Het ministerie van Algemene Zaken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Minister-president Voorzitter van de ministerraad is de minister-president. Ook deze geeft leiding aan een ministerie, het ministerie van Algemene Zaken. Deze minister, die apart in art. 45 Gw wordt genoemd, heeft zich ontwikkeld tot ‘eerste’ minister: doorgaans treedt de minister-president op àls woordvoerder van de regering en wordt hij beschouwd als eerstverantwoordelijke voor het regeringsbeleid in het algemeen. In bepaalde omstandigheden heeft hij een beslissende stem in de flexplek huren haarlem ministerraad. In internationaal verband is hij een belangrijke rol gaan spelen: bij Europese bijeenkomsten van regeringsleiders voert hij voor Nederland het woord.
Minister van staat ‘Minister van Staat’ is een eretitel die door de Kroon verleend kan worden. Voor zo’n eretitel komen alleen voormalige ministers in aanmerking die grote verdiensten hebben gehad voor de overheid. Een Minister van Staat wordt voor het leven benoemd. Hij fungeert niet als minister en maakt geen deel uit van de ministerraad.
2.2.3 staatssecretarissen Sinds de Grondwetswijziging van 1948 is het mogelijk dat aan een ministerie één of meer staatssecretarissen worden verbonden. Een staatssecretaris wordt net als een minister benoemd bij Koninklijk Besluit (art. 46 Gw). Staatssecretarissen kunnen werkzaam zijn op het gehele terrein van het ministerie, maar ook belast worden met een speciaal flexplek huren tilburg onderdeel van de taak die op het ministerie wordt verricht. Afspraken daarover worden door de betrokken minister met zijn staatssecretaris(sen) gemaakt.
Staatssecretarissen kunnen tot op zekere hoogte optreden alsof zij minister zijn: zij verschaffen inlichtingen aan het parlement, ondertekenen wetten en besluiten enzovoort. Een staatssecretaris is geen lid van de ministerraad. Hij is voor zijn daden wel politiek verantwoordelijk: als hij niet meer het vertrouwen van het parlement bezit, moet hij aftreden. De minister blijft echter eveneens verantwoordelijk. De Grondwet formuleert het in art. 46 als volgt:
34 2 Staatsrecht algemeen
‘Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.’
2.2.4 Raad van State De Raad van State is het belangrijkste flexplek huren breda adviesorgaan van de regering. Voorzitter van de Raad is de Koning (art. 74 Gw), doch deze treedt hoogst zelden als zodanig op. De vermoedelijke troonopvolger, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is van rechtswege lid van de Raad van State (art. 74 Gw). Naast de in feite als voorzitter optredende vicepresident bestaat de Raad van State verder uit ten hoogste 28 leden, die door de Kroon worden benoemd. De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad van State zijn vastgelegd in een organieke wet: de Wet op de Raad van State. De taken van de Raad zijn: het uitbrengen van adviezen aan de Kroon over alle voorstellen van wetten en ontwerpen van AMvB’s, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van flexplek huren groningen verdragen (art. 73 Gw); het als administratieve rechter in hoogste instantie beslissen op beroepen die krachtens de Awb worden ingesteld.
De eerste taak wordt vervuld door de Afdeling wetgeving van de Raad van State en de tweede taak door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Privaatrecht

Privaatrecht regelt de verhouding tussen de burgers. Een ‘burger’ kan ook een particuliere organisatie zijn, bijvoorbeeld een bv of een stichting. Ook de overheid neemt soms dezelfde positie in als een burger. Wanneer iemand een stuk grond koopt van flexplek huren haarlem de gemeente om er een gebouw op te bouwen, dan is op de koopovereenkomst het burgerlijk recht van toepassing en dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die op een verkoper rusten.
• Voorbeeld In art. 7:9 BW is geregeld dat de verkoper van een zaak verplicht is de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren. In art. 3:32 BW is geregeld dat iedere natuurlijke persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
Publiek- en privaatrecht flexplek huren tilburg zijn niet altijd scherp te scheiden. Overeenkomsten tussen een huurder en een verhuurder of tussen een werknemer en een werkgever zijn kwesties van burgers onder elkaar, maar de overheid mengt zich nadrukkelijk in die verhouding. Bij een huurovereenkomst gelden veel wettelijke bepalingen dwingend, bijvoorbeeld over opzegging van de huur en de opzegtermijn, ook als partijen daarover niets hebben afgesproken. Deze wettelijke bepalingen gelden zelfs indien partijen uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken dan in de wet staat. Bij een arbeidsovereenkomst zijn regels over loonbetaling, vakantie en ontslag precies voorgeschreven, ongeacht of partijen daarover iets hebben afgesproken. De publiekrechtelijke invloed is te verklaren uit het feit dat huurders flexplek huren breda en werknemers een minder sterke positie hebben dan verhuurders en werkgevers, en dus bescherming van de overheid nodig hebben. 1.2.3 Dwingend en aanvullend recht Dwingend recht legt verplichtingen op: partijen mogen er niet van afwijken. Publiekrecht is vrijwel altijd dwingend recht.
• Voorbeeld Een gemeente mag een bouwer geen bouwvergunning verlenen als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De Woningwet flexplek huren groningen staat dat niet toe, zelfs niet als gemeente en bouwer dat bouwplan allebei toejuichen.
Aanvullend recht (of ‘regelend recht’) geldt voor zover partijen niet iets anders afspreken. Aanvullend recht komt voornamelijk voor in het privaatrecht.
• Voorbeeld Als er geen testament is gemaakt, regelt de wet de verdeling van de nalatenschap. Is er wel een testament gemaakt, dan gelden de bepalingen van het testament.

