Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast het hiervoor beschreven belang van inspraak bij een besluit, heeft het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure nog een gevolg. In art. 7:1 lid 1 onder d Awb is namelijk bepaald dat de normale Awbrechtsbeschermingsprocedure – inhoudende dat vóór het instellen van beroep bij de administratieve rechter eerst een bezwaarschrift moet worden kantoorruimte huren haarlem ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen (waarover later meer) -niet geldt voor besluiten die met toepassing van afdeling 3.4 Awb tot stand zijn gekomen. In deze ge.vallen kan het maken van bezwaar tegen het genomen besluit achterwege blijven en staat rechtstreeks beroep open bij de administratieve rechter. De wetgever heeft het overbodig geacht om via een bezwaarschriftenprocedure een bestuursorgaan te dwingen haar besluit te heroverwegen, nu tijdens de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren tilburg belanghebbenden al uitgebreid de gelegenheid hebben gehad om hun bedenkingen tegen een voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Bekendmaking en mededeling Art. 3:40 Awb bepaalt dat een besluit niet eerder in werking treedt dan voordat het is bekendgemaakt. Deze bepaling zegt niets over de mogelijkheid om aan een besluit terugwerkende kracht te verlenen. Een besluit dat wordt bekendgemaakt, kan een bepaling bevatten waarin is geregeld dat het besluit tot een bepaalde datum terugwerkt. Indien het gaat om een voor een belanghebbende negatief besluit, kan het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen kantoorruimte huren breda verzetten dat zo’n besluit terugwerkende kracht heeft. Een gunstig besluit kan zonder bezwaar terugwerken. Ook is het mogelijk dat sommige rechtsgevolgen van een besluit op een later tijdstip dan de bekendmaking intreden (besluiten onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarden).
Art. 3:41 Awb handelt over de inwerkingtreding van besluiten die tot een gesloten groep zijn gericht. De bekendmaking van besluiten die rechtstreeks tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan deze belanghebbenden, ‘onder wie begrepen de aanvrager’, voegt art. 3:41 Awb daaraan toe. De aangehaalde toevoeging duidt op een situatie dat de aanvrager iemand anders is dan degene tot wie de beschikking is gericht.

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organen van deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn slechts aan te merken als bestuursorganen in de zin van art. 1 :1 van dit voorstel in de gevallen waarin zij hun publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Zij zijn derhalve slechts voor een deel van hun kantoorruimte huren haarlem werkzaamheden aan de Awb onderworpen. Voorbeelden van deze categorie zijn: de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer en de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandse Internationale Wegvervoerorganisatie. De president is van oordeel dat er geen aanknopingspunten zijn dat verweerder tot de eerste of tot de derde categorie behoort. Verweerder is immers een privaatrechtelijke rechtspersoon en niet krachtens enig wettelijk voorschrift ingesteld. Evenmin kan worden gezegd dat de kantoorruimte huren tilburg stichting publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend tot het bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten. Dan resteert de vraag of de stichting tot de tweede categorie behoort en tot de overheid moet worden gerekend omdat organen van publiekrechtelijke corporaties een overwegende invloed uitoefenen op het beheer van de stichting. Uit de statuten blijkt dat alle bestuursleden krachtens de statuten worden aangewezen door overheidsorganen, enerzijds door de Provinciale Staten van Noord-Holland en anderzijds door de gemeenteraden van de zeven bij de stichting betrokken gemeentes en dat alle financiële middelen door Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten worden gefourneerd. Alle algemene bestuursleden zijn blijkens de statuten gehouden verantwoording af te leggen over het beleid, verplicht desgevraagd inlichtingen te kantoorruimte huren breda verstrekken en voor wat het dagelijks bestuur betreft voor het gevoerde bestuur. Verslaglegging dient per jaar te geschieden en daarnaast is de toezending van een tweejaarlijkse nieuwsbrief de verplichting waaraan verweerder moet voldoen. In die nieuwsbrief moeten de genomen besluiten worden vermeld. Ook de jaarbegroting, een zogenaamde meerjarenbegroting en een beleidsplan dienen vooraf aan de Provinciale Staten en de raden van de deelnemende gemeenten te worden toegezonden. De vraag of moet worden kantoorruimte huren groningen gezegd dat de Stichting Gooisch Natuurreservaat een rechtspersoon is met enig openbaar gezag bekleed beantwoordt de president in het licht van de hiervoor uit de memorie van toelichting aangehaalde driedeling bevestigend.’ (Rb. Amsterdam 13 maart 1994, nr. Awb 94/847/ V)

