kan geen fictieve bouwvergunning ontstaan als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan.
In subparagraaf 4.2.4 onder ‘Ontheffingen’ zijn de ontheffingen van het bestemmingsplan op grond van art. 3.22 en 3.23 Wro besproken. In paragraaf 4.4 kwam winkel huren tilburg de beheersverordening met ontheffing aan de orde. Het projectbesluit is besproken in subparagraaf 4.2.3. In subparagraaf 6.4.3 onder ‘Bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit’ is de relatie met een bouwplan besproken.
Tabel 6.2 geeft de maximale beslissingstermijnen voor aanvragen van bouwvergunning (art. 46 Wonw). Waar als procedure vermeld is ‘aanvraag-beslissing’ is dat de procedure die meestal wordt gevolgd. Burgemeester en wethouders zijn echter bevoegd de afdeling 3.4 Awb-procedure toe te passen. In art. 3:10 lid 1 Awb staat immers dat die afdeling van toepassing is op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.
Tabel 6.2 Maximale beslissingstermijnen voor aanvragen bouwvergunning
Bouwvergunning/ontheffing/project- Procedure winkel huren breda beslissing besluit op bouwaanvraag
Lichte bouwvergunning Aanvraag – beslissing
Afdeling 3.4 Awb zowel voor de verlening van de bouwvergunning als de ontheffing, als het projectbesluit indien de ontheffing of het nemen van het projectbesluit wordt voorzien
De Woningwet noemt acht gevallen waarin burgemeester en wethouders verplicht zijn de beslissing op een aanvraag bouwvergunning aan te houden. De gevallen staan beschreven in art. 50 t/m 55 Wonw. Aanhouden van de beslissing mag alleen gedurende een bepaalde vastgestelde tijd, de schade voor de aanvrager van de bouwvergunning moet zo veel winkel huren groningen mogelijk worden beperkt, en de aanhouding mag niet eindeloos voortduren. De aanhoudingsgronden zijn: 1 Voordat de aanvraag is ingekomen is a een voorbereidingsbesluit in werking getreden of b een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd of c een verklaring bekendgemaakt dat een provinciale verordening of een AMvB wordt voorbereid.

Het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het eerste artikel van elke paragraaf van een afdeling van het Bouwbesluit 2003 bevat het beoordelingsaspect en geeft het kader aan voor de andere voorschriften van de paragraaf. Het eerste lid bevat de functionele eis. In het tweede lid staat dat aan het eerste lid (de functionele eis) is voldaan indien er aan de (prestatie)eisen wordt voldaan die voor de betrokken gebruiksfuncties zijn winkel huren haarlem aangewezen in de vermelde tabellen.
•Voorbeeld AFDELING 2.2 STERKTE BIJ BRAND § 2.2.1 Nieuwbouw Artikel 2.8 1 Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die zodanig is dat het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. 2 Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
De tabel van het tweede lid (hier is winkel huren tilburg maar een deel van de tabel afgedrukt) wijst per gebruiksfunctie een voorschrift aan, dat van toepassing is op die gebruiksfunctie. Voor de Woonfunctie gelegen in een woongebouw wordt hier verwezen naar een ander artikel (art. 2.9) waarvan lid 1 en 2 van toepassing zijn. In dat artikel (dat hier niet is opgenomen), worden eisen gesteld aan de constructie van het gebouw: bij brand mag bijvoorbeeld de hoofddraagconstructie gedurende 30 minuten niet bezwijken. Door aan art. 2.8 lid 2 te voldoen, wordt aan de functionele eis van art. 2.8 lid 1 voldaan. Bij ‘bepalingsmethode’ verwijst de tabel naar art. 2.10. Art. 2.1 0 verwijst onder andere naar een norm (NEN 6069) waarin de methode staat beschreven voor de bepaling of aan de dertig-minuteneis uit art. 2.9 is voldaan. Per gebruiksfunctie worden voorschriften gesteld. Andere gebruiksfuncties dan Woonfunctie zijn winkel huren breda bijvoorbeeld: Industriefunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie, Winkelfunctie.
