Twee systemen

Gedurende enkele maanden werkten we in een ruime kelder, met een camera- en projectiesysteem waarmee we beelden van de pupillen van de proefpersonen op een scherm in de gang konden afbeelden; bovendien konden we horen wat er in het laboratorium gaande was. De grootte van de geprojecteerde pupil bedroeg ongeveer dertig centimeter. Het was fascinerend flexplek huren haarlem om te zien hoe de pupil groter en kleiner werd tijdens de test. We amuseerden onszelf en verbaasden bezoekers door te ‘weten’ wanneer de proefpersoon de rekentaak opgaf. Tijdens een vermenigvuldiging werden de pupillen normaal gesproken binnen enkele seconden aanzienlijk groter. Nadat de proefpersoon het antwoord had gevonden of de taak had opgegeven, werden ze direct weer kleiner. We bekeken de beelden in de gang en verbaasden soms de proefpersoon met de vraag: ‘Waarom heb je het opgegeven?’ Het antwoord vanuit het lab was dan: ‘Hoe wist je dat ik het heb opgegeven?’, waarop we antwoordden: ‘We kunnen direct in je ziel kijken!’ De toevallige observaties in de gang waren soms net zo verhelderend als het formele flexplek huren tilburg experiment. Ik deed een belangrijke ontdekking toen ik toevallig de pupillen bekeek van een vrouwelijke proefpersoon die tussen twee opgaven in zat. Ze leunde nog steeds tegen de hoofdsteun, dus ik kon haar ogen goed bekijken terwijl ze een praatje met de onderzoeker maakte. Ik merkte dat de pupil klein bleef en tijdens het praten en luisteren niet echt van grootte veranderde. In tegenstelling tot de taken van het experiment vereiste een gesprek flexplek huren breda over koetjes en kalfjes kennelijk weinig
42 Deel 1 – Twee systemen
tot geen mentale inspanning – niet méér dan het onthouden van twee tot drie cijfers. Een echt eurekamoment: ik besefte dat de taken die we voor het experiment hadden bedacht, uitzonderlijk veel inspanning vereisen. Er begon zich een beeld in mijn hoofd te vormen: mentale inspanning (vandaag de dag zou ik dit Systeem 2 noemen) wordt normaal gesproken op wandeltempo flexplek huren groningen uitgevoerd, soms onderbroken door looppas en zeer zelden door een snelle sprint. De oefeningen Plus-r en Plus-3 zijn sprints, een gesprekje om de tijd te verdrijven is een rustige wandeling.

‘Heuristiek en biases’

Ons artikel kreeg veel meer aandacht dan we verwacht hadden en is nog steeds een van de meest geciteerde publicaties in de sociale weten­schap (in 2010 werd er in meer dan flexplek huren haarlem driehonderd wetenschappelijke arti­kelen naar verwezen). Ook wetenschappers in andere disciplines vonden het artikel nuttig en de ideeën over heuristieken en biases zijn productief gebruikt in een groot aantal velden zoals medische diagnose, juridische oordelen, intelligentieanalyse, filosofie, financiën, statistiek en militaire strategie.

Studenten politicologie hebben bijvoorbeeld opgemerkt dat de beschik- baarheidsheuristiek helpt verklaren waarom bepaalde kwesties bij het publiek meer aandacht krijgen dan andere. Mensen beoordelen het rela­tieve belang van kwesties op grond flexplek huren tilburg van het gemak waarmee ze uit het geheugen kunnen worden teruggehaald – en dit wordt weer in hoofdzaak bepaald door de aandacht voor deze kwesties in de media. Veelvuldig genoemde onderwerpen nemen onze aandacht in beslag terwijl andere uit het zicht verdwijnen. En vice versa corresponderen de keuzen van media met hun idee van wat op een bepaald moment in de aandacht ligt bij het publiek. Het is geen toeval dat autoritaire regimes sterke druk uitoefenen op zelfstandige media. Omdat de belangstelling van het publiek het ge­makkelijkst wordt opgewekt door dramatische gebeurtenissen en be­roemdheden, komt het niet zelden voor dat we over deze thema’s door de media worden overspoeld. Een aantal flexplek huren breda weken na de dood van Michael Jackson was het bijvoorbeeld praktisch onmogelijk een televisiekanaal te vinden dat zijn zendtijd aan een ander onderwerp besteedde. Daarentegen komen kwesties van fundamenteel belang die weinig opwindend en dra­matisch zijn, zoals een devaluatie van onderwijsstandaarden of een over- investering van medische hulpmiddelen in het laatste levensjaar, maar mondjesmaat aan bod. (Nu ik dit schrijf, besef ik dat mijn keuze van onderbelichte voorbeelden berust op beschikbaarheid. De thema’s die ik als voorbeeld heb gekozen, worden vaak genoemd; even belangrijke kwes­ties die minder beschikbaar zijn, kwamen niet bij me op.)

