Het bijsturingsproces

Gerelateerde afbeelding

De kerntaken van het managementproces, hoewel afzonderlijk behandeld en beschreven, mogen we nooit als van elkaar onafhankelijke activiteiten beschouwen. Een goede vervulling van een van deze functies is afhankelijk van de manier waarop andere worden vervuld. Effectieve coördinatie is bijvoorbeeld onmogelijk zonder een goede planning, terwijl een goede kantoor huren haarlem communicatie sterk afhankelijk is van een goede organisatie. Wel kunnen we stellen dat er, logisch beschouwd, een tijdcyclus is tussen plannen, organiseren, opdrachten geven, controleren en bijsturen.
Het plan is de basis voor het organiseren, terwijl de uitvoering en de resultaten ervan op hun beurt de basis vormen van het dagelijks bijsturen. De resultaten van het bijsturingsproces geven op hun beurt weer informatie over het wel of niet moeten corrigeren en/of aanvullen van de planning. Beslissen, coördineren en communiceren zijn functies die zowel bij het plannen, het organiseren als kantoor huren tilburg het besturen worden toegepast. Het verband tussen de functies is weergegeven in figuur 1.1 1.
Wat moet een goede manager allemaal kunnen? Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn geworden dat de manager, om zijn werk met succes te doen, over veel soms sterk uiteenlopende kwaliteiten moet beschikken. Sommigen gaan er nog steeds van uit dat deze kantoor huren breda kwaliteiten alleen met vallen en opstaan kunnen worden ontwikkeld. Alhoewel deze stelling gedeeltelijk op waarheid berust, is het goed te beseffen dat dit dan wel de hardste, langdurigste en kostbaarste leerschool is die men zich kan voorstel-Jen.
Kennisgebied van managers kennisgebied van een Veel doeltreffender is het wanneer de manager reeds vroeg gebruikmaakt van de kennis en manager ervaring van anderen. Het kennisgebied van een manager is als volgt in te delen: 1 kennis van plannen, kantoor huren groningen organiseren en besturen van een organisatie;
creativiteit
2 mensenkennis; 3 technische kennis; 4 kennis van de organisatie waarin men werkt.

Een commissaris

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een commissaris is niet in dienst van het betrokken bedrijf. Wel ontvangt een commissaris beloning voor vervulling van zijn commissariaat een bepaalde beloning. Naast het bijwonen van de vergaderingen van de Raad (bijvoorbeeld zes keer per jaar) dient een commissaris de ontvangen informatie van de directie te toetsen en zo nodig aan te vullen. Daartoe kan contact kantoor huren haarlem met leden van de organisatie en met de ondernemingsraad nodig zijn. Ook kan overleg met de externe accountant nodig zijn.
Indien een ex-bestuurder in de eigen onderneming commissaris wordt, dient bij de overvaldoende distantie stap naar het commissariaat (soms zelfs als voorzitter van de RvC) wel voldoende distantie te bestaan om de nieuwe rol van onafhankelijk toezichthouder te kunnen vervullen. Wettelijk zijn er geen belemmeringen om een ex-bestuurder te benoemen als commissaris van de ‘eigen’ onderneming, het is zelfs de heersende praktijk (uitzonderingen daargelaten). Vanuit recente opvattingen kantoor huren tilburg over ‘corporate governance’ (zie verder in subparagraaf 3. S. 2) wordt de ex-bestuurder echter niet als ideale commissaris gezien in een structuurvennootschap. familiebedrijven In familiebedrijven komt het ook veelvuldig voor dat een oprichter-eigenaar na de overdracht van het bedrijf aan het nageslacht voorzitter wordt van de Raad van Commissarissen. De externe commissaris in een familiebedrijf vervult dan vaak een bufferfunctie tussen de directie en (de rest van) de familie, is een meedenkende instantie kantoor huren breda en laveert daarbij veelal tussen de rol van ‘kritisch klankbord’ en ‘pater familias’.
Taak middle management en eerstelijnsmanagement
Naast vervulling van de eigen taak kan de topleiding niet ook nog eens de benodigde tijd en persoonlijke aandacht geven aan de uitvoering van de werkzaamheden. Daartoe schakelt
zij het ‘middle management’ in. ‘Middle managers’ dragen verantwoordelijkheid voor de tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden. Het middle kantoor huren groningen management of middenkader heeft in een organisatie een uitvoerende taak ‘naar boven’ en een leidinggevende taak ‘naar beneden’. Dit betekent dat het middle management op een kruispunt of oversteekpunt van belangen staat tussen de verschillende lagen in de organisatie.