In het Bouwbesluit 2003 is ook een zogenoemde algemene gelijkwaardigheidsbepaling opgenomen. Art. 1.5 Bouwbesluit 2003 luidt:
‘Aan een in het tweede tot en met zesde hoofdstuk gesteld voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen aan een met betrekking tot een bouwwerk of een gedeelte daarvan gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, voor zover anders dan door toepassing van winkel huren groningen dat voorschrift het bouwwerk of het betrokken gedeelte daarvan ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.’

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stel dat men wil weten of, en zo ja wat voor, een bouwvergunning nodig is voor het bouwen van een vrijstaande garage van één bouwlaag op het achtererf – waar geen ander bouwwerk staat -van een bestaande woning. De geplande garage bevindt zich op 2 m van openbaar groen en op 2 m van het naburige erf en beslaat 40% van het achtererf. De woning is bestemd voor winkel huren haarlem permanente bewoning, niet tijdelijk, is niet een monument en de afmetingen van de garage zijn 6 x 3 x 2,5 m. De tabel volgend, van links naar rechts, zetten we de volgende stappen: Bouwen —7 Geen opdracht gemeente of gewoon onderhoud —7 Geen balkon, balkonvloerafscheiding, zonwering, reclamezuil —7 Aan- of uitbouw, bijgebouw, kozijn, dakkapel, erfscheiding (het is immers een op de grond staand bijgebouw van één bouwlaag bij een bestaande woning dat strekt tot vergroting van het woongenot) —7 Geen monument —7 Bouwwerk voldoet aan alle kenmerken van art. 2 Bblb, gezien de beschrijving van de kenmerken bij noot 7. De conclusie is dat geen bouwvergunning nodig is: ‘Vrij’. Als dezelfde garage niet aan alle winkel huren tilburg kenmerken voldoet, bijvoorbeeld indien de hoogte 4 m is, is een lichte bouwvergunning nodig. Zie noot 8: ‘Lichte bv’. Als dezelfde garage niet aan alle kenmerken voldoet en ook niet aan de hoogte- of oppervlaktematen die zijn gesteld voor een lichte bouwvergunning, bijvoorbeeld als de bruto-oppervlakte van de garage 51 m2 is, is een reguliere bouwvergunning nodig.
Toelichting bij tabel 6.1 1 Opdracht gemeente ofg ewoon onderhoud: bouwen ingevolge een aanschrijving als bedoeld in art. 13, 13a of 14 lid 1 Wonw dan wel winkel huren breda een handhavingsbesluit of dat behoort tot het gewone onderhoud (art. 6 onder a Bblv).
2 Monument: bouwen in, op, aan of bij een monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, of in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
3 Vrij: bouwvergunningsvrij bouwwerk, geen bouwvergunning nodig; Lichte bv: lichte bouwvergunning nodig; Reguliere bv: reguliere bouwvergunning nodig.
4 Balkon, balkonvloerafscheiding, zonwering, reclamezuil: de bouwwerken bedoeld in art. 6 onder b, c, d en e Bblb: b een balkon, mits winkel huren groningen de bruto-oppervlakte minder is dan 2 m2; c een vloerafscheiding op een balkon of dakterras; d een zonwering bij andere gebouwen dan woningen en woongebouwen; e een op de grond staande reclamezuil.

De systematiek van het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de systematiek van het Bouwbesluit.
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen gemeenten geldelijke steun verlenen voor het treffen van voorzieningen aan woningen. Het gaat hier om bouwkundige of woontechnische ingrepen die de ergonomische beperkingen van een bewoner met een fysieke kantoor huren oss functiebeperking wegnemen of verminderen, bijvoorbeeld voorzieningen waardoor een woning geschikt wordt voor rolstoelgebruik, het maken van een traplift of voorzieningen in douche of toilet voor ouderen. Indien voor deze voorzieningen geldelijke steun is verleend, moet degene die daartoe bevoegd is (meestal de eigenaar) de voorzieningen ook treffen (art. 16 Wonw). Dit gebod bestaat dus naast het verbod om een gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de desbetreffende voorschriften in het Bouwbesluit Z003.