Hoewel we ons dit aanvankelijk niet volledig realiseerden, was een doorslaggevende reden voor het brede aanslaan van ‘heuristiek en biases’ buiten de psychologie een ondergeschikt kenmerk van ons werk: in onze artikelen namen we bijna altijd de volledige tekst op van de vragen die we aan onszelf en onze respondenten gesteld hadden. Door deze vragen konden lezers nagaan hoe hun eigen denken door flexplek huren groningen cognitieve biases werd verstoord. Ik hoop dat u zelf ook iets dergelijks hebt ervaren bij het lezen van de vraag over de bibliothecaris Steve, een vraag die bedoeld was om u te laten inzien welke belangrijke rol gelijkenis speelt in verband met

 

De algemene principes

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene principes die gehanteerd kunnen worden bij het ‘inrichten’ van de logistiek in een organisatie. Paragraaf 3.1 opent met een karte beschrijving van de elementen van ieder logistiek raamwerk: het logistieke concept. Het meest strategische element van dat concept betreft de logistieke grondvorm, die ook wel logistieke flexplek huren haarlem infrastructuur wordt genoemd. Dat onderwerp bespreken wein paragraaf 3.2. Met betrekking tot de logistieke besturing bestaat er een essentieel onderscheid tussen systemen die goederen door de keten heen trekken en systemen die goederen de keten ‘indrukken’. Aan deze push-en pullsystemen is paragraaf3.3 gewijd. Over logistiek en informatie- en communicatietechnologie (ICT) spreken wein hoofdstuk 11. In paragraaf 3.4 wordt de logistieke organisatie behandeld. We werken in paragraaf3.5 met de zogenoemde DuPont-analyse. Deze analyse levert ons een grafische voorstelling en een berekening waarmee het effect van een aantal logistieke beslissingen flexplek huren tilburg op het ondernemingsresultaat op eenvoudige wijze kan worden ge’illustreerd. Een onderneming heeft bijna nooit met slechts een product te maken. Nog sterker: bij veel ondernemingen is de logistiek juist complexer geworden vanwege de grote verscheidenheid aan producten in het assortiment. In paragraaf 3.6 wordt de Pareto-analyse beschreven, waarmee het productassortiment op basis van enkele criteria kan worden doorgelicht. Die bespreking wordt gevolgd door een analyse op basis van winstgevendheid Het logistieke concept kan worden omschreven als het ontwerp van de gewenste inrichting van de logistieke functie in een organisatie. Hierin wordt beschreven hoe de goederen-, geld- en gegevensstromen op elkaar worden afgestemd. De aanleiding tot het ontwikkelen van een logistiek concept is doorgaans gelegen in ontevredenheid over de huidige interne en/ of externe logistieke prestaties van een onderneming. Het ontwikkelen van een logistiek concept heeft in dergelijke situaties drie functies, te weten: 1 de ontwikkeling van een daadwerkelijk integrale visie op de besturing flexplek huren breda van de goederenstroom; 2 het bieden van een raamwerk voor een gecoördineerd actieplan; 3 het creeren van een sterk logistiek bewustzijn binnen het gehele bedrijf.
Op basis van een logistiek concept kan het management van een onderneming gefundeerde besluiten nemen over de inzet van mensen en middelen ten behoeve van het verbeteren van de logistieke prestaties van de onderneming. Verstegen (1989) maakt binnen het logistieke concept onderscheid tussen de doelstellingen van de logistieke functie en de aandachtsgebieden waarbinnen verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn (zie figuur 3.1). Bij de doelstellingen staat de vraag centraal: wat wil het bedrijften behoeve flexplek huren groningen van de klant presteren en hoe verhoudt zieh dat tot de interne logistieke prestatie? Als externe doelstellingen formuleert Verstegen het op tijd leveren en de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op de veranderde wensen van de klanten.