Riskante keuzen

We zullen een benadering van riskante keuzen schetsen die veel hypotheses ontleent aan een psychofysische analyse van reacties op geld en waarschijnlijkheid. De psychofysische benadering van besluitvorming kan worden teruggevoerd op een opmerkelijk opstel van Daniel Bernoulli uit 1738 (Bernoulli, 1954). Daarin probeerde hij te verklaren waarom mensen flexplek huren haarlem doorgaans een afkeer van risico hebben en waarom een afkeer van risico met toenemende rijkdom afneemt. Ter illustratie van afkeer van risico en van de analyse van Bernoulli kunt u zich een keuze voorstellen tussen een vooruitzicht dat u een kans van 85 procent biedt om 1000 dollar te winnen (met een kans van 15 procent om niets te winnen), en als alternatief dat u met zekerheid 800 dollar zult ontvangen. Een grote meerderheid van de mensen verkiest de zekerheid boven de gok, hoewel de gok (wiskundig gesproken) een hogere flexplek huren tilburg verwachting inhoudt. De verwachting van een geldelijke gok is een gewogen gemiddelde, waarbij elke mogelijke uitkomst wordt gewogen door de waarschijnlijkheid van zijn voorkomen. De verwachting van de gok in dit voorbeeld is 0,85 x 1000 dollar + 0,15 x o dollar = 850 dollar, en dit overtreft de verwachting van 800 dollar in verband met de zekerheid. De voorkeur voor de zekere winst is een voorbeeld van afkeer van risico. Over het algemeen staat een voorkeur voor een zekere uitkomst boven een gok met een hogere of gelijke verwachting bekend als afkeer van risico, en de afwijzing van een zekerheid ten gunste van gok met een lagere of gelijke verwachting als zoeken naar risico. Bernoulli lanceerde het idee dat mensen vooruitzichten niet beoordelen op grond van hun verwachting van de geldelijke uitkomsten, maar van hun verwachting van de subjectieve flexplek huren breda waarde van deze uitkomsten. De subjectieve waarde van een gok is opnieuw een gewogen gemiddelde, maar nu is het de subjectieve waarde van elke uitkomst die door zijn waarschijnlijkheid wordt gewogen. Om afkeer van risico binnen dit kader te verklaren stelde Bernoulli voor dat subjectieve waarde, of utiliteit, een concave functie van geld is. In een dergelijke functie is het verschil russen de utiliteiten van 200 en 300 dollar groter dan dit verschil tussen 1200 en 1100 dollar. Het concave karakter van de functie brengt met zich mee dat de subjectieve waarde die gehecht wordt aan een winst van 800 dollar meer is dan 80 procent van de waarde flexplek huren groningen van een winst van 1000 dollar. Dientengevolge houdt dit concave karakter van de utiliteitsfunctie op grond van afkeer van risico een voorkeur in voor een zekere winst van 800 dollar boven een kans van 80 procent om 1000 dollar te winnen, hoewel de twee vooruitzichten dezelfde geldelijke verwachting inhouden.