Volgens art. 8 Wonw stelt de kantoor huren helmond gemeenteraad een bouwverordening vast, die uitsluitend voorschriften bevat omtrent: a het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot: 1° de beschikbaarheid van drinkwater en energie; Z0 de reinheid; 3° het bestrijden van schadelijk of hinderlijk gedierte; 4 ° de brandveiligheid en 5° voor zover het woningen, woonketen of woonwagens betreft, het aantal personen dat in een dergelijk gebouw mag wonen; b het gebruik van open erven en terreinen en de staat, waarin deze zich moeten bevinden; c het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem; d het slopen, waaronder begrepen voorschriften omtrent selectief slopen; e de wijze van inrichting en indiening van een aanvraag om woonvergunning als bedoeld in art. 60; f de overdraagbaarheid van een bouwvergunning als bedoeld in art. 40 lid 1, en van een woonvergunning als kantoor huren gouda bedoeld in art. 60; g het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot: 1° de veiligheid op de bouw- of sloopplaats; Z0 de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen mag worden en wordt begonnen; 3° de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen moet zijn begonnen en het bouwen of het slopen moet zijn beëindigd, alsmede de wijze van gereedmelding van het bouwen of het slopen; 4° de termijn gedurende welke het bouwen of het slopen ten hoogste mag stilliggen; 5° bescheiden die op de bouw- of sloopplaats aanwezig moeten zijn; 6° opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen, die met betrekking tot het bouwen of het slopen noodzakelijk zijn en 7° het tijdstip en de wijze van kantoor huren alphen aan de rijn overleggen van kwaliteitsverklaringen en van nadere gegevens met betrekking tot de installaties voor drinkwater en energie; h de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie of de rol en de functie van de stadsbouwmeester en omtrent verslagen van burgemeester en wethouders ten aanzien van welstand.

Gemeentelijke of provinciale verordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De regels in de gemeentelijke of provinciale verordening (of de regeling van de minister van VROM) ten aanzien van de adviseur hebben in ieder geval betrekking op: a de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; b de gevallen waarin een commissie als kantoor huren oss adviseur wordt ingeschakeld; c het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld; d de wijze waarop de aanvrager en eventuele andere betrokken bestuursorganen of andere belanghebbenden die genoemd zijn in art. 6.4a lid 2 en 3 Wro, vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend, dan wel deze na aanwijzing kunnen wraken; e de wijze waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en genoemde kantoor huren helmond belanghebbenden door de adviseur, onder verslaglegging, worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden betrokken, en de dienaangaande geldende termijnen.
De overige regels staan in het Bro. Ze betreffen zowel de aanvraag als de behandeling en beoordeling van de aanvraag. Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken na ontvangst van het advies op het verzoek en maakt dit besluit binnen deze termijn bekend aan de aanvrager (art. 6.1.3.6 Bro). Het bestuursorgaan kan de termijn onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verlengen. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders dat op een bezwaarschrift is genomen (bijvoorbeeld handhaving van een weigering of een te lage vaststelling) staat beroep open bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Planschadeovereenkomst Veelal ontstaat schade ten gevolge van de opneming van een project in een bestemmingsplan welke opneming het kantoor huren gouda mogelijk maakt dat project te verwezenlijken. Het betreft dan een wijziging van een planologische situatie die nadrukkelijk in het belang is van de ontwikkelaar.
182 4 Wet ruimtelijke ordening
Het kan gaan om het opnemen of wijzigen van bepalingen in een bestemmingsplan, projectbesluit of een te coördineren besluit op grond van art. 3.31 lid 1 Wro of het verlenen van een ontheffing waardoor het project kan worden verwezenlijkt.
Het is voor burgemeester en wethouders mogelijk gemaakt met de verzoeker van het project overeen te komen dat de planschade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt (art. 6.4a lid 1 Wro). De verzoeker die een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om schadevergoeding. Ook degene kantoor huren alphen aan de rijn die een financieel belang heeft bij de vaststelling van een exploitatiebijdrage, als bedoeld in art. 6.17 lid 1 Wro (zie subparagraaf 4.6.3) is belanghebbende bij het besluit op het schadevergoedingsverzoek, althans indien de tegemoetkoming financiële gevolgen kan hebben voor de exploitatiebijdrage of de herberekening daarvan (art. 6.4a lid 3 Wro). Aldus kan hij in rechte bezwaar maken tegen een onredelijke vergoeding die voor zijn rekening komt.