Een relatief hoog marktaandeel


Een ster is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt met hoge groei. Deze producten kunnen een negatieve cashflow genereren als de groei van de markt noodzaakt tot aanzienlijke investeringen (fabrieken, machines, reclame). Ze zijn meestal winstgevend. Een melkkoe is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt die naar flexplek huren haarlem verzadiging neigt. Deze producten genereren een grotere positieve cashflow, ondanks bepaalde uitgaven om hun marktpositie afte schermen. Door hun ‘economies of scale’ zijn ze gewoonlijk zeer winstgevend. Een vraagteken is een toekomstige ‘troef’ of ‘niet’. Zulke producten hebben nu nog een relatief laag marktaandeel in een snelgroeiende markt. Ze vergen forse investeringen voordat ze (eventueel) sterren worden. De ondernemer zal daarom awegen of zo’n product die investeringen waard is, of dat hij het product zal afvoeren voordat het een winkeldochter wordt. Een winkeldochter is een product met een zwakke marktpositie en met weinig groeipotentie. Deze producten kunnen positieve ofnegatieve cashflows en resultaten genereren.
De hiervoor beschreven portfoliobenadering flexplek huren tilburg van producten geeft belangrijke aanwijzingen voor het dirigeren van de kasstroom ter verbetering van de samenstelling van het assortiment. Men gaat er daarbij van uit dat de kasontvangsten van de producten toenemen met hun relatieve marktaandeel en dat hun kasbehoeften stijgen met de marktgroei. Uit deze analyse kamt naar voren dat de melkkoeien een nettokasstroom genereren voor de voorziening in de kasbehoeften flexplek huren breda van bepaalde sterren en vraagtekens, alsmede voor het ontwikkelen van nieuwe producten.
Groeistrategie Producten kunnen doorgaans op verschillende markten worden afgezet. Product-marktDe combinatie van een product en een markt noemt flexplek huren groningen men een product-combinatie marktcombinatie (pmc). Op grond van de combinatie oud/nieuw en (pmc) product/markt is Ansoff (1968) gekomen tot vier groeistrategieen voor het assortiment. Deze geven we weer in figuur 2.9.

Betere voorraadinformatie

Betere voorraadinformatie De voornaamste conclusie van het rapport luidt dat onlinekopers vooral meer bestellen als de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van het afleveren toeneemt. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: actuele voorraadinformatie, aflevering flexplek huren haarlem op het thuisadres en het kunnen aangeven van een afleverdag en aflevertijdvak. Dat vindt de onlinekoper veel belangrijker dan levering binnen 24 uur. Van Essen: ‘Het op deze manier inrichten van de keten blijkt in de praktijk nog maar weinig webwinkels te lukken, met uitzondering van onder andere Albert.nl. De reden hiervoor is dat de problemen al beginnen met het feit dat de informatie-uitwisseling in de keten tussen leveranciers, webwinkels, fulfillmentbedrijven en distributeurs tekortschiet. De onderlinge processen zijn nog niet intensief genoeg op elkaar afgestemd. Voorraad
beheer en voorraadinformatie naar de onlinekoper zijn vaak nog onvoldoende, waardoor het regelmatig voorkomt dat artikelen in een webshop worden flexplek huren tilburg aangeboden terwijl er geen voorraad van aanwezig is. Daarnaast zijn partijen als TNT en Selektvracht nog altijd niet zo ver dat consumenten invloed kunnen uitoefenen op het moment van aflevering van een onlinebestelling. Willen ze hierin flexplek huren breda slagen, dan moet hun logistieke concept omgegooid worden:
Onlinetheatervoorstellingen Webshops en pakketleveranciers kunnen volgens Siegers een voorbeeld nemen aan de manier waarop theaters hun tickets online aanbieden. ‘Je kunt voor een voorstelling online een stoel reserveren. Als die bezet is, dan biedt het systeem je gelijk ook andere plaatsen aan. Zijn die ook vol dan worden er stoelen aangeboden op de andere dagen flexplek huren groningen waarop de voorstelling plaatsvindt. Dit werkt prima, want je geeft de consument keuzemogelijkheden over zijn reservering binnen jouw capaciteits- en efficiencymogelijkheden, zonder daarbij de regie te verliezen:

Het besturen, beheersen en ontwerpen

Realisatie Door in te zetten op het besturen, beheersen en ontwerpen van dynamische en som s virtuele logistieke ketens en netwerken, hier verder aangeduid als ketenregie- en configuratieactiviteiten, kan Nederland een unieke positie in Europa innemen. Logistiek en kantoorruimte huren haarlem supply chains is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met een bijdrage van ongeveer 8% aan de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland. Er Iiggen nu kansen voor Nederland om ketenregie-activiteiten aan te trekken De sterke wereldwijde groei van de goederenstromen, de toenemende individuele wensen en eisen van de consument ende behoefte aan meer duurzame logistieke activiteiten zorgen voor een toename van de complexiteit en dynamiek in supply chains. Hierdoor ontstaat een groeiende kantoorruimte huren tilburg behoefte aan nieuwe innovatieve ketenregie en -configuratieconcepten. Voor Nederland is nu het moment om in te speien op deze groeiende behoefte. Als deze kans niet wordt benut loopt Nederland het risico haar sterke positie te verliezen, omdat andere landen, zoals Belgie en Duitsland, steeds meer inzetten op logistiek.
De komende jaren wil een aantal grote (Nederlandse) multinationals de ketenregie en -configuratie centraliseren in zogenoemde ‘regiecenters’. De complexiteit neemt zo sterk toe dat individuele regiecenters op termijn niet meer zullen voldoen. Er ligt daarmee een grote kans voor de ontwikkeling van concepten van gezamenlijke aansturing van meerdere supply chains. Dit wordt versterkt door nieuwe technologische en ICT-ontwikkelingen die het mogelijk maken om de complexiteit in de supply chain beter te beheersen en te regisseren. Nederland kan ‘first mover’ zijn door het ontwikkelen van een internationaal expertisecluster voor ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten in een Supply Chain Campus. Individuele kantoorruimte huren breda en gezamenlijke regieeenters kunnen zieh daarvestigen en samenwerken met kennisinstituten. Door het aanbieden van deze unieke propositie kan Nederland zieh onderseheiden van andere landen die zieh meer richten op bijvoorbeeld een gunstig fiseaal klimaat. Onder andere door haar unieke kennispositie heeft Nederland een betere uitgangspositie om het expertisecluster op te bouwen dan andere landen. De inrichting van de regieeenters is in principe ‘footloose; maar als de eentra eenmaal op deze wijze gevestigd zijn, zullen deze niet meer snel en kantoorruimte huren groningen gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Dit betekent dat nu het moment is om deze aetiviteiten in Nederland te verankeren. Bovendien kan de ontwikkeling van ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten een belangrijke maatsehappelijke bijdrage leveren door de hoge toegevoegde waarde (bijna twee keer hager dan gemiddelde arbeidsproduetiviteit) en positieve milieuen bereikbaarheidseffeeten.