Gezamenlijke inspanning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zolang mensen via gezamenlijke inspanning iets tot stand hebben gebracht, is er van management management sprake geweest. Tot het midden van de vorige eeuw is management echter nooit gezien als een specifiek afgebakende activiteit, laat staan kantoor huren haarlem als een beroep. Het bezitten van bijna absolute macht over mensen en middelen heeft een manager vroeger altijd de kans geboden om alleen maar van zijn eigen doelstellingen uit te gaan en deze op een eigen manier te verwezenlijken. Men kon zich daarbij zelfs mislukkingen op grote schaal veroorloven. Ervaring was vrijwel de enige leermogelijkheid. Veranderende machtsstructuren, vooral tijdens de industriële revolutie, stelden paal en perk aan de macht van een manager. Het was niet meer geoorloofd dat kapitaal en arbeid als het ware verspild kantoor huren tilburg werden. Dit heeft een vorm van management in het leven geroepen, die als eerste maatschappelijke doelstelling effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen heeft.
Veranderingen in de samenleving en ontwikkeling van de wetenschappen hebben inmiddels een tijdvak ingeluid, waarbij het management als het ware in dienst staat van de gemeenschap. Een rationeel gebruik van mensen en middelen, met andere woorden het voeren van een goed beheer alleen, is daarbij niet voldoende. Hoofdkenmerk van het beroep van manager ‘nieuwe’ beroep kantoor huren breda van manager is het nemen van zodanige beslissingen, dat van buitenaf gestelde meervoudige doelstellingen kunnen worden bereikt met het oog op continuïteit.
Management blijft overigens een menselijke aangelegenheid. Voor een belangrijk deel steunt het op de persoonlijkheid van een manager. De talrijke kantoor huren groningen facetten van het modern management geven aan veel mensen een kans om deel te nemen aan het proces van leidinggeven. Ieder naar eigen vermogen, capaciteiten en beschikbare kennis.

Müller-Lyer-illusie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als u dit plaatje nog niet eerder hebt gezien, lijkt er niets aan de hand: twee horizontale lijnen van verschillende lengten, met enkele diagonalen die verschillende richtingen oplopen. De onderste lijn is duidelijk langer dan de bovenste. Dit is wat u ziet en kantoorruimte huren haarlem uiteraard gelooft u uw eigen ogen. Maar als u deze figuur al eens eerder hebt gezien, zult u ongetwijfeld de fameuze optische illusie van Müller-Lyer hebben herkend. Als u er een liniaal bij pakt, zult u zien dat beide horizontale lijnen exact even lang Zijn. Nu u de lijnen hebt opgemeten, hebt u – uw Systeem 2, het bewuste zelf dat u ‘Ik’ noemt – een nieuwe overtuiging: u weet dat de lijnen even lang zijn. Als men u naar de lengte van de kantoorruimte huren tilburg lijnen vraagt, zult u zeggen wat u weet. Maar toch lijkt de onderste lijn langer dan de bovenste. U hebt ervoor gekozen de meting te geloven, maar u kunt niet voorkomen dat Systeem 1 zijn ding doet: u ziet de lijnen niet als gelijk in lengte, hoewel u weet dat ze dit wel zijn. Om de Müller-Lyer-illusie te weerstaan kunt u maar één ding doen: u moet leren om uw indruk van de lengte van lijnen mét diagonalen te wantrouwen. Om dit te doen moet u de optische illusie kunnen doorzien en uw kennis over de illusie uit uw geheugen opdiepen. Als u dit kunt, zult u nooit meer misleid worden. Maar de ene lijn zal nog steeds langer lijken dan de andere! Niet alle illusies zijn kantoorruimte huren breda optisch. Er zijn gedachte-illusies, die we cognitieve illusies noemen. Als student volgde ik enkele vakken over de kunst en wetenschap van psychotherapie. Tijdens een van deze colleges deelde een docent een stukje klinische wijsheid met ons. Dit is wat hij zei: ‘Zo nu en dan krijg je te maken met een patiënt die met een meelijwekkend verhaal over fouten in zijn vorige behandeling komt. Hij heeft diverse therapeuten bezocht maar geen van hen heeft hem kunnen helpen. De patiënt beschrijft op heldere toon hoe hij in het verleden kantoorruimte huren groningen verkeerd is begrepen, maar dat jij anders bent. Jij denkt hetzelfde en bent ervan overtuigd dat je hem begrijpt en kunt helpen.’ De docent verhief hierop zijn stem: ‘Overweeg geen moment om deze patiënt in behandeling te nemen! Stuur hem direct weg! Hij is hoogstwaarschijnlijk een psychopaat, die door niemand kan worden geholpen!’