Ongevoeligheid voor de a-priorikansen

Ongevoeligheid voor de a-priorikansen. Een factor die geen invloed heeft op representativiteit, maar die wel veel invloed zou moeten hebben op de kansinschatting, is de a-priorikans of de base rate van de uitkomst. In het geval van Steve zou het feit dat er flexplek huren haarlem veel meer boeren dan bibliothecarissen zijn tot een redelijke kansinschatting moeten leiden, namelijk dat Steve waarschijnlijk eerder boer is dan bibliothecaris. Rekening houden met de base rate heeft echter geen invloed op de overeenkomstigheid tussen Steve en het stereotiepe beeld van boeren en bibliothecarissen. Als mensen dus kans schatten aan de hand van representativiteit, wordt de a-priorikans genegeerd. Deze hypothese flexplek huren tilburg werd getoetst in een experiment waarin a-priorikansen werden gemanipuleerd. 2 Aan proefpersonen werden korte karakterbeschrijvingen van verschillende mensen getoond, volgens de onderzoekers willekeurig geselecteerd uit een groep van honderd professionals: technici en advocaten. De proefpersonen moesten bij elke beschrijving de kans schatten dat die persoon tot de groep van technici of advocaten behoorde. In één variant van het onderzoek werd aan de proefpersonen verteld dat de groep uit zeventig technici en dertig advocaten bestond; in een andere variant zou de groep uit dertig technici en zeventig advocaten hebben flexplek huren breda bestaan. De kansverhouding dat een bepaalde beschrijving op een technicus van toepassing is, zou in de eerste variant (met het grotere aantal technici) groter moeten zijn dan in de tweede variant (met het grotere aantal advocaten). Door de regel van Bayes toe te passen kan worden aangetoond dat deze kansverhouding voor flexplek huren groningen elke beschrijving (0,7 / 0,3)3 of 5,44 moet zijn. Maar in weerwil van de regel van Bayes maakten de proefpersonen in de twee onderzoeksvarianten in wezen dezelfde kansinschatting. Klaarblijkelijk schatten de proefpersonen de kans dat een bepaalde beschrijving op een technicus wees in door te kijken naar de overeenkomsten met de twee stereotypen, zonder acht te slaan op a-priorikansen of categorieën.

De kokerillusie

De kokerillusie Uit de snelheid waarmee mensen vragen over hun leven beantwoorden en uit het effect van de stemming van het moment op hun antwoorden kunnen we afleiden dat ze niet zorgvuldig te werk gaan wanneer ze hun leven beoordelen. Ze moeten dus wel heuristieken gebruiken, die voorbeelden zijn van substitutie en WYSIATI. Hoewel hun zicht flexplek huren haarlem op hun leven beïnvloed was door een vraag over dating of door een muntje op de kopieermachine, vergaten de deelnemers aan deze onderzoeken niet dat het leven meer inhoudt dan daten of een meevaller. Het idee van geluk verandert niet plotseling doordat je een dubbeltje vindt, maar Systeem r vervangt gemakkelijk het geheel door een klein stukje. Bij een omvattende beoordeling neemt elk aspect van het leven waarop de aandacht gericht wordt het hele flexplek huren tilburg toneel in beslag. Dit is de essentie van de kokerillusie, die in een enkele zin omschreven kan worden: Niets in het leven is zo belangrijk als je denkt dat het is wanneer je erover denkt.
De oorsprong van dit idee was een discussie in mijn gezin over een verhuizing van Californië naar Princeton, waarbij mijn vrouw beweerde dat mensen gelukkiger zijn in Californië dan aan de oostkust. Ik bracht zelf naar voren dat het klimaat aantoonbaar geen belangrijke factor achter welzijn is: de Scandinavische landen zijn waarschijnlijk de gelukkigste landen ter wereld. Ik merkte op dat duurzame levensomstandigheden weinig effect hebben op welzijn en probeerde tevergeefs mijn vrouw ervan te overtuigen dat haar intuïties over het geluk van de inwoners van Californië berustten op de fout van affectief voorspellen. Korte tijd later, met deze discussie nog steeds in gedachten, nam ik deel flexplek huren breda aan een workshop over de sociale wetenschap van wereldwijde klimaatverandering. Een collega hield een betoog op basis van zijn ideeën over het welzijn van de bevolking van de planeet aarde in de volgende eeuw. Ik betoogde dat het onzinnig was om te voorspellen hoe het zou zijn om op een warmere planeet te leven als we niet eens wisten hoe het is om in Californië te leven. Kort na deze uitwisseling kregen mijn collega David Schkade en ik flexplek huren groningen fondsen voor een onderzoek naar twee vragen: ‘Zijn mensen die in Californië wonen gelukkiger dan anderen?’ en ‘Wat denken mensen in het algemeen over het geluk van de inwoners van Califor”. ;i>8 me.

