De systematiek van het Bouwbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de systematiek van het Bouwbesluit.
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen gemeenten geldelijke steun verlenen voor het treffen van voorzieningen aan woningen. Het gaat hier om bouwkundige of woontechnische ingrepen die de ergonomische beperkingen van een bewoner met een fysieke kantoor huren oss functiebeperking wegnemen of verminderen, bijvoorbeeld voorzieningen waardoor een woning geschikt wordt voor rolstoelgebruik, het maken van een traplift of voorzieningen in douche of toilet voor ouderen. Indien voor deze voorzieningen geldelijke steun is verleend, moet degene die daartoe bevoegd is (meestal de eigenaar) de voorzieningen ook treffen (art. 16 Wonw). Dit gebod bestaat dus naast het verbod om een gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de desbetreffende voorschriften in het Bouwbesluit Z003.
Volgens art. 8 Wonw stelt de kantoor huren helmond gemeenteraad een bouwverordening vast, die uitsluitend voorschriften bevat omtrent: a het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot: 1° de beschikbaarheid van drinkwater en energie; Z0 de reinheid; 3° het bestrijden van schadelijk of hinderlijk gedierte; 4 ° de brandveiligheid en 5° voor zover het woningen, woonketen of woonwagens betreft, het aantal personen dat in een dergelijk gebouw mag wonen; b het gebruik van open erven en terreinen en de staat, waarin deze zich moeten bevinden; c het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem; d het slopen, waaronder begrepen voorschriften omtrent selectief slopen; e de wijze van inrichting en indiening van een aanvraag om woonvergunning als bedoeld in art. 60; f de overdraagbaarheid van een bouwvergunning als bedoeld in art. 40 lid 1, en van een woonvergunning als kantoor huren gouda bedoeld in art. 60; g het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot: 1° de veiligheid op de bouw- of sloopplaats; Z0 de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen mag worden en wordt begonnen; 3° de tijdstippen waarop met het bouwen of het slopen moet zijn begonnen en het bouwen of het slopen moet zijn beëindigd, alsmede de wijze van gereedmelding van het bouwen of het slopen; 4° de termijn gedurende welke het bouwen of het slopen ten hoogste mag stilliggen; 5° bescheiden die op de bouw- of sloopplaats aanwezig moeten zijn; 6° opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen, die met betrekking tot het bouwen of het slopen noodzakelijk zijn en 7° het tijdstip en de wijze van kantoor huren alphen aan de rijn overleggen van kwaliteitsverklaringen en van nadere gegevens met betrekking tot de installaties voor drinkwater en energie; h de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie of de rol en de functie van de stadsbouwmeester en omtrent verslagen van burgemeester en wethouders ten aanzien van welstand.

Gemeentelijke of provinciale verordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De regels in de gemeentelijke of provinciale verordening (of de regeling van de minister van VROM) ten aanzien van de adviseur hebben in ieder geval betrekking op: a de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; b de gevallen waarin een commissie als kantoor huren oss adviseur wordt ingeschakeld; c het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld; d de wijze waarop de aanvrager en eventuele andere betrokken bestuursorganen of andere belanghebbenden die genoemd zijn in art. 6.4a lid 2 en 3 Wro, vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend, dan wel deze na aanwijzing kunnen wraken; e de wijze waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en genoemde kantoor huren helmond belanghebbenden door de adviseur, onder verslaglegging, worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden betrokken, en de dienaangaande geldende termijnen.
De overige regels staan in het Bro. Ze betreffen zowel de aanvraag als de behandeling en beoordeling van de aanvraag. Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken na ontvangst van het advies op het verzoek en maakt dit besluit binnen deze termijn bekend aan de aanvrager (art. 6.1.3.6 Bro). Het bestuursorgaan kan de termijn onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verlengen. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders dat op een bezwaarschrift is genomen (bijvoorbeeld handhaving van een weigering of een te lage vaststelling) staat beroep open bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Planschadeovereenkomst Veelal ontstaat schade ten gevolge van de opneming van een project in een bestemmingsplan welke opneming het kantoor huren gouda mogelijk maakt dat project te verwezenlijken. Het betreft dan een wijziging van een planologische situatie die nadrukkelijk in het belang is van de ontwikkelaar.