De administratieve rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wijze van toetsen In deze subparagraaf komt de volgende stap in de procedure aan bod: de toetsing. De administratieve rechter of een beroepsorgaan oordeelt op een bepaalde manier over een besluit en hij gebruikt bepaalde argumenten bij de beoordeling. Interessant is of er wat dit betreft verschillen bestaan tussen administratief beroep en administratieve kantoorruimte huren haarlem rechtspraak. Er bestaat een essentieel verschil in de wijze van toetsing tussen de administratieve rechtspraak en administratief beroep. De administratieve rechter toetst een besluit op rechtmatigheid. Een administratief beroepscollege toetst, evenals een bestuursorgaan bij beslissing op bezwaar, op rechtmatigheid en op doelmatigheid.
Rechtmatigheid Bij de rechtmatigheidstoetsing beantwoordt de rechter de vraag of het bestuursorgaan rechtmatig gehandeld heeft. Rechtmatig wil zeggen ‘in overeenstemming met het geldende recht’. Alle bronnen van het geldende recht worden bij deze beoordeling kantoorruimte huren tilburg betrokken: geschreven recht, zoals internationale overeenkomsten, wetten, AMvB’s en verordeningen, en het ongeschreven recht, zoals de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De administratieve rechter beoordeelt niet of een besluit doelmatig is of anders gezegd: hij kijkt niet naar het bestuurlijk of beleidsmatig hoe en waarom van een overheidshandeling. Bovendien gaat de rechter uit van de feiten en omstandigheden zoals die ten tijde van het nemen van het besluit waren en niet zoals die zijn op het moment dat het geschil aan hem wordt voorgelegd. Dat een rechter de doelmatigheid van kantoorruimte huren breda een besluit niet beoordeelt, heeft een goede reden: hij is een van het bestuur onafhankelijke rechter en hij mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten.
• Voorbeeld Er wordt administratief beroep ingesteld tegen een vastgesteld bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk. In de procedure worden argumenten gebruikt als: een nieuw woongebied kan beter op een andere plaats worden gesitueerd, en: de nieuwe woonwijk is te groot van opzet, en als gevolg daarvan is er sprake is van strijdigheid met het streekplan van de kantoorruimte huren groningen provincie. Het eerste argument zal het bij de rechter niet halen, dat is een bestuurlijke aangelegenheid. Het betreft de doelmatigheid, de effectiviteit van een besluit. Het tweede argument kan wel effect hebben bij de rechter. Er is strijdigheid met het geschreven recht: het streekplan.

Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast het hiervoor beschreven belang van inspraak bij een besluit, heeft het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure nog een gevolg. In art. 7:1 lid 1 onder d Awb is namelijk bepaald dat de normale Awbrechtsbeschermingsprocedure – inhoudende dat vóór het instellen van beroep bij de administratieve rechter eerst een bezwaarschrift moet worden kantoorruimte huren haarlem ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen (waarover later meer) -niet geldt voor besluiten die met toepassing van afdeling 3.4 Awb tot stand zijn gekomen. In deze ge.vallen kan het maken van bezwaar tegen het genomen besluit achterwege blijven en staat rechtstreeks beroep open bij de administratieve rechter. De wetgever heeft het overbodig geacht om via een bezwaarschriftenprocedure een bestuursorgaan te dwingen haar besluit te heroverwegen, nu tijdens de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren tilburg belanghebbenden al uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om hun bedenkingen tegen een voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Bekendmaking en mededeling Art. 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan voordat het is bekendgemaakt. Deze bepaling zegt niets over de mogelijkheid om aan een besluit terugwerkende kracht te verlenen. Een besluit dat wordt bekendgemaakt, kan een bepaling bevatten waarin is geregeld dat het besluit tot een bepaalde datum terugwerkt. Indien het gaat om een voor een belanghebbende negatief besluit, kan het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen kantoorruimte huren breda verzetten dat zo’n besluit terugwerkende kracht heeft. Een gunstig besluit kan zonder bezwaar terugwerken. Ook is het mogelijk dat sommige rechtsgevolgen van een besluit op een later tijdstip dan de bekendmaking intreden (besluiten onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarden).
Art. 3:41 Awb handelt over de inwerkingtreding van besluiten die tot een gesloten groep zijn gericht. De bekendmaking van besluiten die rechtstreeks tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan deze belanghebbenden, ‘onder wie begrepen de aanvrager’, voegt art. 3:41 Awb daaraan toe. De aangehaalde toevoeging duidt op een situatie dat de aanvrager iemand anders is dan degene tot wie de beschikking is gericht.

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn slechts aan te merken als bestuursorganen in de zin van art. 1 :1 van dit voorstel in de gevallen waarin zij hun publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Zij zijn derhalve slechts voor een deel van hun kantoorruimte huren haarlem werkzaamheden aan de Awb onderworpen. Voorbeelden van deze categorie zijn: de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer en de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandse Internationale Wegvervoerorganisatie. De president is van oordeel dat er geen aanknopingspunten zijn dat verweerder tot de eerste of tot de derde categorie behoort. Verweerder is immers een privaatrechtelijke rechtspersoon en niet krachtens enig wettelijk voorschrift ingesteld. Evenmin kan worden gezegd dat de kantoorruimte huren tilburg stichting publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend tot het bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten. Dan resteert de vraag of de stichting tot de tweede categorie behoort en tot de overheid moet worden gerekend omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende invloed uitoefenen op het beheer van de stichting. Uit de statuten blijkt dat alle bestuursleden krachtens de statuten worden aangewezen door overheidsorganen, enerzijds door de Provinciale Staten van Noord-Holland en anderzijds door de gemeenteraden van de zeven bij de stichting betrokken gemeentes en dat alle financiële middelen door Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten worden gefourneerd. Alle algemene bestuursleden zijn blijkens de statuten gehouden verantwoording af te leggen over het beleid, verplicht desgevraagd inlichtingen te kantoorruimte huren breda verstrekken en voor wat het dagelijks bestuur betreft voor het gevoerde bestuur. Verslaglegging dient per jaar te geschieden en daarnaast is de toezending van een tweejaarlijkse nieuwsbrief de verplichting waaraan verweerder moet voldoen. In die nieuwsbrief moeten de genomen besluiten worden vermeld. Ook de jaarbegroting, een zogenaamde meerjarenbegroting en een beleidsplan dienen vooraf aan de Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden. De vraag of moet worden kantoorruimte huren groningen gezegd dat de Stichting Gooisch Natuurreservaat een rechtspersoon is met enig openbaar gezag bekleed beantwoordt de president in het licht van de hiervoor uit de memorie van toelichting aangehaalde driedeling bevestigend.’ (Rb. Amsterdam 13 maart 1994, nr. Awb 94/847/ V)

Een degelijk saneringsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien de melding een geval van ernstige verontreiniging betreft, moet een dergelijk saneringsplan worden gemaakt dat in ieder geval inhoudt (art. 39 WEB): a een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd; b een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een kantoorruimte huren haarlem nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt; c indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de bescherming van de bodem, alsmede kantoorruimte huren tilburg een indicatie van de kosten van die maatregelen; d een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen; e indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van die kantoorruimte huren breda grond of dat grondwater; f indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een beschrijving van de omstandigheden waaronder dit gebeurt; g het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd; h indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer: 1° een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, en de tijdstippen waarop Gedeputeerde Staten schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de effecten van de kantoorruimte huren groningen getroffen maatregelen en in hoeverre deze overeenstemmen met de beoogde effecten; 2° een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten, bedoeld onder b, te bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten zou leiden.