Rijksinpassingsplan en projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rijksinpassingsplan en projectbesluit Indien sprake is van nationale belangen kan de minister van VROM, nadat hij de gemeenteraad en Provinciale Staten heeft gehoord, voor een gebied een inpassingsplan vaststellen met uitsluiting van de bevoegdheid van de kantoor huren oss gemeenteraad en van Provinciale Staten om voor die gronden een bestemmingsplan onderscheidenlijk een inpassingsplan vast te stellen (art. 3.28 Wro). Wat een nationaal belang is, wordt niet gedefinieerd. Gedacht kan worden aan provincieoverstijgende belangen zoals infrastructuur, bescherming tegen hoog water, nationale kantoor huren helmond natuurbescherming, energie en watervoorziening of militaire oefenterreinen.
Voor het rijksinpassingsplan geldt hetzelfde als is beschreven voor het provinciale inpassingsplan: inhoud, procedure, het deel uitmaken van het bestemmingsplan waarop het betrekking heeft, de uitvoeringsbevoegdheden en de tijdelijke uitsluiting van de bevoegdheid voor de gemeenteraad een bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen. In de procedure tot vaststelling van het inpassingplan die gelijk is aan de procedure voor het bestemmingsplan, vervult de minister van VROM zowel de rol van burgemeester en wethouders als van de gemeenteraad. Hij bepaalt ook in kantoor huren gouda het vaststellingsbesluit tot welk tijdstip Provinciale Staten niet bevoegd zijn een provinciaal inpassingsplan voor het gebied vast te stellen. Provinciale Staten houden de bevoegdheid tot het maken van een provinciale verordening omtrent de inhoud van bestemmingsplannen voor zover de verordening niet met het vastgestelde rijksinpassingsplan in strijd is. De bepalingen van een dergelijke al geldende provinciale verordening blijven buiten kantoor huren alphen aan de rijn toepassing voor zover zij met een vastgesteld rijksinpassingsplan in strijd zijn.
Rijksprojectbesluit De minister van VROM of een andere minister in overeenstemming met de minister van VROM kan een rijksprojectbesluit nemen voorafgaand aan een rijksinpassingsplan (art. 3.29 Wro).

Bestemmings- en inpassingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het opnemen van deze bepaling in het bestemmingsplan is niet verplicht. De mogelijkheid om deze hardheidclausule op te nemen, kan gemeenten helpen gewenste bestemmingsplanwijzigingen door te voeren – bijvoorbeeld ‘wegbestemmen’ – waartoe anders kantoor huren oss vanwege de bijzondere situatie van natuurlijke personen niet toe zou zijn overgegaan. Met name moet hierbij gedacht worden aan gevallen waarin de gebruiker op hoge leeftijd is. Persoonsgebonden overgangsrecht kan in deze gevallen een oplossing bieden. Het is de bedoeling dat van deze mogelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik zal worden gemaakt, daarom is de term ‘hardheidsclausule’ gebruikt. De motiveringseisen kantoor huren helmond voor het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht zijn dan ook zwaar.
Anti-dubbeltelbepaling In een bestemmingsplan moet volgens art. 3.2.4 Bro de volgende anti-dubbeltelbepaling worden opgenomen:
‘Anti-dubbeltelbepaling Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.’
Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functieof gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede male zou kunnen worden gebruikgemaakt.
• Voorbeeld De ‘rustende-boer-regeling': Veel kantoor huren gouda bestemmingsplannen voor agrarische gebieden hebben de voorziening dat op een agrarisch bouwperceel, waarop de bouw van burgerwoningen op zichzelf genomen niet is toegestaan, een woonhuis mag worden bijgebouwd voor de voormalige bedrijfsleider. Het is voorgekomen dat, nadat de rustende boer het woonhuis had verlaten, en deze woning door een andere ‘burger’ in gebruik was genomen, er opnieuw behoefte ontstond aan een vergelijkbare voorziening voor de volgende vertrekkende bedrijfsleider. Een vergelijkbaar kantoor huren alphen aan de rijn geval is de gebouwde tweede bedrijfswoning die vervolgens niet meer als bedrijfswoning wordt gebruikt. De anti-dubbeltelbepaling maakt de bouw van een nieuwe ‘rustende boer’-woning of tweede (derde) bedrijfswoning onmogelijk.