Het minder-is-meer-effect

De voorkeuren die we in dit experiment vaststelden, zijn opnieuw een voorbeeld van het minder-is-meer-effect dat we bij vorige gelegenheden zijn tegengekomen. Een van de eerdere voorbeelden was ontleend aan het onderzoek van Christopher Hsee, waarin het toevoegen van schalen aan een verzameling van 24 schalen de totale waarde verminderde omdat kantoor huren haarlem enkele van de toegevoegde schalen gebroken waren. Een ander voorbeeld
was Linda, de activiste die eerder als feministische bankbediende dan als bankbediende werd beschouwd. De overeenkomst is niet toevallig. Dezelfde operationele kenmerken van Systeem r zijn verantwoordelijk voor alle drie de situaties: Systeem r stelt verzamelingen voor aan de hand van gemiddelden, normen en prototypes, en niet aan de hand van het opgetelde geheel. Elke koude-handproef bestaat uit een verzameling momenten die het terugblikkende zelf opslaat als een prototypisch moment. Dit leidt tot een conflict. Voor een objectieve waarnemer die de proef aan de hand van de rapportage door het ervarende zelf beoordeelt, gaat het om het ‘gebied onder de curve’ waarin de pijnervaringen kantoor huren tilburg gedurende een bepaald tijdsverloop tot een geheel worden verenigd; het heeft het karakter van een optelsom. Daarentegen is de herinnering die het terugblikkende zelf bewaart een representatief moment dat sterk onder invloed staat van de piek en de afloop. Natuurlijk zou de evolutie het geheugen van dieren zo ontworpen kunnen hebben dat het opgetelde gehelen kan opslaan, zoals het in bepaalde gevallen ook zeker doet. Het is belangrijk voor een eekhoorn om ‘kennis’ te hebben van de totale hoeveelheid voedsel die hij kantoor huren breda heeft opgeslagen, en een voorstelling van de gemiddelde grootte van de noten zou daarvoor geen goed vervangingsmiddel zijn. Maar misschien is de optelsom van pijn of plezier over een bepaald tijdsverloop in biologisch opzicht minder van belang. We weten bijvoorbeeld dat ratten zowel voor plezier als voor pijn de tijdsduur verwaarlozen. In één experiment werden de ratten herhaaldelijk blootgesteld aan een situatie waarin het aanflitsen van een lichtje ze waarschuwt dat er spoedig een elektrische schok zal worden toegediend. De ratten leerden snel dat ze het licht moesten vrezen en de intensiteit van hun angst kon met behulp van verschillende fysiologische reacties kantoor huren groningen gemeten worden. De belangrijkste ontdekking was dat de duur van de schok weinig of geen effect had op de angst; het enige wat ertoe deed was de pijnlijke intensiteit van de prikkel.6

Een afzonderlijke beoordeling

De helft van de deelnemers beoordeelde als eerste geval r (met een afzonderlijke beoordeling) voordat ze de twee gevallen voor een gecombineerde beoordeling vergeleken. Bij de andere helft van de deelnemers was de volgorde omgekeerd. Bij een afzonderlijke kantoor huren haarlem beoordeling kenden de juryleden een hogere schadevergoeding toe aan de benadeelde bank dan aan het kind met de brandwonden, waarschijnlijk omdat de omvang van het financiële verlies een sterk referentiepunt opleverde. Toen de gevallen echter in combinatie beoordeeld werden, overwoog het medeleven met het individuele slachtoffer boven het referentie-effect en verhoogden de juryleden de schadevergoeding aan het kind, zodat deze de vergoeding aan de bank overtrof. Uit de vergelijking van een aantal van deze gepaarde gevallen bleek dat de schadevergoeding aan slachtoffers van persoonlijk letsel bij een kantoor huren tilburg gecombineerde beoordeling gemiddeld twee keer zo hoog uitviel als bij een afzonderlijke beoordeling. De juryleden die het geval van het kind met brandwonden op zichzelf beoordeelden, deden een voorstel dat overeenstemde met de intensiteit van hun gevoelens. Zij konden er geen rekening mee houden dat de schadevergoeding aan het kind ontoereikend zou blijken in vergelijking met een grote vergoeding aan een financiële instelling. Bij de gecombineerde beoordeling bleef de vergoeding aan de bank verbonden met het verlies dat de bank had geleden, maar werd de vergoeding aan het kind opgehoogd als
33. Het kan verkeren 3 87
gevolg van de verontwaardiging die wordt opgeroepen door een nalatigheid die letsel voor een kind oplevert. Zoals we al gezien hebben, wordt rationaliteit over het algemeen gediend door bredere en meer omvattende kaders, en een gecombineerde beoordeling is duidelijk breder dan een afzonderlijke. Natuurlijk dient u op uw hoede te zijn voor een gecombineerde beoordeling wanneer iemand die uitmaakt wat u voor ogen krijgt, een belang heeft bij wat u kiest. Verkopers komen er snel achter kantoor huren breda dat de manipulatie van de context waarbinnen klanten een artikel gepresenteerd krijgen, hun voorkeuren sterk kan beïnvloeden. Met uitzondering van zulke gevallen van bewuste manipulatie veronderstelt de theorie dat een gecombineerde beoordeling, die noodzakelijk een beroep doet op Systeem 2, stabieler zal zijn dan een afzonderlijke beoordeling, die vaak een afspiegeling is van de intensiteit van emotionele reacties van Systeem r. We zouden verwachten dat elke instelling die belang stelt in een bezonnen oordeel, zijn best zou doen om de beoordelaars te voorzien van een brede context voor de beoordeling van individuele gevallen. Het verraste mij toen ik van Cass Sunstein te horen kreeg dat het juryleden die een schadevergoeding moeten kantoor huren groningen beoordelen, expliciet verboden is om andere gevallen in hun overweging te betrekken. In strijd met psychologisch gezond verstand begunstigt het juridische systeem de afzonderlijke beoordeling.