De sociale kosten

En de sociale kosten bleven stijgen omdat, als gevolg van de zogenoemde koppelingsmeehanismen, de loonstijgingen in het bedrijfsleven leidden tot verhoging van het loonniveau in de colleetieve seetor (de ambtenarensalarissen) en van kantoorruimte huren haarlem de sociale uitkeringen. En iedere werkloze die er bij komt betekent niet alleen een uitkering meer, maar 66k een belastingbetaler minder. Door dit dubbele effeet moeten steeds minder werknemers steeds meer belastinggeld opbrengen. Zij houden daardoor netto minder over van het brutosalaris dat zij verdienen en zullen het versehil geeompenseerd willen zien door loonstijgingen. Met als gevolg dat de arbeid weer duurder wordt. Als dit proees lang genoeg doorgaat, dreigt de werkloosheid te exploderen. Dat was preeies wat in het begin van kantoorruimte huren tilburg de jaren taehtig stond te geheuren. Vanaf de eerste olieerisis (1974) liep de werkloosheid op tot een reeord van 14°/o in 1984. Met name de jeugdwerkloosheid nam sterk toe. In die jaren slaagden grote delen van de lichtingen schoolverlaters er niet in een baan te vinden. Onder deze omstandigheden was loonmatiging het enige middel om erger te voorkomen. Het beroemde Akkoord van Wassenaar (1982) legde daarvoor de basis, gevormd door een brede overeenstemming tussen werkgevers en vakbonden over de hoofdlijnen. In vergelijking met andere landen blijkt de Nederlandse gerichtheid op overleg en consensus een afwijkend trekje te zijn. Zo is eind jaren negentig in Duitsland geprobeerd tot een Bündnis für Arbeit (bondgenootschap voor werk) te komen, een vorm van overleg dat zou moeten leiden tot een akkoord naar Nederlands voorbeeld. Maar toen kantoorruimte huren breda bleek weer eens hoe belangrijk verschillen in nationale cultuur kunnen zijn. In Duitsland wordt het overleg op sociaal-economisch gebied gedomineerd door de arbeidsjuristen, waardoor elk onderwerp direct tot in detail wordt uitonderhandeld. In het Nederlandse stelsel bestaat veel meer mimte voor informeel overleg tussen de hoofdrolspelers, waarna achteraf de juristen de kleine lettertjes invullen. Zo kwam het akkoord van 1982 in hoofdlijnen kantoorruimte huren groningen tot stand in een gesprek tussen twee mannen, gewoon bij een van hen thuis. De ander was Wim Kok, toen voorzitter van de FNV, later minister-president.

Globalisering, concurrentie en uitsluiting

De toepassing van Glare in een nieuw vliegtuig als deA380 mag een technologische doorbraak worden genoemd voor de Nederlandse kantoorruimte huren haarlem luchtvaartindustrie.’Qua imago is het geweldig’, zegt de Koning.’We worden in de aerospace-industrie gezien als een zeer innovatief bedrijf. Zo’n uitstraling heeft veel waarde. Economisch gezien verwachten we dat over tien jaar zo’n 20% van onze omzet uit Glare-producten bestaat.’ Maar de toepassingsmogelijkheden gaan veel verder. ‘Met vezel-metaallaminaten kan je in principe elke combinatie maken.We staan pas aan kantoorruimte huren tilburg het begin van een hele nieuwe familie van vliegtuigmaterialen.’ ‘We staan aan het begin van een heel nieuwe generatie van materialen’,zegt Gunnink.’Glare is maar een van de vele mogelijkheden van dit concept.Je kan hetzelfde doen met staal; dan moet je kijken hoe dik het moet zijn en wat voor vezel erin moet. ‘Dit is waarschijnlijk ook de laatste ontwikkeling van een nieuw materiaal.Want zo’n ontwikkeltraject – dankzij de investeringen van de universiteit, van de overheid, en later van de industrie – dat zie ik nooit meer gebeuren. Het is kantoorruimte huren breda uniek dat we zo’n heel nieuw materiaal hebben kunnen ontwikkelen.’
Het proces van maatschappelijke verandering doet zieh aan ons voor als een verwarrende reeks van ongelijksoortige gebeurtenissen. Daarachter gaan fundamentele ontwikkelingen schuil, die we kunnen traceren in het werk van twee sociologen kantoorruimte huren groningen die elk de maatschappelijke veranderingen van hun tijd in kaart brachten: Max Weber (1864-1920) en Manuel Castells (1942). In de tijd van Max Weber kwam het stelsel van industriele massaproductie tot volle ontplooiing.