Een degelijk saneringsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien de melding een geval van ernstige verontreiniging betreft, moet een dergelijk saneringsplan worden gemaakt dat in ieder geval inhoudt (art. 39 WEB): a een nadere beschrijving van de wijze waarop de sanering zal worden uitgevoerd; b een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een kantoorruimte huren haarlem nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt; c indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een beschrijving van beperkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen die naar verwachting nodig zijn in het belang van de bescherming van de bodem, alsmede kantoorruimte huren tilburg een indicatie van de kosten van die maatregelen; d een begroting van de kosten van de sanering en een overzicht van de daarvoor beschikbare middelen; e indien de verontreinigde grond zal worden afgegraven of het verontreinigde grondwater zal worden onttrokken, de bestemming van die kantoorruimte huren breda grond of dat grondwater; f indien verontreinigde grond binnen het geval van de verontreiniging wordt verplaatst, een beschrijving van de omstandigheden waaronder dit gebeurt; g het tijdstip waarop de sanering naar verwachting zal zijn uitgevoerd; h indien de verontreiniging zich kan verspreiden en de saneringsmaatregelen zich uitstrekken over een periode van drie jaar of meer: 1° een overzicht van de tussentijds beoogde effecten, en de tijdstippen waarop Gedeputeerde Staten schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de effecten van de kantoorruimte huren groningen getroffen maatregelen en in hoeverre deze overeenstemmen met de beoogde effecten; 2° een beschrijving van een andere methode om de beoogde effecten, bedoeld onder b, te bereiken, voor het geval de in het saneringsplan opgenomen methode niet tot die effecten zou leiden.

De verantwoordelijkheid voor handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De verantwoordelijkheid voor de handhaving berust bij het bestuursorgaan dat bevoegd is de milieuvergunning te verlenen of waaraan de melding bij niet-vergunningplichtige inrichtingen moet worden gericht dan wel, in andere gevallen, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen. Het bestuursorgaan moet daartoe kantoorruimte huren haarlem de nodige gegevens verzamelen en registreren en moet ook klachten van derden behandelen (art. 18.2 lid 1 Wm). De bestuursorganen moeten toezichthoudende ambtenaren aanwijzen.
Ter bevordering van een doelmatige handhaving moeten vertegenwoordigers in een provincie van de bij de handhaving betrokken bestuursorganen regelmatig overleg voeren; Gedeputeerde Staten moeten daarvoor een overlegorgaan instellen (art. 18.3b lid 2 Wm).
De aangewezen toezichthoudende kantoorruimte huren tilburg ambtenaren hebben op grond van art. 5.11 t/m 5.20 Awb bepaalde bevoegdheden. Zij mogen: elke plaats met uitzondering van een woning betreden, eventueel met aangewezen personen en desnoods met behulp van de politie; inlichtingen vragen; gegevens en bescheiden inzien; kopieën maken, eventueel op een kantoorruimte huren breda andere plaats;
396 9 Wet milieubeheer
onderzoekingen en opnemingen doen en monsters nemen, eventueel op een andere plaats; verpakkingen openen; vervoermiddelen en hun lading onderzoeken; van de bestuurder bepaalde bescheiden inzien; voertuigen stilhouden en overbrenging naar een bepaalde kantoorruimte huren groningen plaats vragen.
De ambtenaren kunnen wel een woning zonder toestemming van de bewoner betreden voor de vervulling van hun taak met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen (art. 18.5 Wm).