182 4 Wet ruimtelijke ordening
Het kan gaan om het opnemen of wijzigen van bepalingen in een bestemmingsplan, projectbesluit of een te coördineren besluit op grond van art. 3.31 lid 1 Wro of het verlenen van een ontheffing waardoor het project kan worden verwezenlijkt.
Het is voor burgemeester en wethouders mogelijk gemaakt met de verzoeker van het project overeen te komen dat de planschade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt (art. 6.4a lid 1 Wro). De verzoeker die een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om schadevergoeding. Ook degene kantoor huren alphen aan de rijn die een financieel belang heeft bij de vaststelling van een exploitatiebijdrage, als bedoeld in art. 6.17 lid 1 Wro (zie subparagraaf 4.6.3) is belanghebbende bij het besluit op het schadevergoedingsverzoek, althans indien de tegemoetkoming financiële gevolgen kan hebben voor de exploitatiebijdrage of de herberekening daarvan (art. 6.4a lid 3 Wro). Aldus kan hij in rechte bezwaar maken tegen een onredelijke vergoeding die voor zijn rekening komt.

Rijksinpassingsplan en projectbesluit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rijksinpassingsplan en projectbesluit Indien sprake is van nationale belangen kan de minister van VROM, nadat hij de gemeenteraad en Provinciale Staten heeft gehoord, voor een gebied een inpassingsplan vaststellen met uitsluiting van de bevoegdheid van de kantoor huren oss gemeenteraad en van Provinciale Staten om voor die gronden een bestemmingsplan onderscheidenlijk een inpassingsplan vast te stellen (art. 3.28 Wro). Wat een nationaal belang is, wordt niet gedefinieerd. Gedacht kan worden aan provincieoverstijgende belangen zoals infrastructuur, bescherming tegen hoog water, nationale kantoor huren helmond natuurbescherming, energie en watervoorziening of militaire oefenterreinen.
Voor het rijksinpassingsplan geldt hetzelfde als is beschreven voor het provinciale inpassingsplan: inhoud, procedure, het deel uitmaken van het bestemmingsplan waarop het betrekking heeft, de uitvoeringsbevoegdheden en de tijdelijke uitsluiting van de bevoegdheid voor de gemeenteraad een bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen. In de procedure tot vaststelling van het inpassingplan die gelijk is aan de procedure voor het bestemmingsplan, vervult de minister van VROM zowel de rol van burgemeester en wethouders als van de gemeenteraad. Hij bepaalt ook in kantoor huren gouda het vaststellingsbesluit tot welk tijdstip Provinciale Staten niet bevoegd zijn een provinciaal inpassingsplan voor het gebied vast te stellen. Provinciale Staten houden de bevoegdheid tot het maken van een provinciale verordening omtrent de inhoud van bestemmingsplannen voor zover de verordening niet met het vastgestelde rijksinpassingsplan in strijd is. De bepalingen van een dergelijke al geldende provinciale verordening blijven buiten kantoor huren alphen aan de rijn toepassing voor zover zij met een vastgesteld rijksinpassingsplan in strijd zijn.
Rijksprojectbesluit De minister van VROM of een andere minister in overeenstemming met de minister van VROM kan een rijksprojectbesluit nemen voorafgaand aan een rijksinpassingsplan (art. 3.29 Wro).

Bestemmings- en inpassingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het opnemen van deze bepaling in het bestemmingsplan is niet verplicht. De mogelijkheid om deze hardheidclausule op te nemen, kan gemeenten helpen gewenste bestemmingsplanwijzigingen door te voeren – bijvoorbeeld ‘wegbestemmen’ – waartoe anders kantoor huren oss vanwege de bijzondere situatie van natuurlijke personen niet toe zou zijn overgegaan. Met name moet hierbij gedacht worden aan gevallen waarin de gebruiker op hoge leeftijd is. Persoonsgebonden overgangsrecht kan in deze gevallen een oplossing bieden. Het is de bedoeling dat van deze mogelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik zal worden gemaakt, daarom is de term ‘hardheidsclausule’ gebruikt. De motiveringseisen kantoor huren helmond voor het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht zijn dan ook zwaar.
Anti-dubbeltelbepaling In een bestemmingsplan moet volgens art. 3.2.4 Bro de volgende anti-dubbeltelbepaling worden opgenomen:
‘Anti-dubbeltelbepaling Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.’
Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functieof gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede male zou kunnen worden gebruikgemaakt.
• Voorbeeld De ‘rustende-boer-regeling': Veel kantoor huren gouda bestemmingsplannen voor agrarische gebieden hebben de voorziening dat op een agrarisch bouwperceel, waarop de bouw van burgerwoningen op zichzelf genomen niet is toegestaan, een woonhuis mag worden bijgebouwd voor de voormalige bedrijfsleider. Het is voorgekomen dat, nadat de rustende boer het woonhuis had verlaten, en deze woning door een andere ‘burger’ in gebruik was genomen, er opnieuw behoefte ontstond aan een vergelijkbare voorziening voor de volgende vertrekkende bedrijfsleider. Een vergelijkbaar kantoor huren alphen aan de rijn geval is de gebouwde tweede bedrijfswoning die vervolgens niet meer als bedrijfswoning wordt gebruikt. De anti-dubbeltelbepaling maakt de bouw van een nieuwe ‘rustende boer’-woning of tweede (derde) bedrijfswoning onmogelijk.

Ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een belangrijk deel van ruimtelijke ordening gebeurt door het geven van bestemmingen aan gronden en het regelen van het gebruik van gronden en opstallen. In de Woningwet 1901 waren al enkele bepalingen opgenomen die betrekking hadden op de ordening kantoor huren oss van de bebouwing. Ruimtelijke ordening was toen nog een uitvloeisel van de zorg voor de volkshuisvesting: het was geen zelfstandige tak van overheidszorg. De bepalingen betroffen het gemeentelijke uitbreidingsplan (stratenplan), waarin de gronden buiten de bebouwde kom werden aangewezen die in de naaste toekomst voor de aanleg van straten, wegen en pleinen bestemd waren. Handhaving van de bepalingen van het plan was mogelijk door een bouwverbod op de gronden waar de straten en dergelijke moesten komen en door onteigening. Handhaving van de bepalingen van het uitbreidingsplan door bestuursdwang was nog niet mogelijk. Ook leverde kantoor huren helmond overtreding van de bepalingen van het plan geen strafbaar feit op.
Al snel bleek de noodzaak om het uitbreidingsplan een ruimere inhoud te geven: ook de bestemming van de gronden tussen de straten moest worden aangegeven. In 1921 opende de toenmalige Woningwet die mogelijkheid, zij het dat de bestemming nog niet in detail maar slechts in hoofdzaak geregeld mocht worden.
131
Handhaving van het plan werd eenvoudiger door de invoering van de verplichte weigering van bouwvergunningen in geval van strijd met het uitbreidingsplan. In 1931 werd het mogelijk om niet alleen uitbreidingsplannen in hoofdzaak, maar ook plannen in onderdelen vast te kantoor huren gouda stellen, voor gronden die in de naaste toekomst bebouwd zouden gaan worden. Aan een plan in onderdelen konden bebouwingsvoorschriften worden verbonden. Omdat uitbreidingsplannen slechts voor het gebied buiten de bebouwde kom mochten worden vastgesteld, werd een aparte regeling opgenomen voor gronden binnen de bebouwde kom: de gemeenteraad kon voorschriften vaststellen met betrekking tot de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden (nog niet ten aanzien van het gebruik van bebouwing). Naast deze voorschriften (komvoorschriften) konden ook rooilijnen (lijnen tot waar de gevels gebouwd mochten worden) worden kantoor huren alphen aan de rijn vastgesteld om een zekere mate van ordening in de al bebouwde gebieden mogelijk te maken. Ook stond in 1931 voor het eerst een streekplanregeling in de Woningwet. Gemeenten konden het bedoelde streekplan vaststellen met een gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten, ter behartiging van hun gezamenlijke belangen; slechts in bijzondere omstandigheden kon een dergelijke regeling door Gedeputeerde Staten dwingend worden opgelegd.

De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de functie van hogerberoepsrechter, ‘appèlrechter’, behalve wanneer het gaat om geschillen die moeten worden voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep. Een andere uitzondering is te vinden in de Wet Milieubeheer. Art. 20.1 bepaalt dat tegen een besluit op grond van deze wet een belanghebbende beroep kantoor huren oss kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is hier dus geen sprake van hoger beroep, maar van rechtstreeks beroep.