De stand bijhouden


Behalve bij de allerarmsten, voor wie inkomen gelijkstaat met overleven, zijn de voornaamste motieven voor geldelijk gewin niet noodzakelijk economisch. Voor de miljardair die op zoek is naar een extra miljard en voor de deelnemer aan een economisch experiment die op zoek is naar een extra dollar, staat geld model voor punten op een schaal van zelfrespect kantoor huren haarlem en succes. Deze beloningen en bestraffingen, beloftes en dreigingen, zitten allemaal in ons hoofd. We houden ze zorgvuldig bij. Ze bepalen onze voorkeuren en motiveren onze handelingen, net als de prikkels uit onze sociale omgeving. Daarom weigeren we verliezen te accepteren als we daarmee een mislukking zouden toegeven en trekken we een denkbeeldige maar scherpe scheidslijn tussen iets aangaan en iets uit de weg gaan, iets doen of iets nalaten, omdat ons gevoel van verantwoordelijkheid sterker is voor het ene dan voor het andere. De kantoor huren tilburg uiteindelijke valuta die beloont of straft, is vaak emotioneel, een vorm van mentale onderhandeling met jezelf die onvermijdelijk leidt tot belangenconflicten wanneer mensen handelend optreden als vertegenwoordiger van een organisatie.
Mentale rekeningen Richard Thaler is al vele jaren gefascineerd door analogieën tussen de wereld van de financiële boekhouding en de mentale rekeningen die we gebruiken om ons leven te organiseren en te besturen, met resultaten die soms dwaas zijn en kantoor huren breda soms heel nuttig. Er zijn verschillende soorten mentale rekeningen. We bewaren ons geld op verschillende rekeningen die soms fysiek bestaan en soms alleen in ons denken. We maken onderscheid tussen huishoudgeld, algemene besparingen en geoormerkte besparingen voor de opleiding van onze kinderen en medische noodgevallen. Er is een duidelijke hiërarchie in onze bereidheid om geld aan deze rekeningen te onttrekken voor lopende kosten. We gebruiken rekeningen voor het doel van zelfcontrole, zoals wanneer we een kantoor huren groningen huishoudbegroting maken, onze dagelijkse consumptie van espresso’s beperken of meer tijd uittrekken voor lichaamsbeweging.