Preventie en nuttige toepassing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

minder afval storten (daardoor wordt ook minder broeikasgas (methaan) uitgestoten, is er minder ruimte nodig en wordt de langdurige nazorg die nodig is voor gesloten stortplaatsen beperkt); verdere liberalisering van de afvalmarkt waardoor de kosten kunnen dalen.
Met betrekking tot de voorbereiding van kantoor huren haarlem het afvalbeheersplan is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing (art. 10.9 Wm).
Afvalpreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval: het voorkomen dan wel het beperken van afval door intern hergebruik of door reductie aan de bron. Afvalpreventie voorkomt dat onnodig veel grondstoffen verloren gaan bij de winning van grondstoffen, in productieprocessen en bij het gebruik of verbruik van producten door bedrijven of consumenten. Dit kantoor huren tilburg wordt ‘kwantitatieve preventie’ genoemd, omdat het hier gaat om kilo’s of tonnen. Afvalpreventie heeft ook een kwalitatieve kant. Daarbij gaat het om het voorkomen of beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen in producten. Daardoor komen minder gevaarlijke stoffen in het milieu terecht. Nuttige toepassing is hergebruik van afval. Er zijn drie soorten ‘nuttige toepassing’. Dat zijn, in volgorde van belangrijkheid: 1 Producthergebruik. Een afvalstof wordt hergebruikt voor het oorspronkelijk doel. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt met een kantoor huren breda inzamelingssysteem met statiegeld waarbij ingeleverde lege flessen opnieuw worden gevuld. 2 Materiaalhergebruik. Een afvalstof wordt opnieuw gebruikt, maar voor een andere toepassing. Zo wordt metaal uit autowrakken of wasmachines gesmolten en hergebruikt in andere producten. Van gf.t-afval wordt compost gemaakt voor bodemverbetering. 3 Gebruik als brandstof Afval wordt als brandstof gebruikt om elektriciteit op te wekken of voor kantoor huren groningen stadsverwarming. Hierdoor is minder gas, olie of steenkool nodig voor de energieopwekking. Het afval vervangt hierbij dus fossiele brandstoffen en draagt bij aan het klimaatbeleid.

Coördinatie met WVO-vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De milieuvergunning is de vervanger van de vroegere vergunningen op grond van de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidhinder, de Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen, alsmede van ontheffingen op grond van de Wet chemische afvalstoffen en de Wet bodembescherming. De vergunning op grond van de Wet verontreiniging kantoor huren haarlem oppervlaktewateren valt daar dus niet onder. Art. 8.28 t/m 8.34 Wm bevat de coördinatieregeling tussen de milieuvergunning en de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Het bestuursorgaan dat de milieuvergunning verleent, moet het bestuursorgaan dat de WVO-vergunning verleent – in vele gevallen het kantoor huren tilburg waterschap -in de gelegenheid stellen te adviseren over het ontwerp van de milieuvergunning. Het WVO-bestuursorgaan moet tevoren al (binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag milieuvergunning) advies uitbrengen om te zorgen voor samenhang tussen de twee te verlenen vergunningen (art. 8.31 Wm). Volgens art. 8.30 Wm moet een aanvrager zijn aanvraag voor een Wm- en WVO-vergunning tegelijk kantoor huren breda indienen. De Wm-aanvraag blijft buiten behandeling als de WVO-aanvraag niet binnen zes weken is ingediend en ook als de WVO-aanvraag niet in behandeling is genomen. Volgens art. 8.32 Wm moet uit de motivering van de milieuvergunning blijken welke invloed de samenhang tussen de twee beschikkingen op de kantoor huren groningen inhoud van de Wm-vergunning heeft gehad. Art. 7a e.v. WVO bevatten dezelfde bepalingen voor de behandeling van de WVO-vergunning.