De verantwoordelijkheid voor handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De verantwoordelijkheid voor de handhaving berust bij het bestuursorgaan dat bevoegd is de milieuvergunning te verlenen of waaraan de melding bij niet-vergunningplichtige inrichtingen moet worden gericht dan wel, in andere gevallen, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen. Het bestuursorgaan moet daartoe kantoorruimte huren haarlem de nodige gegevens verzamelen en registreren en moet ook klachten van derden behandelen (art. 18.2 lid 1 Wm). De bestuursorganen moeten toezichthoudende ambtenaren aanwijzen.
Ter bevordering van een doelmatige handhaving moeten vertegenwoordigers in een provincie van de bij de handhaving betrokken bestuursorganen regelmatig overleg voeren; Gedeputeerde Staten moeten daarvoor een overlegorgaan instellen (art. 18.3b lid 2 Wm).
De aangewezen toezichthoudende kantoorruimte huren tilburg ambtenaren hebben op grond van art. 5.11 t/m 5.20 Awb bepaalde bevoegdheden. Zij mogen: elke plaats met uitzondering van een woning betreden, eventueel met aangewezen personen en desnoods met behulp van de politie; inlichtingen vragen; gegevens en bescheiden inzien; kopieën maken, eventueel op een kantoorruimte huren breda andere plaats;
396 9 Wet milieubeheer
onderzoekingen en opnemingen doen en monsters nemen, eventueel op een andere plaats; verpakkingen openen; vervoermiddelen en hun lading onderzoeken; van de bestuurder bepaalde bescheiden inzien; voertuigen stilhouden en overbrenging naar een bepaalde kantoorruimte huren groningen plaats vragen.
De ambtenaren kunnen wel een woning zonder toestemming van de bewoner betreden voor de vervulling van hun taak met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen (art. 18.5 Wm).

Preventie en nuttige toepassing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

minder afval storten (daardoor wordt ook minder broeikasgas (methaan) uitgestoten, is er minder ruimte nodig en wordt de langdurige nazorg die nodig is voor gesloten stortplaatsen beperkt); verdere liberalisering van de afvalmarkt waardoor de kosten kunnen dalen.
Met betrekking tot de voorbereiding van kantoor huren haarlem het afvalbeheersplan is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing (art. 10.9 Wm).
Afvalpreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval: het voorkomen dan wel het beperken van afval door intern hergebruik of door reductie aan de bron. Afvalpreventie voorkomt dat onnodig veel grondstoffen verloren gaan bij de winning van grondstoffen, in productieprocessen en bij het gebruik of verbruik van producten door bedrijven of consumenten. Dit kantoor huren tilburg wordt ‘kwantitatieve preventie’ genoemd, omdat het hier gaat om kilo’s of tonnen. Afvalpreventie heeft ook een kwalitatieve kant. Daarbij gaat het om het voorkomen of beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten. Daardoor komen minder gevaarlijke stoffen in het milieu terecht. Nuttige toepassing is hergebruik van afval. Er zijn drie soorten ‘nuttige toepassing’. Dat zijn, in volgorde van belangrijkheid: 1 Producthergebruik. Een afvalstof wordt hergebruikt voor het oorspronkelijk doel. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt met een kantoor huren breda inzamelingssysteem met statiegeld waarbij ingeleverde lege flessen opnieuw worden gevuld. 2 Materiaalhergebruik. Een afvalstof wordt opnieuw gebruikt, maar voor een andere toepassing. Zo wordt metaal uit autowrakken of wasmachines gesmolten en hergebruikt in andere producten. Van gf.t-afval wordt compost gemaakt voor bodemverbetering. 3 Gebruik als brandstof Afval wordt als brandstof gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor kantoor huren groningen stadsverwarming. Hierdoor is minder gas, olie of steenkool nodig voor de energieopwekking. Het afval vervangt hierbij dus fossiele brandstoffen en draagt bij aan het klimaatbeleid.