De dreiging

Systeem 2 mag dan ‘weten’ dat de dreiging niet waarschijnlijk is, maar deze kennis doet niets af aan het ongemak dat je bij jezelf hebt opgeroepen en aan het verlangen om dit ongemak te vermijden. r Systeem r kan niet worden uitgeschakeld. De emotie kantoor huren haarlem staat niet alleen buiten verhouding met de waarschijnlijkheid, maar is ook ongevoelig voor de precieze mate van waarschijnlijkheid. Veronderstel dat twee steden gewaarschuwd zijn over de aanwezigheid van zelfmoordterroristen. De inwoners van de ene stad krijgen te horen dat twee van deze terroristen een aanslag voorbereiden. De kantoor huren tilburg inwoners van de andere stad horen over één enkele terrorist. De inwoners van de tweede stad lopen de helft minder risico, maar voelen ze zich ook veel veiliger?
Veel winkels in New York City verkopen loten en doen daar goede zaken mee. De psychologie van loterijen met hoge prijzen komt overeen met de psychologie van terrorisme. De opwindende mogelijkheid van het winnen van een grote prijs deelt zich mee aan de hele omgeving en wordt bekrachtigd door gesprekken op het werk en thuis. Het kopen van een lot wordt onmiddellijk beloond door aangename fantasieën, net zoals het vermijden van een bus direct beloond werd door het verdwijnen van angst. In beide gevallen is de feitelijke waarschijnlijkheid niet van belang; het enige dat telt, is de kantoor huren breda mogelijkheid. De oorspronkelijke formulering van de prospecttheorie bevatte het argument dat ‘zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen ofwel genegeerd worden, ofwel overgewaardeerd’, maar gaf niet aan onder welke specifieke omstandigheden het een of het ander zich zou voordoen, en gaf ook geen psychologische interpretatie van deze reacties. Mijn huidige visie op beslissingsgewichten is sterk beïnvloed door recent onderzoek naar de rol van emoties en levendige voorstellingen bij besluitvorming. 2 Het overwaarderen kantoor huren groningen van onwaarschijnlijke uitkomsten is geworteld in kenmerken van Systeem r die nu bij de lezer bekend zijn. Emotie en levendigheid zijn van invloed op cognitief gemak en beschikbaarheid en op de beoordeling van waarschijnlijkheid, en verklaren daarmee onze buitensporige reactie op de enkele zeldzame gebeurtenissen die we niet negeren.

Onze biologie

Sommige onderscheidingen tussen goed en slecht zijn in onze biologie vastgelegd. Als een kind ter wereld komt, is het toegerust om op pijn te reageren als slecht en (tot op zekere hoogte) op zoet als goed. In veel situaties is de grens tussen goed en slecht echter een referentiepunt dat met de tijd verandert en afhankelijk is van directe omstandigheden. Stelt u zich voor dat u op een koude nacht in de vrije natuur rondzwerft, onvoldoende beschermd tegen de stortregen, met kantoor huren haarlem doorweekte kleren. Tot overmaat van ramp staat er een snijdende koude wind. Terwijl u daar ronddoolt, vindt u een grote rots die enige beschutting geeft tegen de woede van de elementen. De bioloog Michel Cabanac zou de ervaring van dat moment intens genotvol noemen omdat deze ervaring, zoals genot normaliter doet, de richting aangeeft van een biologisch significante verbetering van de omstandigheden.8 Het weldadige soelaas zal natuurlijk niet lang standhouden; al snel zult u achter de rots weer beginnen te klappertanden en zal de hernieuwde kantoor huren tilburg ellende u op pad sturen naar een geschikter onderkomen. Doelen zijn referentiepunten Afkeer van verlies heeft betrekking op de relatieve sterkte van twee motieven: we zijn sterker gemotiveerd om verlies te vermijden dan om winst te verwerven. Een referentiepunt is soms de status-quo maar het kan ook een doel in de toekomst zijn: het doel niet bereiken is een verlies, het doel overtreffen een winst. Zoals we op grond van de overheersing van negativiteit mogen verwachten, zijn de twee motieven niet even sterk.9 De weerzin kantoor huren breda tegen het niet bereiken van het doel is veel sterker dan het verlangen om het doel te overtreffen. Mensen stellen vaak kortetermijndoelen die ze proberen te bereiken maar niet noodzakelijk trachten te overtreffen. Ze zijn geneigd hun inspanningen te verminderen wanneer ze een onmiddellijk doel bereikt hebben, met resultaten die soms tegen de economische logica in gaan. Taxichauffeurs in New York kunnen zich bijvoorbeeld richten op een maand- of jaarinkomen, maar het doel dat hun inspanningen bestuurt, is doorgaans hun dagelijkse verdienste. Natuurlijk is het dagelijkse doel veel gemakkelijker te bereiken (en te overtreffen) op sommige kantoor huren groningen dagen dan op andere. Op regenachtige dagen is een taxi in New York nooit lang onbezet en bereikt de chauffeur binnen korte tijd zijn doel; dit in tegenstelling tot dagen met mooi weer waarop taxi’s vaak rondjes moeten rijden op zoek naar een vrachtje.