MER-coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wel is vereist dat het bevoegd gezag (het overheidsorgaan dat het plan moet vaststellen en dus het plan voorbereidt) de andere bestuursorganen die bij de voorbereiding van het plan moeten worden betrokken, raadpleegt over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan en die in het MER moet worden kantoor huren haarlem opgenomen (art. 7.llb Wm); het bevoegd gezag het voornemen van het voorbereiden van het plan zo spoedig mogelijk publiceert, maar dat uiterlijk doet bij het raadplegen van de andere bestuursorganen (art. 7.llc Wm); de Commissie MER de gelegenheid moet krijgen advies uit te brengen over het MER voor een plan met voorgenomen activiteiten – in de aangewezen natuurgebieden ten aanzien waarvan de passende beoordeling moet worden gegeven (art. 7.26b Wm) of – in de ecologische hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur is het samenstel van de gebieden en de verbindingen tussen die gebieden, dat krachtens de Wro door de provincie is aangewezen en begrensd, alsmede de grote wateren en de Noordzee voor zover die niet behoren tot een aangewezen gebied als kantoor huren tilburg bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998, zie art. 7.1 lid 2 onder d Wm).
Indien een MER-plichtig plan alleen betrekking heeft op de inpassing van een locatie van een activiteit waarvoor een MER-plichtig besluit wordt genomen, moet één MER worden gemaakt (art. 14.4b Wm). Voor alle betrokkenen is in zo’n geval het maken van één MER in plaats van meerdere rapporten wenselijk. Dezelfde wens en plicht tot het maken van één plan-MER of kantoor huren breda besluit-MER geldt voor het geval dat voor een activiteit (of samenhangende activiteiten) meer dan één plan als MER-plichtig is aangewezen (art. 14.4c lid 1 Wm) respectievelijk als meer dan één besluit als MER-plichtig zijn aangewezen (art. 14.5 lid 1 Wm).
Bij de besluiten betreft het de gevallen waarbij de afdeling 3.4-procedure van de Awb moet worden toegepast. Bij meerdere plannen waarvan er één of meer kantoor huren groningen door een bestuursorgaan als MER-plichtig zijn beoordeeld (de plannen dus uit de D-lijst van de bijlage bij het Besluit MER) kan besloten worden dat slechts één plan-MER moet worden gemaakt (art. 14.4c lid 2 Wm).

Een grenswaarde

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip ten minste moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste in stand moet worden gehouden. Een richtwaarde geeft de kwaliteit aan die op het in de maatregel aangegeven tijdstip zo veel mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, zo veel mogelijk moet worden in stand gehouden. Bestuursorganen moeten de grenswaarden in acht nemen en met de richtwaarden rekening houden.
De AMvB met de milieukwaliteitseis wijst winkel huren haarlem de bevoegdheden (bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag milieuvergunning) aan bij de uitoefening waarvan de gestelde grenswaarden in acht worden genomen of met de bij de maatregel gestelde richtwaarden rekening moet worden gehouden (art. 5.2 lid 1). De milieukwaliteitseisen binden de burger niet rechtstreeks. Hij zal wel de gevolgen ondervinden doordat bestuursorganen in de uitoefening van hun bevoegdheden door de milieukwaliteitseisen beperkt worden, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen winkel huren tilburg en bij het vaststellen van plannen en programma’s. Indien een burger meent dat het bestuursorgaan onvoldoende een Europese richtlijn of een daarop gebaseerde AMvB in acht neemt – bijvoorbeeld in beroep tegen een tracébesluit op grond van de Tracéwet of tegen een ruimtelijk besluit winkel huren breda op grond van de Wet ruimtelijke ordening – zal hij succes boeken bij een beroep op de rechter, als het bestuursorgaan niet aantoont dat het op winkel huren groningen de juiste wijze rekening heeft gehouden met de milieukwaliteitseisen.