Centrale Raad van Beroep Tegen uitspraken van de administratieve kamers van de rechtbanken kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Voor zover het uitspraken van de rechtbanken betreft inzake socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken, dient hoger beroep te worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Dit is geregeld in art. 18 Beroepswet.
•Voorbeeld Stel, de WW-uitkering kantoor huren helmond van Peeters wordt door de uitkeringsinstantie beëindigd. Tegen deze beslissing dient hij bij de uitvoeringsinstantie een bezwaarschrift in te dienen. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan Peeters tegen deze beslissing in beroep gaan bij de administratieve kamer van de rechtbank. Vindt de rechtbank dat de uitvoeringsinstantie gelijk heeft, dan kan hij in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. College van Beroep voor het Bedrijfsleven De Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie voorziet in een eigen systeem van administratieve rechtspraak. Art. 18 van deze wet bepaalt dat een belanghebbende beroep kan instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tegen een besluit of andere handeling van een kantoor huren gouda lichaam in de zin van art. 1 van die wet (onder andere de Sociaal-Economische Raad en lichamen ingesteld voor de gemeenschappelijke behartiging van belangen, met name de product- en bedrijfschappen). Tegen een uitspraak van het CBB is geen hoger beroep mogelijk.
3.3.6 Wijze van toetsen In deze subparagraaf komt de volgende stap in de procedure aan bod: de toetsing. De administratieve rechter of een beroepsorgaan oordeelt op een bepaalde manier over een besluit en hij gebruikt bepaalde argumenten bij de beoordeling. Interessant is of er wat dit betreft verschillen bestaan tussen administratief beroep en administratieve rechtspraak. Er kantoor huren alphen aan de rijn bestaat een essentieel verschil in de wijze van toetsing tussen de administratieve rechtspraak en administratief beroep. De administratieve rechter toetst een besluit op rechtmatigheid. Een administratief beroepscollege toetst, evenals een bestuursorgaan bij beslissing op bezwaar, op rechtmatigheid en op doelmatigheid.
Rechtmatigheid

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan mag een adviseur niet een onredelijk korte termijn gunnen voor zijn advies. De adviseur moet de benodigde gegevens verkrijgen van het bestuursorgaan. In of bij het besluit wordt vermeld wie het advies heeft gegeven. Een bestuursorgaan flexplek huren haarlem mag zich niet ‘verschuilen’ achter een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en waarvoor de adviseur feiten of gedragingen moest onderzoeken: het bestuursorgaan moet nagaan hoe het advies tot stand is gekomen.
94 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een welstandscommissie die een bouwplan afkeurt zonder een tekening open te vouwen en zonder kennis van het bouwplan, adviseert niet op zorgvuldige wijze. Het bestuursorgaan mag dan geen gebruikmaken van het advies.
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure In de Awb staat een uniforme voorbereidingsprocedure beschreven voor besluiten. Deze procedure geldt flexplek huren tilburg ter vervanging van twee eerder in de wet opgenomen procedures: de openbare voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 3, afdeling 3.4) en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.5).
Art. 3:10 bepaalt dat deze procedure slechts van toepassing is indien het wettelijke voorschrift waarop het besluit steunt dit bepaalt, of indien het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen dit heeft bepaald. Gemeentelijke inspraakverordeningen bepalen vaak dat op de totstandkoming van een bepaald besluit afdeling 3.4 Awb van toepassing is. Indien verwacht wordt dat een groot aantal onbekende belanghebbenden bij een besluit is betrokken, zal het bestuursorgaan kiezen voor de voorbereidingsprocedure van de Awb, zodat het bij de uiteindelijke besluitvorming optimaal rekening kan houden flexplek huren breda met de reacties van de belanghebbenden. Met name bij de vaststelling van ruimtelijkeordeningsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen zijn inspraakprocedures verplicht.
De voorbereidingsprocedure in de Awb bevordert de eenheid in procedures. De wetgever en een bestuursorgaan kunnen eenvoudig naar de voorbereidingsprocedure verwijzen. De uniforme procedure: is onderdeel van een pakket van maatregelen dat bedoeld is om de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen; geeft een eenduidige, vaste voorbereidingsprocedure zodat verschillende vergunningen, ontheffingen en andere besluiten die voor een bepaalde activiteit moeten worden vastgesteld, gezamelijk aan de orde kunnen worden gesteld; maakt afwijking van de voorbereidingsprocedures in bijzondere wetten niet meer mogelijk; zorgt dat na het volgen van de voorbereidingspocedure de flexplek huren groningen bezwaarschriftprocedure komt te vervallen, zodat rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter openstaat; heeft geen financiële gevolgen voor het Rijk en de lagere openbare lichamen.