De macht van het elektronisch panopticon

De macht van het elektronisch panopticon
Op tal van plaatsen in de herseneconomie treffen we nog het ‘industriele model’ aan. En soms is dit model pas onlangs ingevoerd: zie het voorbeeld van de ‘taylorisering’ van het wetenschappelijk onderzoek. Als het dan averechts werkt in de kantoorruimte huren haarlem kennisproductie, waarom blijft dit model dan gehandhaafd? Het eenvoudige antwoord is: het schept de macht van het management van hoog tot laag. Taylor was daar heel duidelijk over: de kennis over het productieproces behoort kantoorruimte huren tilburg het eigendom te zijn van het management. Daarmee vestigt het zijn macht over de inhoud van het werk. Volgens Zuboff is managementmacht op niets anders gebaseerd dan op dit kennismonopolie. De cruciale vraag van haar boek gaat uiteindelijk over de kwaliteit van leiderschap. ‘Zullen er leiders zijn die begrijpen dat mensen op elk niveau binnen de organisatie een cruciale rol speien bij de toevoeging kantoorruimte huren breda van waarde aan producten en diensten? Zo niet, dan belanden we in een nieuwe wereld met oude oplossingen.’7 Volgens Zuboff is de managementmacht door de informationele kracht van de computer aanzienlijk versterkt. ‘Managers kunnen ervoor kiezen de technologie te ontwerpen en toe te passen op een manier die de oude praktijk van beperkte toegang tot de informatie herhaalt.’ Zij gebruikt het panopticon als metafoor voor de managementmacht die wordt ontleend aan de informatietechnologie.8 Het panopticon was een ontwerp voor een kantoorruimte huren groningen modelgevangenis van de Engelse filosoof en maatschappijhervormer Jeremy Bentham (1748-1832), dat we terugvinden in de architectuur van de koepelgevangenissen. Bentham zag echter ook toepassingen voor gestichten, schalen en fabrieken.

DE BINNENKANT VAN HET WERK

De verschuiving van professionele macht naar managementmacht leidt uiteindelijk tot de vraag hoe aan de persoon gebenden kennis efficient en effectief kan worden omgezet in expliciete kennis. Net zoals Taylor de vakkennis van de werkman ‘onteigende’ door deze kantoorruimte huren haarlem expliciet te maken, zo stelt De Wilde, staat kennismanagement in het teken van productieverhoging en is dus gericht op explicitering en standaardisi:ring. Daarmee eigent het management zieh tevens het recht toe de vraag te beantwoorden wat relevante kennis is en wat als relevante onderzoeksmethode moet worden beschouwd. Alleen de dominante technowetenschap, die als primair doel heeft het produceren van ‘wetenschappelijke waar’, telt.Alle andere wetenschapsbenaderingen van meer beschouwende aard -‘wat betekenen al die wetenschappelijke inzichten eigenlijk?’ -worden naar de achtergrond gedrukt. In zo’n klimaat ‘bezitten waarheidszoekers steeds minder door hun opleiding en wetenschappelijke status kantoorruimte huren tilburg gegarandeerde rechten’, aldus De Wilde. Elke ongetemde economische ontwikkeling heeft de neiging al het andere te onderwerpen, ook de voorheen autonome wetenschap.
Werken in de herseneconomie
Hij noemt het de grootste uitdaging voor het management in de 21e eeuw: het verbogen van de productiviteit van het kenniswerk kantoorruimte huren breda ende kenniswerker. Peter Drucker heeft een duidelijke boodschap. De ‘kenniswerkers’ hebben de toekomst, want zij zijn ‘de nieuwe kapitalisten’.
‘Kennis is de cruciale grondstof, ende enige die schaars is. Dat betekent dat de kenniswerkers collectief de productiemiddelen bezitten. Maar als groep zijn zij ook kapitalisten in de oude zin van het woord. Door hun deelname aan pensioenfondsen kantoorruimte huren groningen en beleggingsmaatschappijen zijn zij meerderheidsaandeelhouders geworden van menige grote onderneming in de kennissamenleving’.1