Schadevergoeding in de Ontgrondingenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schadevergoeding In de Ontgrondingenwet is in art. 26 een soortgelijke schadevergoedingsregeling opgenomen als in art. 49 WRO. Deze regeling komt erop neer dat als een belanghebbende ten gevolge van de ontgronding schade lijdt die redelijkerwijs niet te zijnen laste behoort te blijven, hij recht heeft op schadevergoeding. Bij ontgrondingen beslist niet de gemeenteraad over een verzoek om schadevergoeding, maar hebben in het algemeen Gedeputeerde Staten die bevoegdheid.
8.11.3 Relatie met andere winkel huren haarlem wetgeving
De Ontgrondingenwet kent raakvlakken met de WRO. In de WRO is voor de gemeenteraad de bevoegdheid opgenomen om in een bestemmingsplan voor bepaalde werken of werkzaamheden een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders te eisen. Indien een aanlegvergunning wordt geëist voor ontgrondingen waarvoor tevens een ontgrondingsvergunning winkel huren tilburg nodig is, rijst de vraag hoe deze twee vergunningen in relatie tot elkaar moeten worden gezien.
In haar uitspraak van 6 juli 1982 (Bouwrecht 1982, blz. 762) overwoog de Kroon omtrent deze verhouding als volgt: ‘dat voorts blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Ontgrondingenwet de verhouding van deze wet met de WRO als volgt is te zien: dat de laatste wet beoogt een algemeen kader te bieden waarbinnen zich de coördinatie voltrekt van alle bij het winkel huren groningen gebruik van de bodem betrokken belangen met het oog op een zo doelmatig mogelijke indeling van de grond, doch daarnaast alleszins plaats blijft voor een afzonderlijke regeling als de Ontgrondingenwet, welke een bepaald belang in het bijzonder beoogt te behartigen; dat in dezelfde wetsgeschiedenis uitdrukkelijk ligt besloten, dat het weliswaar in het algemeen niet nodig zal zijn bij bestemmingsplannen het uitvoeren van winkel huren breda ontgrondingswerkzaamheden aan een aanlegvergunning te binden, doch dat het anderzijds niet uitgesloten ware te achten, dat in een bepaald geval een gemeente toch om haar moverende redenen ook voor ontgrondingswerkzaamheden een regeling als bedoeld in artikel 14 WRO zal invoeren.’
Kortom: beide vergunningen hebben naast elkaar bestaansrecht.

Hoogte van de schadeloosstelling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vonnis vervalt indien niet binnen drie maanden nadat het kracht van gewijsde heeft gekregen, de schadeloosstelling is betaald (art. 55 lid 1 OW). Weigert degene aan wie de schadeloosstelling is toegekend deze in ontvangst te nemen en is hij bij winkel huren haarlem deurwaardersexploot in gebreke gesteld, dan kan de onteigenaar overgaan tot consignatie: het in bewaring geven bij een door de wet erkende bewaarnemer.
Indien een gebouw voor een gedeelte onteigend wordt, mag de eigenaar eisen dat de onteigenaar het gehele gebouw overneemt. Een erf zal eveneens geheel door de onteigenaar moeten worden overgenomen als de onteigende dat eist. Dit kan de onteigende doen als hij slechts een kwart van zijn erf zou overhouden of het erf kleiner dan tien are zou winkel huren tilburg worden (art. 38 OW).
Er wordt bij de berekening van de schadevergoeding geen rekening gehouden met: waardeveranderingen die kennelijk tot stand zijn gebracht om de vergoeding te verhogen; veranderingen die zijn aangebracht na de nederlegging van het deskundigenrapport, tenzij die veranderingen als normaal en noodzakelijk kunnen worden beschouwd (art. 39 OW).
Alle rechtstreeks en noodzakelijk geleden schade wordt vergoed; men hanteert de marktwaarde zonder de invloed op de waarde in aanmerking te nemen die het werk waarvoor onteigend wordt, uitoefent of die veroorzaakt wordt door overheidswerken in winkel huren breda verband met het werk waarvoor onteigend wordt (art. 40c OW).
Bij de bepaling van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop het vonnis van onteigening wordt uitgesproken (art. 40a OW). Pachters, huurders en onderhuurders van bedrijfsruimten hebben evenals de eigenaar recht op volledige schadeloosstelling. Andere huurders, van wie de huurtijd langer dan een jaar duurt, krijgen een vergoeding ter hoogte van de huursom van winkel huren groningen twee jaar (art. 42 lid 2 OW). Een huurder of een pachter die na de nederlegging huurt of pacht, kan alleen bij de verhuurder of verpachter aanspraak maken op schadevergoeding (art. 42 en 42a lid 4 OW).
8