Doelstellingen van de wet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doelstellingen van de wet De Awb kent, blijkens zijn toelichting, drie doelstellingen en een specifiek kenmerk. De Awb: bevordert de eenheid van bestuursrechtelijke flexplek huren haarlem wetgeving; systematiseert en vereenvoudigt; codificeert; is algemeen van aard.
Eenheid van bestuursrechtelijke wetgeving De wetgeving die voor de inwerkingtreding van de Awb gold, kende een grote verscheidenheid aan bezwaar- en beroepsmogelijkheden en aan bijbehorende, willekeurig gekozen, verschillende, termijnen. Dit was zowel voor de overheid als voor de burgers nogal verwarrend. De kans dat men beroepsmogelijkheden misliep, was daardoor niet uitgesloten. De Awb introduceerde dan ook een uniform bestuursprocesrecht dat altijd van flexplek huren tilburg toepassing is, tenzij in een bijzondere wet een uitzondering is gemaakt, hetgeen nog slechts incidenteel het geval is. Alle voorheen geldende algemene bepalingen in bijzondere wetten, AMvB’s, provinciale en gemeentelijke verordeningen werden geschrapt, omdat deze een plaats hadden gekregen in de Awb.
De hoofdregel voor bezwaar en beroep in de Awb is dat steeds eerst een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, binnen een termijn van zes weken na het bekendmaken van het besluit. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, staat vervolgens beroep open bij de administratieve kamer van de rechtbanken. Wijst de rechtbank het beroep af, dan kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eenheid van wetgeving bevordert de rechtszekerheid en de duidelijkheid, zowel voor de flexplek huren breda burger als voor de bestuursorganen.
Systematiseren en vereenvoudigen De Awb kent systematisch opgestelde regelingen die voor elke beslissing van toepassing zijn. Hierdoor wordt de kans verkleind dat er leemten ontstaan in bijzondere wetten. Wanneer de bijzondere wet of verordening niets regelt, gelden automatisch de regels van de Awb.
Codificatie Van oudsher zijn rechtsgebieden als het burgerlijk en strafrecht gecodificeerd. Voor het bestuursrecht gold dit niet, omdat het bestuursrecht was ontstaan via wetgeving en jurisprudentie. Met de inwerkingtreding van de Awb is een groot deel van het flexplek huren groningen algemeen bestuursrecht gecodificeerd.
Algemeen van aard De Awb bevat bestuursrechtelijke bepalingen van algemene aard. Bepalingen die algemeen gelden, horen dus in de Awb thuis. Bijzondere wetten geven de specifieke bepalingen; algemene bepalingen in de bijzondere wetten kunnen achterwege blijven onder verwijzing naar de Awb.

De bestuursorganen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In deze subparagraaf komen achtereenvolgens aan de orde de bestuursorganen, de functionarissen en commissies die deze organen ondersteunen, de bevoegdheden van de bestuursorganen en het financiële beleid.
Bestuursorganen Volgens art. 6 Gemw is er in iedere gemeente een raad, een college van burgemeester en wethouders, en flexplek huren haarlem een burgemeester.
Raadsleden en raad De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente (art. 7 Gemw) en is dus zowel volksvertegenwoordiger als bestuursorgaan. De raad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 45 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De zittingsduur van de gemeenteraad is vier jaar. Om tot lid van de raad te worden gekozen, moet men aan de volgende eisen voldoen: ingezetene zijn van de gemeente, 18 jaar oud zijn, niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en Nederlander zijn, dan wel vreemdeling met in principe een verblijfstitel en een verblijfsduur van minimaal vijf jaar. Een raadslid kan een aantal betrekkingen niet gelijktijdig met het raadslidmaatschap vervullen. Hij mag onder meer niet zijn: minister, staatssecretaris, Commissaris van de Koningin, lid van Gedeputeerde Staten, wethouder, griffier der Staten, ambtenaar bij de gemeente, lid van de Raad van State en lid van de flexplek huren tilburg Rekenkamer (art. 13 Gemw). De burgemeester kan geen lid van de gemeenteraad zijn (art. 68 Gemw). Wanneer iemand eenmaal raadslid is, mag hij een aantal handelingen niet meer verrichten (art. 15 Gemw). Onder andere mag een raadslid niet: in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de gemeente of het gemeentebestuur dan wel voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; in geschillen optreden als gemachtigde voor de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;
•Voorbeeld Een raadslid flexplek huren breda mag niet voor een burger als gemachtigde optreden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een geschil dat die burger met de eigen gemeente heeft.
optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de gemeente; rechtstreeks of middellijk een overeenkomst met de gemeente aangaan betreffende: – het aannemen van werk voor de gemeente; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente; – het doen van leveranties aan de gemeente; – het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste flexplek huren groningen van de gemeente; – het van de gemeente ondershands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de gemeente.

Het ministerie van Algemene Zaken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Minister-president Voorzitter van de ministerraad is de minister-president. Ook deze geeft leiding aan een ministerie, het ministerie van Algemene Zaken. Deze minister, die apart in art. 45 Gw wordt genoemd, heeft zich ontwikkeld tot ‘eerste’ minister: doorgaans treedt de minister-president op àls woordvoerder van de regering en wordt hij beschouwd als eerstverantwoordelijke voor het regeringsbeleid in het algemeen. In bepaalde omstandigheden heeft hij een beslissende stem in de flexplek huren haarlem ministerraad. In internationaal verband is hij een belangrijke rol gaan spelen: bij Europese bijeenkomsten van regeringsleiders voert hij voor Nederland het woord.
Minister van staat ‘Minister van Staat’ is een eretitel die door de Kroon verleend kan worden. Voor zo’n eretitel komen alleen voormalige ministers in aanmerking die grote verdiensten hebben gehad voor de overheid. Een Minister van Staat wordt voor het leven benoemd. Hij fungeert niet als minister en maakt geen deel uit van de ministerraad.
2.2.3 staatssecretarissen Sinds de Grondwetswijziging van 1948 is het mogelijk dat aan een ministerie één of meer staatssecretarissen worden verbonden. Een staatssecretaris wordt net als een minister benoemd bij Koninklijk Besluit (art. 46 Gw). Staatssecretarissen kunnen werkzaam zijn op het gehele terrein van het ministerie, maar ook belast worden met een speciaal flexplek huren tilburg onderdeel van de taak die op het ministerie wordt verricht. Afspraken daarover worden door de betrokken minister met zijn staatssecretaris(sen) gemaakt.
Staatssecretarissen kunnen tot op zekere hoogte optreden alsof zij minister zijn: zij verschaffen inlichtingen aan het parlement, ondertekenen wetten en besluiten enzovoort. Een staatssecretaris is geen lid van de ministerraad. Hij is voor zijn daden wel politiek verantwoordelijk: als hij niet meer het vertrouwen van het parlement bezit, moet hij aftreden. De minister blijft echter eveneens verantwoordelijk. De Grondwet formuleert het in art. 46 als volgt:
34 2 Staatsrecht algemeen
‘Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.’
2.2.4 Raad van State De Raad van State is het belangrijkste flexplek huren breda adviesorgaan van de regering. Voorzitter van de Raad is de Koning (art. 74 Gw), doch deze treedt hoogst zelden als zodanig op. De vermoedelijke troonopvolger, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is van rechtswege lid van de Raad van State (art. 74 Gw). Naast de in feite als voorzitter optredende vicepresident bestaat de Raad van State verder uit ten hoogste 28 leden, die door de Kroon worden benoemd. De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad van State zijn vastgelegd in een organieke wet: de Wet op de Raad van State. De taken van de Raad zijn: het uitbrengen van adviezen aan de Kroon over alle voorstellen van wetten en ontwerpen van AMvB’s, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van flexplek huren groningen verdragen (art. 73 Gw); het als administratieve rechter in hoogste instantie beslissen op beroepen die krachtens de Awb worden ingesteld.
De eerste taak wordt vervuld door de Afdeling wetgeving van de Raad van State en de tweede taak door de Afdeling bestuursrechtspraak.